Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to, oprócz emerytury wypłacanej z ZUS oraz OFE, dodatkowa metoda zabezpieczenia emerytalnego. IKE oraz IKZE są rodzajem osobistego planu emerytalnego polegającego na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na przykład na rachunku papierów wartościowych.

Co zyskujesz?

 • Oszczędzanie na Twoją emeryturę polegające na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie w ramach rachunku papierów wartościowych.
 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”), który obowiązuje w przypadku inwestowania na rynku kapitałowym w ramach zwykłego rachunku papierów wartościowych.
 • Wysokość i częstotliwość wpłat dostosowana do Twoich możliwości.
 • Możliwość korzystania z Rachunku IKE i Rachunku IKZE, za którego prowadzenie nie są pobierane opłaty.
 • Atrakcyjne warunki obowiązujące do 31 marca 2018 r.:

  1. Oprocentowanie środków pieniężnych, znajdujących się na Rachunku IKE i Rachunku IKZE, zgodnie z następującymi zasadami:

  • oprocentowanie jest równe stawce WIBID ON w skali roku.
  • oprocentowaniu podlegać będą wyłącznie wolne środki pieniężne (gotówka), znajdujące się na Rachunku IKE/IKZE o godzinie 23:59:59, które o tej porze nie będą zablokowane z tytułu zlecenia lub z innego tytułu, na zasadach określonych w Regulaminie prowadzenia przez Noble Securities S.A. Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego lub Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych.
  • odsetki naliczane będą za każdy dzień i będą zaksięgowane najpóźniej do 10 dnia roboczego po zakończeniu pierwszego kwartału 2018 roku.

  2. Obniżone stawki prowizji obowiązujące przy składaniu zleceń z Rachunku IKE i Rachunku IKZE, za pomocą Internetu:

  • 0,19% wartości zlecenia od zleceń wykonywanych w obrocie zorganizowanym, których przedmiotem są akcje, jednak nie mniej niż 5 zł.
  • 0,15% wartości zlecenia od zleceń wykonywanych w obrocie zorganizowanym, których przedmiotem są obligacje, jednak nie mniej niż 5 zł.

Jak założyć Rachunek IKE lub Rachunek IKZE?

Umowa IKE lub Umowa IKZE może być zawarta w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta.

Przed podpisaniem Umowy IKE lub Umowy IKZE Klient jest zobowiązany do zapoznania się z zamieszczonymi na Stronie Internetowej lub w Oddziałach Domu Maklerskiego dokumentami.

 

PAMIĘTAJ!

 • Klient, który w danym roku kalendarzowym dokonał wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, nie może w tym samym roku zawrzeć z Domem Maklerskim Umowy IKE.
 • Można posiadać tylko jedną Umowę IKE i tylko jedną Umowę IKZE, na podstawie których Dom Maklerski prowadzi odpowiednio jeden Rachunek IKE i jeden Rachunek IKZE.
  Rachunek IKE Rachunek IKZE
Roczny limit wpłat w 2017 r. 12 789 zł 5 115,60 zł
Roczny limit wpłat w 2018 r. 13 329 zł 5 331,60 zł
Minimalna kwota wpłat Brak Brak
Kto może otworzyć rachunek? Osoba pełnoletnia lub małoletni, który ukończył 16 lat i uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.
Wskazanie osób uprawnionych
 • Można wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych, którym w przypadku śmierci zostaną wypłacone środki zgromadzone na Rachunku IKE lub Rachunku IKZE,
 • w każdym momencie możliwa jest zmiana wskazanych osób uprawnionych.
Wpłaty osoby małoletniej
 • Osoba małoletnia jest uprawniona do dokonywania wpłat na Rachunek IKE lub Rachunek IKZE, gdy uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę (dokonywanie wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym małoletni uzyskuje powyższe dochody).
 • Wpłaty dokonywane przez małoletniego na Rachunek IKE lub Rachunek IKZE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku i nie mogą być wyższe niż limit rocznych wpłat.
Wypłata Po 60 roku życia lub 55 (w momencie uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz:
 • dokonywaniu wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo,
 • dokonaniu ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.
Po ukończeniu 65 roku życia oraz dokonywaniu wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.
Opodatkowanie wypłaty Brak Zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%
Korzyści podatkowe Brak podatku od zysków kapitałowych. Brak podatku od zysków kapitałowych. Możliwość odliczenia środków wpłaconych od podstawy opodatkowania.
Wcześniejsza wypłata środków Całościowa lub częściowa Całościowa
Dziedziczenie środków
 • Brak podatku od spadków i darowizn.
 • Możliwość wypłaty nieopodatkowanych środków z innego IKE przez spadkobierców.
 • Brak podatku od spadków i darowizn.
 • Możliwość wypłaty opodatkowanych środków z IKZE przez spadkobierców. Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%.
Oświadczenia, które należy złożyć: Przed zawarciem Umowy IKE, Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że:
 • nie gromadzi środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową oraz że w roku kalendarzowym, w którym zawiera Umowę IKE, nie dokonał wypłaty transferowej, z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego albo
 • posiada IKE prowadzone przez inną instytucję finansową, podając równocześnie nazwę tej instytucji finansowej i potwierdzając, że dokona wypłaty transferowej na Rachunek IKE,
 • nie dokonał w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na IKE (dotyczy Klienta, który osiągnął wiek 55 lat),
 • nie dokonał wypłaty jednorazowej ani wypłaty pierwszej raty (w przypadku wypłaty w ratach).
Przed zawarciem Umowy IKZE, Klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że:
 • nie gromadzi środków na IKZE w innej instytucji finansowej albo
 • gromadzi środki na IKZE w innej instytucji finansowej, podając równocześnie nazwę tej instytucji finansowej i potwierdzając, że dokona wypłaty transferowej na Rachunek IZKE,
 • nie dokonał w przeszłości wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty (w przypadku wypłaty w ratach) z IKZE.
Opłaty związane z założeniem Rachunku IKE/IKZE:

Możliwość bezpłatnego założenia rachunku - 0 zł

Możliwość bezpłatnego prowadzenia rachunku - 0 zł

Dokumenty:

Dokumenty, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed podpisaniem Umowy o prowadzenie IKE lub Umowy o prowadzenie IKZE

 

 

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. („NS”) i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Zasady korzystania z Rachunku IKE lub Rachunku IKZE znajdują się w Umowie o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich lub Umowie o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich, Regulaminie prowadzenia przez Noble Securities S.A. Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (Regulamin IKE/IKZE"), a także Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych (Regulamin”), które dostępne są na: www.noblesecurities.pl. Inwestowanie w instrumenty finansowe, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem dostępne są na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a szczegółowe informacje o świadczonych przez NS usługach maklerskich oraz prowadzeniu przez NS rachunków maklerskich znajdują się w Regulaminie i Regulaminie IKE/IKZE zamieszczonym na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski | IKE i IKZE |. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.