13 marca 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dotyczący publicznego programu emisji obligacji spółki Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”) o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, który został opublikowany na stronie internetowej emitenta i oferującego – Noble Securities S.A. – 18 marca 2015 r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej.

Szczegółowe parametry poszczególnych serii obligacji ustalane są przez zarząd Emitenta i publikowane zgodnie z wymogami dotyczącymi ofert publicznych papierów wartościowych. Emitent planuje ubiegać się o wprowadzenie obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.