Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „PRZEJDŹ DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z dokonywaniem przez spółkę pod firmą Developres spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie („Emitent”, „Spółka”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) obligacji na okaziciela serii F o łącznej wartości 11.000.000,00 złotych („Obligacje”).

Oferta publiczna Obligacji Emitenta przeprowadzana jest na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 623) w wyniku, której zakładane wpływy brutto Emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1 000 000 euro i mniej niż 2 500 000 euro, i wraz z wpływami, które Emitent zamierza uzyskać z tytułu emisji obligacji dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1 000 000 euro i będą mniejsze niż 2 500 000 euro, poprzez kierowanie Memorandum Informacyjnego do nieoznaczonych adresatów, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest Memorandum Informacyjne (wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami), które jest dostępne na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) („Memorandum Informacyjne”).

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym oraz w warunkach emisji Obligacji („Warunki Emisji”).

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym Obligacje, wiąże się z ryzykiem, właściwym dla dłużnych instrumentów rynku kapitałowego, a inwestycja w obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje są zamieszczone w Memorandum Informacyjnym, w punkcie „Czynniki ryzyka”. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A.: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Emisja Obligacji jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych Spółki. Memorandum Informacje jak i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Obligacje objęte Memorandum Informacyjnym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

Niniejszy materiał stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną i jest upowszechniany w celu promocji własnych usług przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-843 Warszawa, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C www.noblesecurities.pl, biuro@noblesecurities.pl ) („NS”).

Dalej

W dniach 9 - 28 grudnia 2020 r. trwają zapisy na obligacje serii F spółki Developres spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie („Obligacje”, „Spółka”).

Podstawowe informacje o obligacjach

Termin zapadalności Obligacji:

30 grudnia 2023 r. 

Wartość nominalna jednej obligacji

1 000 zł

Liczba oferowanych Obligacji:

11 000 

Łączna wartość nominalna serii:

11 000 000 zł 

Cena emisyjna jednej Obligacji

1 000 zł

Oprocentowanie:

Stałe:
5,5% z zastrzeżeniem, że gdy Hipoteka określona w pkt. 5.4 Warunków Emisji nie zostanie prawomocnie wpisana na pierwszym miejscu do właściwej księgi wieczystej lub zostanie z niej wykreślona lub przesunięta na niższe miejsce hipoteczne, to Oprocentowanie w pierwszym i w każdym następnym Okresie Odsetkowym, w którym Hipoteka nie będzie ustanowiona na pierwszym miejscu hipotecznym, będzie podwyższone o  dodatkowe 0,50 p.p. (50/100 punktów procentowych) 

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

3 miesiące

Terminy wypłaty odsetek:

30 marca 2021 r.
30 czerwca 2021 r.
30 września 2021 r.
30 grudnia 2021 r.
30 marca 2022 r.
30 czerwca 2022 r.
30 września 2022 r.
30 grudnia 2022 r.
30 marca 2023 r.
30 czerwca 2023 r.
30 września 2023 r.
30 grudnia 2023 r.

Opis zabezpieczenia:

Obligacje są niezabezpieczone.
Emitent zobowiązał się złożyć, najpóźniej do Dnia Przydziału, wniosek o ustanowienie zabezpieczenia Obligacji w formie hipoteki umownej łącznej na II miejscu hipotecznym na Nieruchomości Siemieńskiego z roszczeniem o przeniesienie Hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne powstałe po wykreśleniu hipoteki poprzedzającej, zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt 5.4 Warunków Emisji Obligacji („Hipoteka”) do najwyższej kwoty zabezpieczenia nie niższej niż 150% wartości nominalnej obligacji, które będą emitowane w ramach emisji Obligacji tj. do kwoty 16 500 000,00 zł. Emitent zobowiązuje się ponadto, złożyć w terminie 10 Dni Roboczych od dnia spłaty Kredytu w Alior Banku wniosek o wykreślenie hipoteki umownej łącznej na kwotę 11 475 000,00 złotych ustanowionej na rzecz Alior Bank S.A. jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Przez ustanowienie Hipoteki rozumie się prawomocny wpis Hipoteki do właściwych ksiąg wieczystych.
Szczegółowy opis planowanego zabezpieczenia Obligacji znajduje się w pkt 5 Warunków Emisji Obligacji.

Wielkość minimalnego zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) Obligacji serii F i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii F oferowanych w Ofercie.

