Aktualizacja wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. na koniec marca 2023 r.


 A. Porównanie indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ na tle WIG i WIG20

Wykres 1. Dynamika indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ oraz WIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy (24.06.2015 = 100).

 

  styczeń  2023  ostatnie 12 miesięcy od startu usługi DI
indeks kurs
zamknięcia
31.03.2023
kurs
zamknięcia
28,02.2023
zmiana kurs
zamknięcia
31.03.2022
zmiana kurs
zamknięcia
24.06.2015
zmiana
WIG

58 608

60 181

-2,6%

64 900

-9,7%

54 114

8,3%

WIG 20

1 758

1 847

-4,8%

2 133

-17,6%

2 348

-25,1%

Profil agresywny (Rekomendacje NS DI)

272,47

263,75

3,3%

217,07

25,5%

100,00

172,5%

Profil zrównoważony (Rekomendacje NS DI_zr)

258,57

250,86

3,1%

205,02

26,1%

100,00

158,6%

Profil agresywny plus (Rekomendacje
NS DI+)

291,57

282,23

3,3%

232,29

25,5%

100,00

191,6%

 


Objaśnienia:
 

Indeks Rekomendacje NS DI – dzienna zmiana indeksu liczona jako średnia arytmetyczna dziennych zmian kursów rekomendowanych spółek oraz certyfikatów.  Jeżeli w danym dniu rekomendacje obejmują mniej, niż 10 instrumentów, waga każdego z nich wynosi 10%, co jest zgodne z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczy walor zalecanym przez Departament Analiz i Doradztwa.

Wykres indeksu obrazuje wynik brutto części akcyjnej portfela w ramach strategii agresywnej (dopuszcza się udział akcji do 90% wartości portfela, przy czym w celu poprawy płynności portfela zaleca się posiadanie ok. 10% środków w gotówce lub w obligacjach szybko zbywalnych), przy założeniu realizacji wszystkich rekomendacji z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczą spółkę wynoszącym 10%.

Cena zakupu uwzględniana przy obliczaniu wyniku indeksu NS Rekomendacje liczona jest jako średnia kursów z GPW: otwarcia, maksymalnego, minimalnego, zamknięcia z dnia wydania rekomendacji ‘Kupuj’. Jeśli któryś z tych kursów (poza kursem minimalnym) przekracza cenę kupna z rekomendacji, to zostaje on pominięty przy liczeniu średniej, zaś jako kurs maksymalny przyjmuje się cenę kupna z rekomendacji. Jeżeli w tym samym dniu, w którym następuje kupno dochodzi do realizacji poziomu stop, przy liczeniu średniej pomijany jest kurs zamknięcia, a jako kurs minimalny przyjmuje się poziom stop. Taka sama zasada obowiązuje dla rekomendacji ‘Kupuj z aktywacją’, jeśli kurs otwarcia jest wyższy od ceny aktywacji.  W pozostałych przypadkach zamiast kursu otwarcia uwzględnia się cenę aktywacji, z tym, że jeśli kurs zamknięcia jest wyższy od kursu otwarcia dodatkowo pominięty zostaje kurs minimalny.

Indeks Rekomendacje NS DI+, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, uwzględnia dodatkowo wynik rekomendacji dotyczących kontraktów terminowych.

Indeks Rekomendacje NS DI_zr, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, pomija rekomendacje skierowane do klientów o profilu agresywnym.

 

B. Miesięczne  zmiany  indeksu  Rekomendacje  NS  DI oraz  indeksu  WIG  w ciągu ostatnich 12 miesięcy

  zmiana w ciągu miesiąca narastająco od czerwca 2015
 miesiąc Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG
marzec 2023

3,3%

-2,6% 5,9% 172,5% 8,3% 164,2%
luty 2023

-2,8%

-1,8% -1,0% 163,7% 11,2% 152,5%
styczeń 2023

3,7%

6,7% -3,0% 171,3% 13,3% 158,0%
grudzień 2022 0,9% 2,5% -1,6% 161,6% 6,2% 155,4%
listopad 2022 9,7% 11,2% -1,4% 159,2% 3,6% 155,6%
październik 2022 13,4% 9,7% 3,7% 136,2% -6,8% 143,0%
wrzesień 2022 0,8% -8,4% 8,7% 108,2% -15,0% 123,3%
sierpień 2022 -2,9% -8,8% 5,9% 107,5 -7,3% 114,8%
lipiec 2022 2,9% 2.7% 0,2% 113,7% 1,7% 112,0%
czerwiec 2022 -2,6% -6,7% 4,1% 107,6% -1,0% 108,6%
maj 2022 2,5% -0,6% 3,1% 113,2% 6,1% 107,0%
kwiecień 2022 -4,2% -11,0% 6,8% 108,0% 6,7% 101,2%
marzec 2022 5,9% 6,1% -0,2% 117,1% 19,9% 97,1%
 
 

Pobierz wyniki rekomendacji

 
 

Prezentowane informacje nt. wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego oraz nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Wyniki rekomendacji odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem, a stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie gwarantują ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl (podstrona: Regulacje/Rachunek maklerski). Materiał jest chroniony prawem autorskim Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.