Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „PRZEJDŹ DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z dokonywaniem przez spółkę pod firmą Kruk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”, „KRUK”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela („Obligacje”), emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę V programu emisji obligacji obejmującego obligacje o łącznej wartości nie większej niż 500.000.000,00 złotych („V Program Emisji Obligacji”, „V Program Emisji”, „V Program”), oraz zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie  Obligacji do obrotu na rynku regulowanym („Rynek Regulowany”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst („Dopuszczenie do Obrotu”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o V Programie Emisji, Obligacjach, ich Ofercie oraz ubieganiu się o Dopuszczenie do Obrotu jest prospekt emisyjny podstawowy Spółki, Ostateczne Warunki Emisji (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi), który w dniu 16 kwietnia 2018 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących - Domu Maklerskiego BDM S.A.: www.bdm.pl, Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: www.dm.pkobp.pl oraz Domu Maklerskiego mBanku: www.mdm.pl („Prospekt”, „Prospekt Emisyjny Podstawowy”). Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej niż do dnia Dopuszczenia do Obrotu na Rynku Regulowanym wszystkich Obligacji objętych V Programem Emisji.

Obligacje będą emitowane w seriach i oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach V Programu Emisji, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji”).

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej w sprawie objęcia Obligacji, gdyż szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia ich subskrypcji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji. W związku z powyższym zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Oferty danej serii Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji, a także ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących, które zostały lub zostaną udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.kruksa.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych  Współoferujących - Domu Maklerskiego BDM S.A.: www.bdm.pl, Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: www.dm.pkobp.pl oraz Domu Maklerskiego mBanku: www.mdm.pl. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym Obligacje, wiąże się z ryzkiem. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje emitowane w ramach V Programu Emisji, są zamieszczone w Prospekcie, w punkcie „Czynniki ryzyka”. Nadzór nad działalnością maklerską Noble Securities S.A. sprawuje KNF. Noble Securities S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii AG2 emitowanych przez Kruk S.A.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. V Publiczny Program Emisji Obligacji jest przeprowadzany jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt ani Ostateczne Warunki Emisji nie mogą być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych Spółki. Prospekt jak i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

W dniach od 24 stycznia do 5 lutego 2019 r. trwają zapisy na obligacje serii AG2 spółki KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Obligacje”, „Spółka”).

Podstawowe informacje o obligacjach

Termin zapadalności Obligacji:

6 lutego 2024 r.

Wartość nominalna jednej obligacji

100 zł

Liczba oferowanych Obligacji:

do 250 000

Łączna wartość nominalna serii:

do 25 000 000 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji:

100,00 zł

Oprocentowanie:

Zmienne: 3,5% + WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

3 miesiące

Terminy wypłaty odsetek:

6 maja 2019 r.
6 sierpnia 2019 r.
6 listopada 2019 r.
6 lutego 2020 r.
6 maja 2020 r.
6 sierpnia 2020 r.
6 listopada 2020 r.
6 lutego 2021 r.
6 maja 2021 r.
6 sierpnia 2021 r.
6 listopada 2021 r.
6 lutego 2022 r.
6 maja 2022 r.
6 sierpnia 2022 r.
6 listopada 2022 r.
6 lutego 2023 r.
6 maja 2023 r.
6 sierpnia 2023 r.
6 listopada 2023 r.
6 lutego 2024 r.

Opis zabezpieczenia:

Obligacje są niezabezpieczone

Wielkość minimalnego zapisu:

1 (jedna) Obligacja

Obrót wtórny:

Spółka wystąpi z wnioskiem do GPW o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst prowadzonym przez GPW. Obrót obligacjami na rynku Catalyst wiąże się m.in. z ryzykiem zmienności kursu i ograniczonej płynności. Posiadacze Obligacji powinni liczyć się z utrudnieniami lub brakiem możliwości sprzedaży Obligacji przed Dniem Wykupu. Ograniczona płynność Obligacji może w szczególności wpłynąć na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży Obligacji, która może być istotnie niższa od ceny, po której zostały nabyte.

Zasady przydziału:

W przypadku, gdy liczba Obligacji serii AG2, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać liczbę Obligacji oferowanych, przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.

Ułamkowe części Obligacji serii AG2 nie będą przydzielane. Obligacje serii AG2 nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji serii AG2 oferowanych w ramach Oferty. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.

Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje zostały zredukowane lub było nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu. Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dniu roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji lub niedojścia oferty do skutku.

Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje.

Przydzielone Obligacje w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Wszelkie dokumenty związane z ofertą Obligacji znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: 24 stycznia 2019 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 5 lutego 2019 r.
 • Przewidywany termin przydziału i Emisji Obligacji: 6 lutego 2019 r.
 • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 6 lutego 2019 r.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu udostępnienia do publicznej wiadomości tego aneksu. Informacja o zmianie terminu przydziału zostanie opublikowana w formie raportu bieżącego, jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa oraz na stronie internetowej Spółki www.kruksa.pl.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
 • Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
  • osobiście – w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
  • telefonicznie – dzwoniąc do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj lub do Centrali pod numer telefonu 12 422 31 00.
  • przez Internet:
 • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W przypadku braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
 • Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu.
 • Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Emitenta aneksu do prospektu emisyjnego.