W dniach 15 – 28 października 2015 r. trwają zapisy na obligacje serii PPD spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Obligacje”).

Podstawowe informacje o obligacjach

Liczba oferowanych Obligacji:

500 000

Termin zapadalności Obligacji:

4 listopada 2019 r.

Wartość nominalna 1 obligacji

100 zł

Cena emisyjna 1 obligacji

poniżej wartości nominalnej, zmienna, uzależniona od dnia złożenia zapisu

Data złożenia zapisu

15.10

16.10

17.10

18.10

19.10

20.10

21.10

22.10

23.10

24.10

25.10

26.10

27.10

28.10

Cena płacona za nabycie jednej obligacji

99,69

99,71

99,72

99,74

99,75

99,77

99,78

99,80

99,81

99,83

99,85

99,86

99,88

99,89

Łączna wartość nominalna serii:

50 mln zł

Oprocentowanie:

zmienne; WIBOR6M + 400 p.b.

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

półroczny

Terminy wypłaty odsetek:

co 6 miesięcy, 4 dnia maja i listopada

Kod ISIN:

GHLMC00222

Wielkość minimalnego zapisu:

1 obligacja

Zasady przydziału

Obligacje będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przed pierwotnym terminem zakończenia przyjmowania zapisów Emitent skróci przyjmowanie zapisów, o czym poinformuje poprzez ogłoszenie komunikatu aktualizującego na stronie internetowej, na której jest opublikowany prospekt emisyjny. Zapisy złożone w okresie pomiędzy dniem publikacji ww. komunikatu aktualizującego oraz ostatnim dniem roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień ogłoszenia ww. komunikatu aktualizującego (włącznie) zostaną zredukowane zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji. Zapisy złożone przed okresem o którym mowa powyżej nie będą redukowane.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

 1. Prospekt emisyjny podstawowy wraz z załącznikami, aneksami i komunikatami aktualizującymi oraz http://www.ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html w zakładce „Prospekt Emisyjny”
 2. Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii PPD http://www.ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html w zakładce „Obligacje”
 3. Ulotka dotycząca Emitenta i oferty Obligacji

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: 15 października 2015 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 28 października 2015 r.*
 • Termin przydziału Obligacji: 29 października 2015 r.
 • Przewidywany Dzień Emisji Obligacji: 04 listopada 2015 r..
 • Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu: 13 listopad 2015 r

Zwracamy uwagę, że powyższe terminy mogą ulec zmianie.

* możliwość przedterminowego zakończenia sprzedaży w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
 • Zapisy na obligacje mogą zostać złożone:
 • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj
 • Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu. Dla przykładu, nabywając 100 szt. obligacji w pierwszym dniu składania zapisów inwestor powinien posiadać na rachunku maklerskim kwotę 9 980,00 zł (99,80 zł * 100), natomiast nabywając 100 szt. obligacji trzeciego dnia przyjmowania zapisów inwestor powinien posiadać na rachunku maklerskim kwotę 9 983,00 zł (99,83 zł * 100).
 • Zapisy na obligacje serii PPD Emitenta są nieodwołalne, z wyłączeniem sytuacji opisanej na str. 208 prospektu emisyjnego podstawowego w pkt. 5.1.3 pod tytułem „Możliwość odwołania zapisu” tj. w sytuacji opublikowania przez Emitenta aneksu do prospektu emisyjnego