Strategia inwestycyjna określa profil inwestycyjny Klienta, w tym jego cele inwestycyjne, nastawienie do ryzyka inwestycyjnego, zakres instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem rekomendacji, horyzont czasowy inwestycji, maksymalne dopuszczalne zaangażowanie w daną klasę aktywów.

Strategia inwestycyjna ustalana jest w oparciu o wynik testu odpowiedniości, który ocenia wiedzę i doświadczenie Klienta z zakresu inwestycji, jego sytuację finansową i cele inwestycyjne oraz akceptowany przez niego poziom ryzyka.


Jeśli posiadasz już rachunek maklerski, IKE bądź IKZE w NS test odpowiedniości możesz wypełnić w Sidoma On-line lub aplikacji mobilnej NS Mobile. Po zalogowaniu się do systemu z głównego menu- na górnej belce, wybierz: Strefa Klienta / Doradztwo / Test odpowiedniości.

 

Załóż rachunek Zaloguj się

 


Konserwatywna

Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem obligacji, głównie korporacyjnych lub innych instrumentów finansowych (IF) o zbliżonym poziomie ryzyka i stopie zwrotu.

Zrównoważona

Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych zarówno rynkiem obligacji, jak i akcji, z nastawieniem do zysków przekraczających oprocentowanie lokat bankowych. Strategia ta cechuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym.

Agresywna

Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem akcji (lub innych IF o zbliżonym poziomie ryzyka), oczekujących wysokich zysków oraz akceptujących wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.

Agresywna PLUS

Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem akcji, kontraktów terminowych lub innych instrumentów finansowych o zbliżonym poziomie ryzyka oczekujących wysokich zysków oraz akceptujących wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, oraz bardzo wysokie związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.