Zestaw odpowiedzi do częstych pytań (FAQ) dla Klientów, którzy nabyli produkty strukturyzowane: „Czterolistna Koniczyna”/„Mistrzowska Strategia”/„Leading Markets”/„Voyager” (I, II, III)

1. Czy środki pieniężne z tytułu wykupu produktów strukturyzowanych zakupionych przez Klienta, wymienionych w tabeli w pytaniu nr 14 („Produkty strukturyzowane”) zostaną automatycznie przelane przez Noble Securities S.A. („NS”) na rachunek bankowy Klienta, po terminie wykupu?

NIE. Klient musi w tym celu złożyć osobiście Dyspozycję przelewu środków pieniężnych z tytułu wykupu Produktów strukturyzowanych zgodną ze wzorem przygotowanym przez NS (zwaną dalej „Dyspozycją przelewu”), w której wskaże numer swojego rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki pieniężne (patrz również pytanie numer 13). Formularz zapisu na Produkt strukturyzowany nie zawierał dyspozycji Klienta w zakresie przelewu środków pieniężnych po wykupie Produktów Strukturyzowanych. Podany w formularzu zapisu numer rachunku bankowego Inwestora dotyczył jedynie przypadku niedojścia emisji do skutku bądź złożenia nieważnego zapisu.

2. Gdzie Klient może złożyć Dyspozycję przelewu?

Klient może złożyć Dyspozycję przelewu w Placówkach Agentów NS, tj. Getin Noble Banku S.A. i w Open Finance S.A. oraz w Punktach Obsługi Klientów (POK) NS. Aktualny wykaz Placówek Agentów NS/POK NS dostępny jest odpowiednio na stronach: dla Getin Noble Banku S.A.: www.getinbank.pl, www.noblebank.pl, dla Open Finance S.A.: www.open.pl, dla NS: www.noblesecurities.pl.

3. Czy Klient, który jest posiadaczem więcej niż jednej serii Produktu strukturyzowanego z różnymi terminami wykupu, musi do każdej serii składać osobną Dyspozycję przelewu?

NIE. Złożenie jednej Dyspozycji przelewu, o której mowa w odpowiedzi do pytania numer 1, zapewnia Klientowi zadysponowanie środkami pieniężnymi z tytułu wykupu wszystkich posiadanych przez Klienta Produktów strukturyzowanych, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wszystkich środków pieniężnych uzyskanych z tytułu wykupu Produktów strukturyzowanych, wymienionych w tabeli na końcu niniejszego materiału (pytanie nr 14), których Klient był/jest/będzie posiadaczem, które zostały/ną nabyte za pośrednictwem NS, a które w dniu zaksięgowania przez NS w/w wykupu znajdowały się (będą się znajdować) w rejestrze sponsora prowadzonym przez NS albo na rachunku/ach papierów wartościowych Klienta prowadzonych dla Klienta przez NS.

4. Czy Klient ponosi opłatę za przelew środków pieniężnych z tytułu realizacji Dyspozycji przelewu?

NIE. Dyspozycja przelewu składana osobiście przez Klienta na formularzu, o którym mowa w odpowiedzi na pytanie numer 1 jest zwolniona z opłaty za przelew środków pieniężnych.

5. Czy Klient może wskazać w Dyspozycji przelewu numer rachunku bankowego którego nie jest posiadaczem (np. rachunku bankowego osoby trzeciej)?

NIE. Klient musi być posiadaczem rachunku bankowego, który wskazuje w Dyspozycji przelewu.

6. Czy Dyspozycja przelewu dotyczy również środków z tytułu wykupu Produktów strukturyzowanych, których termin wykupu już minął?

TAK.

7. Jakie dokumenty Klient powinien mieć przy sobie, aby mógł złożyć Dyspozycję przelewu?

Klient powinien mieć przy sobie dowód osobisty (ewentualnie paszport). Zaleca się, aby Klienci zainteresowani złożeniem Dyspozycji przelewu, posiadali przy sobie dodatkowo Potwierdzenie nabycia Produktu strukturyzowanego bądź formularz zapisu Produktu strukturyzowanego, co może ułatwić poprawne wypełnienie formularza Dyspozycji przelewu.

8. W jaki sposób Klient może zadysponować środkami pieniężnymi z tytułu wykupu Produktów strukturyzowanych w przypadku zdeponowania przez Klienta Produktów strukturyzowanych na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez inny dom maklerski niż NS?

W takim przypadku Klient powinien się skontaktować z domem maklerskim, który prowadzi rachunek inwestycyjny Klienta, na którym zdeponowane są Produkty strukturyzowane.

