W ramach produktów inwestycyjnych oferujemy między innymi fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane oraz ubezpieczenia.

Fundusze inwestycyjne to alternatywny sposób inwestowania środków pieniężnych przeznaczony dla osób, które nie mają czasu lub chęci na samodzielne inwestowanie, a chciałyby skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów, zajmujących się na co dzień zarządzaniem powierzonych środków pieniężnych.
Z usługi może skorzystać zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wiąże się to z otwarciem rejestru w wybranym funduszu inwestycyjnym i wpłaceniu odpowiedniej kwoty, która zostanie przeliczona na jednostki lub tytuły uczestnictwa. Wpłata może być jednorazowa, mogą to również być płatności regularne.

Produkty strukturyzowane są formą inwestycji alternatywną w stosunku do bankowych lokat terminowych lub funduszy inwestycyjnych, łącząc w sobie gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału z możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków.

W ofercie domu maklerskiego znajdą Państwo także różne rodzaje ubezpieczeń indywidualnych na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, ze składkami opłacanymi jednorazowo lub regularnie.