Aktualizacja wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities SA na koniec czerwca 2020 r.


 A. Porównanie indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ na tle WIG 
i WIG20

Wykres 1. Dynamika indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ oraz WIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy (24.06.2015 = 100).

  czerwiec 2020 od początku roku ostatnie 12 m-cy od startu usługi DI
indeks kurs
zamknięcia
30.06.2020
kurs
zamknięcia
29.05.2020
zmiana kurs
zamknięcia
30.12.2019
zmiana kurs
zamknięcia
28.06.2019
zmiana kurs
zamknięcia
24.06.2015
zmiana
WIG 49,569 48,127 3,0% 57,832 -14,3% 60,187 -17,6% 54,114 -8,4%
WIG 20 1,758 1,722 2,1% 2,150 -18,2% 2,327 -24,5% 2,348 -25,1%
Rekomendacje NS DI 149,05 137,29 8,6% 133,46 11,7% 125,59 18,7% 100,00 49,1%
Rekomendacje NS DI_zr 146,91 135,06 8,8% 136,72 7,5% 125,70 16,9% 100,00 46,9%
Rekomendacje
NS DI+
159,50 146,92 8,6% 142,82 11,7% 130,24 22,5% 100,00 59,5%


Objaśnienia:
 

Indeks Rekomendacje NS DI – dzienna zmiana indeksu liczona jako średnia arytmetyczna dziennych zmian kursów rekomendowanych spółek oraz certyfikatów.  Jeżeli w danym dniu rekomendacje obejmują mniej, niż 10 instrumentów, waga każdego z nich wynosi 10%, co jest zgodne z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczy walor zalecanym przez Departament Doradztwa Inwestycyjnego.

Wykres indeksu obrazuje wynik brutto części akcyjnej portfela w ramach strategii agresywnej (dopuszcza się udział akcji do 90% wartości portfela, przy czym w celu poprawy płynności portfela zaleca się posiadanie ok. 10% środków w gotówce lub w obligacjach szybko zbywalnych), przy założeniu realizacji wszystkich rekomendacji z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczą spółkę wynoszącym 10%.

Cena zakupu uwzględniana przy obliczaniu wyniku indeksu NS Rekomendacje liczona jest jako średnia kursów z GPW: otwarcia, maksymalnego, minimalnego, zamknięcia z dnia wydania rekomendacji ‘Kupuj’. Jeśli któryś z tych kursów (poza kursem minimalnym) przekracza cenę kupna z rekomendacji, to zostaje on pominięty przy liczeniu średniej, zaś jako kurs maksymalny przyjmuje się cenę kupna z rekomendacji. Jeżeli w tym samym dniu, w którym następuje kupno dochodzi do realizacji poziomu stop, przy liczeniu średniej pomijany jest kurs zamknięcia, a jako kurs minimalny przyjmuje się poziom stop. Taka sama zasada obowiązuje dla rekomendacji ‘Kupuj z aktywacją’, jeśli kurs otwarcia jest wyższy od ceny aktywacji.  W pozostałych przypadkach zamiast kursu otwarcia uwzględnia się cenę aktywacji, z tym, że jeśli kurs zamknięcia jest wyższy od kursu otwarcia dodatkowo pominięty zostaje kurs minimalny.

Indeks Rekomendacje NS DI+, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, uwzględnia dodatkowo wynik rekomendacji dotyczących kontraktów terminowych.

Indeks Rekomendacje NS DI_zr, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, pomija rekomendacje skierowane do klientów o profilu agresywnym.

 

B. Miesięczne  zmiany  indeksu  Rekomendacje  NS  DI oraz  indeksu  WIG  w ciągu ostatnich 12 miesięcy

  zmiana w ciągu miesiąca narastająco od czerwca 2015
 miesiąc Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG
czerwiec 2020 8,56% 3,00% 5,6% 49,05% -8,40% 57,5%
maj 2020 5,71% 4,36% 1,3% 37,29% -11,06% 48,4%
kwiecień 2020 1,91% 10,79% -8,9% 29,88% -14,78% 44,7%
marzec 2020 -0,14% -15,53% 15,4% 27,45% -23,08% 50,5%
luty 2020 -8,67% -13,06% 4,4% 27,62% -8,94% 36,6%
styczeń 2020 4,70% -1,99% 6,7% 39,74% 4,74% 35,0%
grudzień 2019 4,13% 0,58% 3,6% 33,46% 6,87% 26,6%
listopad 2019 1,52% -0,49% 2,0% 28,16% 6,26% 21,9%
październik 2019 -0,42% 0,81% -1,2% 26,25% 6,78% 19,5%
wrzesień 2019 2,13% 1,02% 1,1% 26,78% 5,92% 20,9%
sierpień 2019 -2,30% -4,91% 2,6% 24,14% 4,85% 19,3%
lipiec 2019 1,17% -0,86% 2,0% 27,07% 10,27% 16,8%
 
 

Prezentowane informacje nt. wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego oraz nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Wyniki rekomendacji odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem, a stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie gwarantują ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl (podstrona: Regulacje/Rachunek maklerski). Materiał jest chroniony prawem autorskim Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.