9. Co stanie się, jeżeli Klient nie złoży Dyspozycji przelewu?

Środki pieniężne Klienta nie zostaną przelane na rachunek bankowy Klienta i będą czekały na złożenie takiej Dyspozycji przelewu przez Klienta. Klientowi nie będą przysługiwać żadne pożytki od w/w środków pieniężnych.

10. Kiedy zakończy się inwestycja w Produkt strukturyzowany?

Końcem inwestycji jest dzień wykupu Produktu strukturyzowanego i po tym dniu może zostać zrealizowana Dyspozycja przelewu złożona przez Klienta. Natomiast Dyspozycja przelewu, o której mowa w odpowiedzi na pytanie numer 1 może zostać złożona przez Klienta przed dniem zakończeniem inwestycji w Produkt strukturyzowany.

11. Kiedy będzie wiadomo jaką kwotę Klient otrzyma z tytułu zakończenia inwestycji w Produkt strukturyzowany (wycena)?

Na końcu inwestycji, tj. w dniu wykupu Produktu strukturyzowanego. Termin wykupu został podany na końcu niniejszego materiału w tabeli. Klient chcąc uzyskać informację o wycenie Produktów strukturyzowanych, powinien zwrócić się do Pracownika NS lub Pracownika Agenta NS i podać serię zakupionego Produktu strukturyzowanego (dostępna jest ona na formularzu zapisu bądź potwierdzeniu nabycia Produktów strukturyzowanych).

12. Gdzie Klient może uzyskać informację o zakupionych Produktach strukturyzowanych w NS?

W Noble Securities S.A. pod numerem: +48 12 422 31 00 (wewn. 2 – „strukturyzowane produkty inwestycyjne”) – w dniach roboczych w godzinach 9.00 – 17.00 (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

13. Czy Klient może złożyć Dyspozycję przelewu telefonicznie?

NIE. Telefoniczne złożenie dyspozycji przelewu w NS (jako alternatywy do Dyspozycji przelewu składanej osobiście, o której mowa w odpowiedzi na pytanie numer 1) jest możliwe tylko w przypadku, gdy Klient otworzył rachunek inwestycyjny w NS (rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny) tj. podpisał dokumenty umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich, zdeponował na rachunku inwestycyjnym Produkty strukturyzowane i ustanowił hasło dla dyspozycji telefonicznych (hasło - patrz pkt 3 podpisanego przez Klienta: „Oświadczenia dotyczące umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich). Tylko w takim przypadku Klient może złożyć telefoniczną standardową dyspozycję przelewu środków pieniężnych z rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez NS, dzwoniąc do NS pod numer: +48 12 422 31 00 (wewn. 1 – „rachunek maklerski”). Taką dyspozycję Klient może złożyć po terminie wykupu danego Produktu strukturyzowanego (w takim przypadku pobierana jest opłata za przelew w wysokości 3 złote) i może ona dotyczyć tylko jednego Produktu strukturyzowanego (formalnie nie jest to ta sama Dyspozycja przelewu, którą definiuje odpowiedź na pytanie numer 1), tzn. że w przypadku, gdy Klient posiada więcej niż jeden Produkt strukturyzowany może złożyć albo jeden przelew po dniu wykupu ostatniego Produktu strukturyzowanego albo musi złożyć odrębne telefoniczne dyspozycje przelewu na każdy odrębny Produkt strukturyzowany, gdy składa przelew po wykupie każdego kolejnego Produktu strukturyzowanego.

14. Jakich Produktów strukturyzowanych dotyczy Dyspozycja przelewu?

Dyspozycja przelewu, w zależności od rodzaju zakupionych przez Klienta Produktów strukturyzowanych, może dotyczyć wymienionych poniżej instrumentów finansowych:

 

EdycjaNumer seriiKod ISINTermin wykupu
Czterolistna Koniczynka CR026ANK XS0523997343 31 sierpnia 2012
MS 1 SA-115 XS0552378837 3 stycznia 2013 
MS 2 SA-125 XS0565632535    28 stycznia 2013
MS 3  SA-133  XS0575338891 28 lutego 2013 
LM 1 CR441WX  XS0501119977  24 czerwca 2014 
LM 2 CR004ANK  XS0518300834   5 sierpnia 2014
LM 3 CR025ANK  XS0523993789  1 września 2014 
LM 4 CR030ANK  XS0528218786  29 września 2014 
LM 5  CR042ANK   XS0535538937  29 października 2014
LM 6 CR054ANK  XS0545341595 1 grudnia 2014 
LM 7 SA-114   XS0552378753 31 grudnia 2014 
LM 8 SA-124  XS0565630836   28 stycznia 2015
LM 9 SA-132  XS0575337901   27 lutego 2015
Voyager I XS0566367735   22 kwietnia 2015
Voyager II - XS0613892610   26 czerwca 2015
Voyager III  - XS0630281771  27 lipca 2015