W dniach 5 – 21 października 2016 r. trwają zapisy na obligacje serii PPJ spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Obligacje”).

Podstawowe informacje o obligacjach

Liczba oferowanych Obligacji:

200 000

Termin zapadalności Obligacji:

27 października 2020 r.

Wartość nominalna jednej obligacji

100 zł

Cena emisyjna jednej obligacji

poniżej wartości nominalnej, zmienna, uzależniona od dnia złożenia zapisu

Dzień złożenia zapisu

5 października 2016 r.

6 października 2016 r.

7 października 2016 r.

8 października 2016 r.

9 października 2016 r.

10 października 2016 r.

11 października 2016 r.

12 października 2016 r.

13 października 2016 r.

14 października 2016 r.

15 października 2016 r.

16 października 2016 r.

17 października 2016 r.

18 października 2016 r.

19 października 2016 r.

20 października 2016 r.

21 października 2016 r.

Cena Emisyjna jednej Obligacji w PLN

99,66

99,68

99,69

99,71

99,72

99,74

99,75

99,77

99,78

99,80

99,82

99,83

99,85

99,86

99,88

99,89

99,91

Łączna wartość nominalna serii:

20 mln zł

Oprocentowanie:

zmienne; WIBOR6M + 400 p.b. (w skali roku)

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

półroczny

Terminy wypłaty odsetek:

co 6 miesięcy, 27 dnia kwietnia i 27 dnia października

Kod ISIN:

PLGHLMC00289

Opis zabezpieczenia:

poręczenie spółki Granbero Holdings Limited – jedynego wspólnika Emitenta

Wielkość minimalnego zapisu:

1 obligacja

Zasady przydziału*:

Obligacje będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów.
W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przed pierwotnym terminem zakończenia przyjmowania zapisów Emitent skróci przyjmowanie zapisów, o czym poinformuje poprzez ogłoszenie komunikatu aktualizującego na stronie internetowej, na której jest opublikowany prospekt emisyjny.
Zapisy złożone od dnia, w którym nastąpiła nadsubskrypcja (włącznie) do dnia wcześniejszego zakończenia zapisów (włącznie) zostaną zredukowane zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji.
Zapisy złożone przed okresem, o którym mowa powyżej nie będą redukowane.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

 1. Prospekt emisyjny podstawowy wraz z załącznikami, aneksami i komunikatami aktualizującymi w zakładce „Prospekt Emisyjny 2016 || Prospekt Emisyjny”
 2. Warunki Ostateczne Obligacji Serii PPJ w zakładce „Prospekt Emisyjny 2016 || Obligacje || Obligacje Serii PPJ”

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: 5 października 2016 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 21 października 2016 r.*
  • Termin przydziału Obligacji: 24 października 2016 r.
  • Przewidywany Dzień Emisji Obligacji: 27 października 2016 r.
  • Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu: 10 listopada 2016 r.

Zwracamy uwagę, że powyższe terminy mogą ulec zmianie.

* możliwość przedterminowego zakończenia sprzedaży w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
  • Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu.
   Dla przykładu, nabywając 100 szt. Obligacji w pierwszym dniu składania zapisów inwestor powinien posiadać na rachunku maklerskim kwotę 9 966,00 zł (99,66 zł * 100), natomiast nabywając 100 szt. Obligacji trzeciego dnia przyjmowania zapisów inwestor powinien posiadać na rachunku maklerskim kwotę 9 969,00 zł (99,69 zł * 100).
  • Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem sytuacji opisanej na str. 153 prospektu emisyjnego podstawowego w pkt pod tytułem „Możliwość odwołania zapisu” tj. w sytuacji opublikowania przez Emitenta aneksu do prospektu emisyjnego.