W dniu 22 maja 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Murapol SA („Spółka”). Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą 8 000 000 (ośmiu milionów) nowo emitowanych akcji serii D Spółki, publiczną ofertą sprzedaży 4 000 000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki („Oferta Publiczna”) oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2 000 000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 4 000 000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 oraz 8 000 000 (ośmiu milionów) nowo emitowanych akcji serii D Spółki ("Prospekt") opublikowana została na podstawie art. 45 i art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439). Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu oraz aneksów do prospektu i komunikatów aktualizujących   jeżeli takie zostały opublikowane.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Papiery wartościowe objęte Prospektem Spółki nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Spółki nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Jeżeli materiały zamieszczone na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową.

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z powyższymi zastrzeżeniami oraz oświadczam, że jestem osobą, której zgodnie z prawem wolno udostępnić Prospekt oraz którą wolno zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej Ofercie Publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

DO POBRANIA:

Prospekt emisyjny Murapol SA

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 5 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 6 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 8 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 9 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 10 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 11 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 12 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 13 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 14 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 15 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 16 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 17 do Prospektu emisyjnego

Aneks nr 18 do Prospektu emisyjnego

 Komunikat nr 1 aktualizujący do Prospektu emisyjnego

Komunikat nr 2 aktualizujący do Prospektu emisyjnego

Komunikat nr 3 aktualizujący do Prospektu emisyjnego

Komunikat nr 4 aktualizujący do Prospektu emisyjnego

Komunikat nr 5 aktualizujący do Prospektu emisyjnego

INFORMACJE O OFERCIE


WARUNKI OFERTY

W ramach publicznej oferty akcji spółki Murapol SA („Spółka”) oferowanych jest: 8 000 000 (osiem milionów) nowo emitowanych akcji serii D Spółki oraz 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Akcje oferowane są Inwestorom w dwóch transzach:

  • Transzy Małych Inwestorów - obejmującej 4 000 000 (cztery miliony) Akcji Serii D /jednorazowy zapis od 1 000 do 4 000 000 sztuk/
  • Transzy Dużych Inwestorów - obejmującej 8 000 000 (osiem milionów) akcji, w tym 4 000 000 (cztery miliony) Akcji Serii D oraz 4 000 000 (cztery miliony) Akcji Serii C2 (akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy) /jednorazowy zapis od 100 000 do 12 000 000 sztuk/

Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 40 000 000 akcji.

CENA EMISYJNA
Cena Emisyjna mieszcząca się w Przedziale Cenowym 5,00zł – 6,00 zł zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta na podstawie przeprowadzonej budowy Księgi Popytu oraz rekomendacji Oferującego. Cena będzie jednakowa dla obu transz. Inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji oferowanych w Transzy Małych Inwestorów powinni składać zapisy na Akcje Serii D po cenie maksymalnej wynoszącej 6,00 zł.

PLANOWANY HARMONOGRAM OFERTY

Rozpoczęcie procesu budowy Księgi Popytu oraz przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Serii D w Transzy Małych Inwestorów 6 lutego 2013 roku
Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Serii D w Transzy Małych Inwestorów 12 lutego 2013 roku do godz. 17.00
Zakończenie procesu budowy Księgi Popytu 13 lutego 2013 roku do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych 14 lutego 2013 roku 
Ostateczny termin na przesłanie Zaproszeń do Inwestorów biorących udział w budowie Księgi Popytu 15 lutego 2013 roku 
Rozpoczęcie przyjmowania wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów 15 lutego 2013 roku 
Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów 18 lutego 2013 roku 
Przydział Akcji Oferowanych 19 lutego 2013 roku

Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji w Transzy Małych Inwestorów za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy i zamknięcie Oferty publicznej Akcji 

20 lutego 2013 roku

BUDOWA KSIĘGI POPYTU
W celu zbadania popytu na Akcje Oferowane zostanie przeprowadzony proces budowania Księgi Popytu w Transzy Dużych Inwestorów. Aby wziąć udział w procesie budowania Księgi Popytu należy wypełnić Formularz Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Dużych Inwestorów. Formularz Deklaracji zostanie przekazany bezpośrednio przez Oferującego do podmiotów biorących udział w budowie Księgi Popytu.
Do składania Deklaracji w ramach budowy Księgi Popytu uprawnieni są:

  • Inwestorzy będący osobami prawnymi i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego oraz
  • zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w przypadku złożenia jednej łącznej Deklaracji w imieniu podmiotów, których rachunkami zarządzają i na rzecz których mają zamiar nabyć Akcje.

Deklaracje zainteresowania zapisem przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów Oferującego, w Krakowie przy ul. Królewskiej 57 lub w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, chyba że Oferujący ustali z danym Inwestorem inny tryb lub miejsce przyjęcia Deklaracji.
Deklaracje będą miały charakter wiążący

ZAPISY NA AKCJE OFEROWANE
Transza Dużych Inwestorów
Złożenie przez Inwestora Deklaracji zainteresowania zapisem na Akcje oferowane w ramach Transzy Dużych Inwestorów jest równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania opłacenia tego zapisu w odpowiedzi na Zaproszenie Emitenta bądź Oferującego.
Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii D oraz nabywania Akcji Sprzedawanych w Transzy Dużych Inwestorów są:

  • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego;
  • osoby fizyczne, których rachunkami zarządzają zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w przypadku złożenia Deklaracji w imieniu tych osób.

Transza Małych inwestorów
Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii D w Transzy Małych Inwestorów są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego.
W przypadku współwłasności rachunku papierów wartościowych, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do złożenia odrębnych zapisów subskrypcyjnych. W kontekście ograniczenia maksymalnej wielkości zapisów, zapisy takie traktuje się oddzielnie.

MIEJSCE SKŁADANIA ZAPISÓW
Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klientów biur maklerskich należących do Konsorcjum Dystrybucyjnego. Lista członków Konsorcjum Dystrybucyjnego zostanie przekazania komunikatem aktualizującym przed rozpoczęciem oferty akcji.
Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Transzy Dużych Inwestorów będą przyjmowane jednie w Punktach Obsługi Klientów NOBLE Securities SA

WPŁATA NA AKCJE OFEROWANE
Transza Małych inwestorów
Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Serii D w ramach Transzy Małych Inwestorów nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w chwili składania zapisu subskrypcyjnego na Akcje Serii D oferowane w Transzy Małych Inwestorów Inwestor musi posiadać na rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim, w którym składa zapis, środki pieniężne w złotych polskich w kwocie stanowiącej iloczyn liczby subskrybowanych Akcji Serii D oraz ceny wskazanej w treści zapisu, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję maklerską danego Członka Konsorcjum. Środki te powinny zostać zablokowane w chwili składania zapisu na Akcje Serii D.
Transza Dużych Inwestorów
Płatność za Akcje Oferowane Inwestorów, którzy złożyli Deklarację i otrzymali zaproszenie do złożenia i opłacenia Zapisu musi wpłynąć na rachunek domu maklerskiego przyjmującego zapis, w pełnej wysokości, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w Transzy Dużych Inwestorów. Pełna wpłata na Akcje Oferowane stanowi iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i Ceny Akcji Oferowanych.