Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „PRZEJDŹ DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z dokonywaniem przez spółkę pod firmą Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („Spółka”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”, „Publiczna Oferta”) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela („Obligacje”), emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę II Publicznego Programu Emisji Obligacji, w którym łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 1 000.000.000,00 złotych („Program Emisji”, „Publiczny Program Emisji Obligacji”), oraz zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym („Rynek Regulowany”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst („Dopuszczenie do Obrotu”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Programie Emisji, Obligacjach, ich Publicznej Ofercie oraz ubieganiu się o Dopuszczenie do Obrotu jest prospekt emisyjny podstawowy Spółki (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi), który w dniu 20 lipca 2017 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest dostępny na stronie internetowej Spółki: https://www.orlen.pl oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego - Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: http://www.dm.pkobp.pl („Prospekt Podstawowy”). Termin ważności Prospektu Podstawowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej niż do dnia dopuszczenia do obrotu na Rynku Regulowanym wszystkich Obligacji objętych Programem Emisji.

Obligacje będą emitowane w seriach i oferowane w trybie Publicznej Oferty, w ramach Programu Emisji, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie Podstawowym oraz w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji”).

Prospekt Podstawowy nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej w sprawie objęcia Obligacji, gdyż szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia ich subskrypcji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji. W związku z powyższym zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Publicznej Oferty danej serii Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków Emisji, a także ewentualnych aneksów do Prospektu Podstawowego i komunikatów aktualizujących, które zostały lub zostaną udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://www.orlen.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: http://www.dm.pkobp.pl. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym Obligacje, wiąże się z ryzkiem. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji, są zamieszczone w Prospekcie Podstawowym, w punkcie „Czynniki ryzyka”.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Publiczny Program Emisji Obligacji jest przeprowadzany jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt Podstawowy ani Ostateczne Warunki Emisji nie mogą być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych Spółki. Prospekt Podstawowy jak i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Obligacje objęte Prospektem Podstawowym nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

W dniach 18 – 29 czerwca 2018 r. trwają zapisy na obligacje serii E spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku („Obligacje”, „Emitent”). Emitent zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu przyjmowania zapisów, w przypadku gdyby w trakcie jego trwania wystąpiła nadsubskrypcja. W takiej sytuacji Emitent dokona redukcji zapisów na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym i Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji serii E , których wyciąg znajduje się na niniejszej stronie poniżej w części „Zasady przydziału”

Podstawowe informacje o obligacjach

Termin zapadalności Obligacji:

13 lipca 2022 r.

Wartość nominalna jednej obligacji

100 zł

Liczba oferowanych Obligacjii:

do 2 000 000

Łączna wartość nominalna serii:

do 200 000 000 zł

Termin zapadalności Obligacji:

28 marca 2022 r.

Cena emisyjna jednej Obligacji

Cena Emisyjna jednej Obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis na Obligacje i wynosi:
18 czerwca 2018 r. – 100,00 zł
19 czerwca 2018 r. – 100,01 zł
20 czerwca 2018 r. – 100,02 zł
21 czerwca 2018 r. – 100,02 zł
22 czerwca 2018 r. – 100,03 zł
23 czerwca 2018 r. – 100,04 zł
24 czerwca 2018 r. – 100,05 zł
25 czerwca 2018 r. – 100,06 zł
26 czerwca 2018 r. – 100,07 zł
27 czerwca 2018 r. – 100,07 zł
28 czerwca 2018 r. – 100,08 zł
29 czerwca 2018 r. – 100,09 zł

Oprocentowanie:

Zmienne:
1,20% + WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

6 miesięcy

Terminy wypłaty odsetek:

13 stycznia 2019 r.
13 lipca 2019 r.
13 stycznia 2020 r.
13 lipca 2020 r.
13 stycznia 2021 r.
13 lipca 2021 r.
13 stycznia 2022 r.
13 lipca 2022 r.

Opis zabezpieczenia:

Obligacje są niezabezpieczone

Wielkość minimalnego zapisu:

1 (jedna) Obligacja

Zasady przydziału:

Obligacje danej serii będą przydzielane Inwestorom w kolejności złożonych zapisów. Jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie Obligacji oferowanych w danej serii, Inwestorom zostaną przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jaką złożyli zapisy.

Jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie większa od liczby Obligacji oferowanych w danej serii, zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

a) Złożenie zapisu przed Dniem Przekroczenia Zapisów Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem, w którym łączna liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestorzy złożyli zapisy od początku okresu przyjmowania zapisów przekroczyła łączną liczbę Obligacji oferowanych w danej serii („Dzień Przekroczenia Zapisów”), zostaną przydzielone Obligacje danej serii w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów.

b) Złożenie zapisu od Dnia Przekroczenia Zapisów Zapisy złożone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Łączna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) będzie równa różnicy między łączną liczbą Obligacji oferowanych w danej serii, a liczbą Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy w dniach poprzedzających Dzień Przekroczenia Zapisów.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje:
   18 czerwca 2018 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje:
   *29 czerwca 2018 r.
   *termin zapisów może zostać skrócony w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów
  • Termin przydziału Obligacji: 3 lipca 2018 r.
  • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:
   3 lipca 2018 r.
  • Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 19 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu udostępnienia do publicznej wiadomości tego aneksu. Informacja o zmianie terminu przydziału zostanie opublikowana w formie raportu bieżącego, jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa oraz na stronie internetowej Spółki (www.orlen.pl).

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
  • Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
  • Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu.
  • Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Emitenta aneksu do prospektu emisyjnego.