Noble Securities S.A., na podstawie uzyskanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, prowadzi działalność maklerską w zakresie:

  • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
  • nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
  • oferowania instrumentów finansowych,
  • przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzi rachunki papierów wartościowych, rachunki derywatów oraz prowadzi rachunki pieniężne,
  • doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
  • doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
  • sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
  • doradztwa inwestycyjnego.

2006 rok - Noble Securities S.A. jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu Unii Europejskiej Phare Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w następujących dziedzinach: łączenie się przedsiębiorstw, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 listopada 2007 roku Noble Securities S.A. został wpisany na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Na podstawie Uchwały nr 678/2008 z dnia 11 września 2008 roku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Noble Securities S.A. został dopuszczony do działania na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z dniem 29 grudnia 2009 roku Noble Securities S.A. został wpisany na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.