Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „PRZEJDŹ DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z dokonywaniem przez spółkę pod firmą Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”, „Publiczna Oferta”) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela („Obligacje”), emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji Obligacji, w którym łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 300.000.000,00 złotych („Program Emisji”, „Publiczny Program Emisji Obligacji”), oraz zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym („Rynek Regulowany”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst („Dopuszczenie do Obrotu”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Programie Emisji, Obligacjach, ich Publicznej Ofercie oraz ubieganiu się o Dopuszczenie do Obrotu jest prospekt emisyjny podstawowy Spółki (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi), który w dniu 24 listopada 2017 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.kredytinkaso.pl. oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego - IPOPEMA Securities S.A.: www.ipopemasecurities.pl. („Prospekt Podstawowy”). Termin ważności Prospektu Podstawowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej niż do dnia dopuszczenia do obrotu na Rynku Regulowanym wszystkich Obligacji objętych Programem Emisji.

Obligacje będą emitowane w seriach i oferowane w trybie Publicznej Oferty, w ramach Programu Emisji, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie Podstawowym oraz w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji”).

Prospekt Podstawowy nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej w sprawie objęcia Obligacji, gdyż szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia ich subskrypcji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji. W związku z powyższym zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Publicznej Oferty danej serii Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków Emisji, a także ewentualnych aneksów do Prospektu Podstawowego i komunikatów aktualizujących, które zostały lub zostaną udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://www.kredytinkaso.pl/) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego Ipopema Securities S.A. (http://www.ipopemasecurities.pl). Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym Obligacje, wiąże się z ryzkiem. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji, są zamieszczone w Prospekcie Podstawowym, w punkcie „Czynniki ryzyka”.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Publiczny Program Emisji Obligacji jest przeprowadzany jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Podstawowy ani Ostateczne Warunki Emisji nie mogą być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych Spółki. Prospekt Podstawowy jak i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Obligacje objęte Prospektem Podstawowym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

W dniach 9 – 22 marca 2018 r. trwają zapisy na obligacje serii PA02 spółki Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Obligacje”).

Podstawowe informacje o obligacjach

Liczba oferowanych Obligacji:

do 300 000

Termin zapadalności Obligacji:

28 marca 2022 r.

Wartość nominalna jednej obligacji

100 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji

100 zł

Okres zapadalności

4 lata

Łączna wartość nominalna serii:

30 mln zł

Oprocentowanie:

Stałe:
5,60% w skali roku - dla pierwszego Okresu Odsetkowego

Zmienne:
3,70% + WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów - dla drugiego i kolejnych Okresów Odsetkowych

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

6 mc

Terminy wypłaty odsetek:

I - 28 września 2018 r.
II - 28 marca 2019 r.
III - 28 września 2019 r.
IV - 28 marca 2020 r.
V - 28 września 2020 r.
VI - 28 marca 2021 r.
VII - 28 września 2021 r.
VIII - 28 marca 2022 r.

Opis zabezpieczenia:

niezabezpieczone

Wielkość minimalnego zapisu:

10 (dziesięć) Obligacji

Zasady przydziału*:

W przypadku, gdy liczba Obligacji, na które zostaną złożone zapisy przekroczy liczbę Obligacji oferowanych, Emitent przydzieli Obligacje zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów

Dokumenty dotyczące Obligacji:

 1. Prospekt emisyjny podstawowy wraz z załącznikami, aneksami i komunikatami aktualizującymi
 2. Warunki Ostateczne Obligacji

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: 9 marca 2018 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 22 marca 2018 r.
  • Termin przydziału Obligacji: 26 marca 2018 r.
  • Rejestracja Obligacji w KDPW (rozliczenie w KDPW na zasadach DVP): 28 marca 2018 r.

* Zwracamy uwagę, że powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
  • Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
  • Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu.
  • Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Emitenta aneksu do prospektu emisyjnego. 

 

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 (www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) („NS”) i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. NS informuje o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w obligacje emitowane w ramach Programu Emisji, są zamieszczone w Prospekcie Podstawowym, w punkcie „Czynniki ryzyka”. Materiał jest chroniony prawem autorskim NS. NS podlega nadzorowi KNF.