WAŻNE INFORMACJE

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji na okaziciela zabezpieczanych po dniu emisji („Obligacje”), emitowanych przez MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN („Program”; „Oferta”) oraz (ii) ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku podstawowym wyodrębnionym w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst („Dopuszczenie”).

Prospekt podstawowy sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 11 marca 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Obligacji.

Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji właściwych dla Obligacji danej serii. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną określone w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji.

Prospekt wraz z Suplementem nr 1 zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2021 r. oraz Suplementem nr 2 zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 października 2021 r. oraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.mci.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniącego funkcję Koordynatora Oferty (www.bossa.pl).

Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne parametry poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu zostaną określone w Ostatecznych Warunkach Emisji publikowanych w związku z emisją danej serii Obligacji. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z opisem czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Obligacje, zawartym w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji właściwymi dla danej serii Obligacji.

Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na stronie internetowej, do której uzyskacie Państwo dostęp, informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Prospekt ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki).

Przepisy prawa obowiązujące w niektórych krajach innych niż Rzeczpospolita Polska mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na stronach internetowych, do których uzyskacie Państwo dostęp. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Przyjmuje się, że klikając ikonę „DALEJ” składają Państwo oświadczenie następującej treści:

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM POWYŻSZE WARUNKI, I NINIEJSZYM POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA, JESTEM MIESZKAŃCEM POLSKI FIZYCZNIE OBECNYM W POLSCE. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE NIE BĘDĘ PRZEKAZYWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZESYŁAĆ (NIEZALEŻNIE OD FORMY) ŻADNYCH MATERIAŁÓW, ŻADNYM OSOBOM NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE ROZUMIEM, ŻE NARUSZENIE PRZEZE MNIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ZAPEWNIEŃ MOŻE OZNACZAĆ, ŻE DOPUSZCZAM SIĘ NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

Dalej

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („MCI”, „Emitent”) skupia się na działalności w obszarze inwestycji i zarządzania aktywami w segmencie private equity. Od 14 lipca 2020 r. Emitent prowadzi działalność jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną.

Akcje spółki MCI Capital ASI S.A. (wcześniej jako MCI Management S.A.) notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od lutego 2001 r.

Podstawowe informacje o obligacjach

Termin zapisu:

31 stycznia - 16 lutego 2022 r.

Wartość nominalna jednej Obligacji:

100 zł

Termin zapadalności Obligacji:

18 lutego 2027 r. (5 lat)

Liczba oferowanych obligacji:

849.409 szt.

Łączna wartość nominalna serii:

84.940.900,00 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji:

 31.01.2022 r: 97,50 zł
01.02.2022 r: 97,50 zł
02.02.2022 r: 97,50 zł
03.02.2022 r: 97,50 zł
04.02.2022 r: 97,50 zł
05.02.2022 r: 97,50 zł
06.02.2022 r: 97,50 zł
07.02.2022 r: 97,50 zł
08.02.2022 r: 97,50 zł
09.02.2022 r: 98,75 zł
10.02.2022 r: 98,75 zł
11.02.2022 r: 98,75 zł
12.02.2022 r: 98,75 zł
13.02.2022 r: 98,75 zł
14.02.2022 r: 100,00 zł
15.02.2022 r: 100,00 zł
16.02.2022 r: 100,00 zł

Oprocentowanie zmienne:

WIBOR3M + 3,5% (w skali roku)

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

3 miesiące

Przewidywany termin przydziału:

18 lutego 2022 r.

Przewidywany termin rejestracji na rachunkach:

10 marca 2022 r.

Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:

10 marca 2022 r.

Opis zabezpieczenia:

Obligacje będą oferowane jako niezabezpieczone na Dzień Emisji, ze zobowiązaniem Emitenta do ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności z Obligacji w terminie do 60 Dni Roboczych od Dnia Emisji na Przedmiocie Zastawu tj. na należących do Emitenta certyfikatach inwestycyjnych, nieposiadających formy dokumentu, wyemitowanych przez Fundusz MCI PV, związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, których liczba i seria określona jest w Ostatecznych Warunkach Emisji serii T2. Emitent ustanowi Zastawy Rejestrowe na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji na Przedmiocie Zastawu w wysokości nie mniej niż 150% łącznej Wartości Nominalnej przydzielonych w ramach danej serii Obligacji.

Wielkość minimalnego zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii T2 oferowanych w Ofercie. Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Prospekt oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii T2 znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://mci.pl/obligacje/obligacje-mci-capital-s-a-2 

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
  • Zapisy na Obligacje mozna złożyć:

Informacje dodatkowe

Przed złożeniem zapisu Inwestor:

  • misi posiadać otwarty i aktywny rachunek maklerski. Bezpłatny rachunek maklerski Premium może otworzyć w Noble Securities osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (POK) lub on-line. Załóż rachunek >>>
  • musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu.  Noble Securities nie pobiera prowizji maklerskiej od zapisu. W przypadku niezapewnienia przez Inwestora wystarczającej wysokości środków na rachunku maklerskim, zapis nie zostanie przyjęty. Instrukcja zasilenia rachunku maklerskiego>>>

Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Spółkę suplementu do Prospektu.