Zasady przydziału:

Jeżeli łączna liczba Obligacji na jakie Inwestorzy złożą zapisy w Formularzach Zapisu będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie oferowanych Obligacji, Inwestorom zostaną przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jaką złożyli zapisy. Jeżeli łączna liczba Obligacji na jakie Inwestorzy złożą zapisy w Formularzach Zapisu będzie większa od liczby oferowanych Obligacji, zapisy Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.
Liczba przydzielanych Obligacji będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, a pozostające, pojedyncze Obligacje zostaną przydzielone Inwestorom, którzy złożyli zapisy na kolejno największe liczby Obligacji. W przypadku, gdy po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadami wynikającymi ze zdania poprzedzającego, nadal pozostaną nieprzydzielone pojedyncze Obligacje, Obligacje takie zostaną przydzielone Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na takie same największe liczby Obligacji w drodze losowania.
W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Obligacje, tj. wpłaty kwoty mniejszej niż iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Formularzu Zapisu oraz ceny emisyjnej jednej Obligacji, Oferujący może uznać, iż Formularz Zapisu został skutecznie złożony, z zastrzeżeniem, że podstawą dokonania przydziału będzie liczba Obligacji, za które została dokonana wpłata oraz z uwzględnieniem zasady nieprzydzielania ułamkowych części Obligacji.
W przypadku niedojścia emisji do skutku wpłaty dokonywane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Zapisu lub na rachunek pieniężny przy rachunku papierów wartościowych prowadzony przez Firmę Inwestycyjną. Zwrot środków, tj. zlecenie przelewów bankowych na rachunki bankowe Inwestorów lub odblokowanie środków na rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez Firmę Inwestycyjną nastąpi jednocześnie z przekazaniem informacji o niedojściu emisji do skutku.
W przypadku dojścia emisji do skutku lecz przydzielenia Obligacji w liczbie mniejszej niż objęta zapisem, wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Zapisu lub na rachunek pieniężny przy rachunku papierów wartościowych prowadzony przez Firmę Inwestycyjną. Zwrot środków, tj. zlecenie przelewów bankowych na rachunki bankowe Inwestorów lub odblokowanie środków na rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez Firmę Inwestycyjną nastąpi w terminie trzech Dni Roboczych od Dnia Emisji.
Zwrot środków nastąpi bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku ze składaniem Zapisów na Obligacje.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

 1. Memorandum Informacyjne Developres sp. z o.o.
 2. Prezentacja Inwestorska Developres sp. z o.o.
 3. Informacje związane z przetwarzaniem danych przez Developres sp. z o.o.
 4. Operat szacunkowy Nieruchomości Siemieńskiego.
 5. Komunikat aktualizacyjny do Memorandum Developres sp. z o.o.
 6. Aneks nr 1 do Warunków Emisji Obligacji Developres sp. z o.o.
 7. Warunki Emisji Obligacji Developres sp. z o.o. tekst jednolity.
 8. Informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii F

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: 9 grudnia 2020 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 28 grudnia 2020 r.
 • Przewidywany termin przydziału Obligacji: 30 grudnia 2020 r.
 • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 5 stycznia 2021 r.
 • Przewidywany termin zapisania Obligacji w Ewidencji: nie później niż 5 stycznia 2021 r.
 • Termin rejestracji Obligacji na rachunkach papierów wartościowych Obligatariuszy: nie później niż 8 stycznia 2021 r.

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje zostanie udostępniony suplement w związku z nowym znaczącym czynnikiem, istotnymi błędami lub istotnymi niedokładnościami w treści Memorandum Informacyjnego, które mogą wpłynąć na ocenę Obligacji i które zaistniały lub o których Emitent powziął wiadomość przed zakończeniem oferty Obligacji, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu udostępnienia tego suplementu.

Zgodnie z art. 37b ust. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Inwestorom, którzy złożyli Zapis na Obligacje przed udostępnieniem suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu przyjmowania zapisów w terminie 2 (słownie: dwóch) Dni Roboczych od dnia udostępnienia suplementu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody zostanie określony w suplemencie do Memorandum Informacyjnego.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
 • Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
  • osobiście –w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
  • telefonicznie dzwoniąc do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj lub do Centrali pod numer telefonu 12 422 31 00.
 • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W przypadku braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj lub założyć rachunek on-line.
 • Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Spółkę suplementu do Memorandum Informacyjnego.