ISTOTNE INFORMACJE

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą Państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. Należy je przeczytać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt emisyjny („Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 grudnia 2020 r.

Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Towarzystwa - IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.ipopematfi.pl) oraz Firmy Inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl).

Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Certyfikatów Oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

Dalej

Informujemy, że w Noble Securities S.A. w dniach 7 czerwca - 28 lipca 2021 r. mogą Państwo złożyć zapis na certyfikaty inwestycyjne serii P IPOPEMA Benefit 3 FIZAN („Fundusz”) w ofercie publicznej.

Przed złożeniem zapisu należy zapoznać się ze szczegółami oferty certyfikatów inwestycyjnych serii P Funduszu („Certyfikaty Inwestycyjne” lub „Certyfikaty Oferowane”) znajdującymi się w Dokumencie Ofertowym na stronie Funduszu: https://ipopematfi.pl/fundusz/ipopema-benefit-3-fundusz-inwestycyjny-zamkniety-aktywow-niepublicznych 


Przewidywany harmonogram i podstawowe informacje o ofercie:

 • Termin zapisów: 7 czerwca - 28 lipca 2021 r.
 • Cena emisyjna za jeden Certyfikat Inwestycyjny: 119,62 
 • Minimalny zapis: 25 Certyfikatów Inwestycyjnych o łącznej wartości emisyjnej 2990,50 zł
 • Przedmiot zapisów: nie mniej niż 43 000 nie więcej niż 300 000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii P
 • Opłaty:
  • za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych: brak. Towarzystwo zrezygnowało z pobierania opłaty manipulacyjnej za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w stosunku do certyfikatów Inwestycyjnych serii A, E, H, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T oraz U
  • Opłata za zarządzanie: 3,25%
 • Wycena Certyfikatów Inwestycyjnych: miesięczna
 • Ograniczenia w zakresie wyjścia: Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Inwestora Funduszu. Pierwszy Dzień Wykupu Certyfikatów danej serii przypada w ostatnim Dniu Roboczym, odpowiednio, w miesiącu czerwcu albo grudniu, następującym po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału Certyfikatów tej serii. Kolejne Dni Wykupu przypadają w ostatnim
 • Dniu Roboczym w czerwcu i grudniu każdego roku funkcjonowania Funduszu. Fundusz zamierza wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Oferta - informacje ogólne:

 • Jedna osoba może złożyć więcej niż jeden zapis na Certyfikaty Oferowane. W przypadku złożenia większej liczby zapisów na Certyfikaty Oferowane przez jedną osobę, będą one traktowane jako oddzielne zapisy.
 • Inwestorzy składają zapis po cenie emisyjnej. Zapis zawierający cenę inną niż emisyjna będzie uznany za nieważny. Dla ważności zapisu na Certyfikaty Oferowane wymagane jest złożenie właściwie wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie wpłaty.
 • Przydzielenie Certyfikatów Oferowanych w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołany za wyjątkiem sytuacji opisanych w Dokumencie Ofertowym.
 • Zapis w Noble Securities S.A. przyjmowany jest poprzez rachunek maklerski.
 • Zapis na Certyfikaty Oferowane powinien być w pełni opłacony. Inwestor składający zapis, powinien zapewnić na rachunku maklerskim, na którym składa zapis, środki pieniężne w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Certyfikatów Oferowanych i ceny emisyjnej powiększone o opłatę za wydanie. W przypadku niezapewnienia przez Inwestora wystarczającej wysokości środków na rachunku maklerskim, zapis nie zostanie przyjęty.
 • Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikająca z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Certyfikaty Oferowane w tym dyspozycji deponowania Certyfikatów, ponosi Inwestor.   

 

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.?

Jeśli jesteś Klientem Noble Securities zapis możesz złożyć:

Instrukcję dokonania wpłaty na rachunek maklerski znajdziesz tutaj.

Jeśli nie jesteś Klientem Noble Securities:

W pierwszej kolejności załóż rachunek maklerski. Możesz to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. lub przez internet całkowicie on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera.

Zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich. Znajdziesz je tutaj.

Załóż rachunek

 


Materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) („NS”) oraz na jej zlecenie w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii P („Certyfikaty”) funduszu IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Oferta”) jest prospekt emisyjny („Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 8 grudnia 2020 r.  Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Towarzystwa - IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.ipopematfi.pl) oraz Firmy Inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Certyfikatów oferowanych w ramach Oferty. Inwestycje wiążą się z ryzykiem. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie, są zamieszczone w Prospekcie (w rozdziale „Czynniki ryzyka”). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje KNF. Zapisy na Certyfikaty będą przyjmowane przez IPOPEMA oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego, w tym NS.