Aktualizacja wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. na koniec listopada 2020 r.


 A. Porównanie indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ na tle WIG i WIG20

Wykres 1. Dynamika indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ oraz WIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy (24.06.2015 = 100).

  listopad 2020 od początku roku ostatnie 12 m-cy od startu usługi DI
indeks kurs
zamknięcia
30.11.2020
kurs
zamknięcia
30.10.2020
zmiana kurs
zamknięcia
30.12.2019
zmiana kurs
zamknięcia
29.11.2019
zmiana kurs
zamknięcia
24.06.2015
zmiana
WIG 52 639 44 098 19,4% 57 832 9,0% 57,502 -8,5% 54,114 -2,7%
WIG 20 1 830 1 515 20,8% 2 150 -14,9% 2,158 -15,2% 2 348 -22,1%
Rekomendacje NS DI 184,38 154,92 19,0% 133,46 38,2% 127,79 44,3% 100,00 84,4%
Rekomendacje NS DI_zr 165,91 140,60 18,0% 136,72 21,3% 130,61 27,0% 100,00 65,9%
Rekomendacje
NS DI+
197,30 165,78 19,0% 142,82 38,2% 136,75 44,3% 100,00 97,3%


Objaśnienia:
 

Indeks Rekomendacje NS DI – dzienna zmiana indeksu liczona jako średnia arytmetyczna dziennych zmian kursów rekomendowanych spółek oraz certyfikatów.  Jeżeli w danym dniu rekomendacje obejmują mniej, niż 10 instrumentów, waga każdego z nich wynosi 10%, co jest zgodne z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczy walor zalecanym przez Departament Analiz i Doradztwa.

Wykres indeksu obrazuje wynik brutto części akcyjnej portfela w ramach strategii agresywnej (dopuszcza się udział akcji do 90% wartości portfela, przy czym w celu poprawy płynności portfela zaleca się posiadanie ok. 10% środków w gotówce lub w obligacjach szybko zbywalnych), przy założeniu realizacji wszystkich rekomendacji z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczą spółkę wynoszącym 10%.

Cena zakupu uwzględniana przy obliczaniu wyniku indeksu NS Rekomendacje liczona jest jako średnia kursów z GPW: otwarcia, maksymalnego, minimalnego, zamknięcia z dnia wydania rekomendacji ‘Kupuj’. Jeśli któryś z tych kursów (poza kursem minimalnym) przekracza cenę kupna z rekomendacji, to zostaje on pominięty przy liczeniu średniej, zaś jako kurs maksymalny przyjmuje się cenę kupna z rekomendacji. Jeżeli w tym samym dniu, w którym następuje kupno dochodzi do realizacji poziomu stop, przy liczeniu średniej pomijany jest kurs zamknięcia, a jako kurs minimalny przyjmuje się poziom stop. Taka sama zasada obowiązuje dla rekomendacji ‘Kupuj z aktywacją’, jeśli kurs otwarcia jest wyższy od ceny aktywacji.  W pozostałych przypadkach zamiast kursu otwarcia uwzględnia się cenę aktywacji, z tym, że jeśli kurs zamknięcia jest wyższy od kursu otwarcia dodatkowo pominięty zostaje kurs minimalny.

Indeks Rekomendacje NS DI+, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, uwzględnia dodatkowo wynik rekomendacji dotyczących kontraktów terminowych.

Indeks Rekomendacje NS DI_zr, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, pomija rekomendacje skierowane do klientów o profilu agresywnym.

 

B. Miesięczne  zmiany  indeksu  Rekomendacje  NS  DI oraz  indeksu  WIG  w ciągu ostatnich 12 miesięcy

  zmiana w ciągu miesiąca narastająco od czerwca 2015
 miesiąc Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG
listopad 2020 19,0% 19,4% -0,4% 84,4% -2,7% 87,1%
październik 2020 -7,2% -10,8% 3,6% 54,9% -18,5% 73,4%
wrzesień 2020 -3,4% -4,3% 0,9% 66,9% -8,7% 75,6%
sierpień 2020 0,6% 2,3% -1,7% 72,8% -4,6% 77,4%
lipiec 2020 15,2% 1,8% 13,4% 71,7% -6,7% 78,4%
czerwiec 2020 8,6% 3,0% 5,6% 49,1% -8,4% 57,5%
maj 2020 5,7% 4,4% 1,3% 37,3% -11,1% 48,4%
kwiecień 2020 1,9% 10,8% -8,9% 29,9% -14,8% 44,7%
marzec 2020 -0,1% -15,5% 15,4% 27,4% -23,1% 50,5%
luty 2020 -8,7% -13,1% 4,4% 27,6% -8,9% 36,6%
styczeń 2020 4,7% -2,0% 6,7% 39,7% 4,7% 35,0%
grudzień 2019 4,1% 0,6% 3,6% 33,5% 6,9% 26,6%
 
Wyniki rekomendacji w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. 
 

Prezentowane informacje nt. wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego oraz nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Wyniki rekomendacji odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem, a stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie gwarantują ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl (podstrona: Regulacje/Rachunek maklerski). Materiał jest chroniony prawem autorskim Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.