Aktualizacja wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. na koniec marca 2022 r.


 A. Porównanie indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ na tle WIG i WIG20

Wykres 1. Dynamika indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ oraz WIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy (24.06.2015 = 100).

  marzec 2021  ostatnie 12 miesięcy od startu usługi DI
indeks kurs
zamknięcia
31.03.2022
kurs
zamknięcia
28.02.2021
zmiana kurs
zamknięcia
31.03.2021
zmiana kurs
zamknięcia
24.06.2015
zmiana
WIG 64 900 61 141 6,1% 58 081 11,7% 54,114 19,9%
WIG 20 2 133 1 999 6,7% 1 938 10,1% 2,348 -9,2%
Rekomendacje NS DI  217,07 204,93 5,9% 190,43 14,0% 100,00 117,1%
Rekomendacje NS DI_zr 205,02 193,55 5,9% 167,95 22,1% 100,00 105,0%
Rekomendacje
NS DI+
232,29 219,29 5,9% 203,78 14,0% 100,00 132,3%


Objaśnienia:
 

Indeks Rekomendacje NS DI – dzienna zmiana indeksu liczona jako średnia arytmetyczna dziennych zmian kursów rekomendowanych spółek oraz certyfikatów.  Jeżeli w danym dniu rekomendacje obejmują mniej, niż 10 instrumentów, waga każdego z nich wynosi 10%, co jest zgodne z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczy walor zalecanym przez Departament Analiz i Doradztwa.

Wykres indeksu obrazuje wynik brutto części akcyjnej portfela w ramach strategii agresywnej (dopuszcza się udział akcji do 90% wartości portfela, przy czym w celu poprawy płynności portfela zaleca się posiadanie ok. 10% środków w gotówce lub w obligacjach szybko zbywalnych), przy założeniu realizacji wszystkich rekomendacji z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczą spółkę wynoszącym 10%.

Cena zakupu uwzględniana przy obliczaniu wyniku indeksu NS Rekomendacje liczona jest jako średnia kursów z GPW: otwarcia, maksymalnego, minimalnego, zamknięcia z dnia wydania rekomendacji ‘Kupuj’. Jeśli któryś z tych kursów (poza kursem minimalnym) przekracza cenę kupna z rekomendacji, to zostaje on pominięty przy liczeniu średniej, zaś jako kurs maksymalny przyjmuje się cenę kupna z rekomendacji. Jeżeli w tym samym dniu, w którym następuje kupno dochodzi do realizacji poziomu stop, przy liczeniu średniej pomijany jest kurs zamknięcia, a jako kurs minimalny przyjmuje się poziom stop. Taka sama zasada obowiązuje dla rekomendacji ‘Kupuj z aktywacją’, jeśli kurs otwarcia jest wyższy od ceny aktywacji.  W pozostałych przypadkach zamiast kursu otwarcia uwzględnia się cenę aktywacji, z tym, że jeśli kurs zamknięcia jest wyższy od kursu otwarcia dodatkowo pominięty zostaje kurs minimalny.

Indeks Rekomendacje NS DI+, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, uwzględnia dodatkowo wynik rekomendacji dotyczących kontraktów terminowych.

Indeks Rekomendacje NS DI_zr, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, pomija rekomendacje skierowane do klientów o profilu agresywnym.

 

B. Miesięczne  zmiany  indeksu  Rekomendacje  NS  DI oraz  indeksu  WIG  w ciągu ostatnich 12 miesięcy

  zmiana w ciągu miesiąca narastająco od czerwca 2015
 miesiąc Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG
marzec 2022 5,9% 6,1% -0,2% 117,1% 19,9% 97,1%
luty 2022 -3,2% -9,3% 6,1% 104,9% 13,0% 91,9%
styczeń 2022 -3,4% -2,7% -0,72% 111,6% 24,6% 87,0%
grudzień 2021 -1,0% 2,2% -3,2% 119,1% 28,1% 91,0%
listopad 2021 1,2% -7,8% 9,1% 121,4% 25,3% 96,1%
październik 2021 -0,9% 4,6% -5.5% 118.7% 36.0% 82.7%
wrzesień 2021 -1.7% -0.8% -0.9% 121.5% 30.0% 91.5%
sierpień 2021 6.1% 4.9% 1.2% 124.2% 31.1% 93.1%
lipiec 2021 -0.9% 2.4% -3.3% 111.3% 25.0% 86.4%
czerwiec 2021 0.4% -0.3% 0.8% 113.3% 22.1% 91.2%
maj 2021 6.0% 9.0% -3.0% 112.4% 22.5% 89.9%
kwiecień 2021 5.2% 4.7% 0.5% 100.3% 12.4% 87.9%
 
 

Pobierz wyniki rekomendacji

 
 

Prezentowane informacje nt. wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego oraz nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Wyniki rekomendacji odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem, a stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie gwarantują ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl (podstrona: Regulacje/Rachunek maklerski). Materiał jest chroniony prawem autorskim Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.