Aktualizacja wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. na koniec kwietnia 2024 r.


A. Porównanie indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ na tle WIG i WIG20

Wykres 1. Dynamika indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ oraz WIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy (24.06.2015 = 100).

 

  marzec 2024 od początku roku ostatnie 12 miesięcy od startu usługi DI
indeks kurs
zamknięcia
30.04.2024
kurs
zamknięcia
28.03.2024
zmiana kurs
zamknięcia
29.12.2023
zmiana kurs
zamknięcia
28.04.2023
zmiana kurs
zamknięcia
24.06.2015
zmiana
WIG

84,569

82,745

2.2%

78,459

7.8%

62,948

34.3%

54 114

56.3%

WIG 20

2,476

2,436

1.6%

2,342

5.7%

1,923

28.8%

2 348

5.5%

Profil agresywny (Rekomendacje NS DI)

323.42

317.07

2.0%

296.12

9.2%

277.25

16.7%

100,00

223.4%

Profil zrównoważony (Rekomendacje NS DI_zr)

308.66

302.60

2.0%

282.60

9.2%

260.85

18.3%

100,00

208.7%

Profil agresywny plus (Rekomendacje
NS DI+)

346.08

339.29

2.0%

316.87

9.2%

296.68

16.7%

100,00

246.1%

 


Objaśnienia:

Indeks Rekomendacje NS DI – dzienna zmiana indeksu liczona jako średnia arytmetyczna dziennych zmian kursów rekomendowanych spółek oraz certyfikatów. Jeżeli w danym dniu rekomendacje obejmują mniej, niż 10 instrumentów, waga każdego z nich wynosi 10%, co jest zgodne z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczy walor zalecanym przez Departament Analiz i Doradztwa.

Wykres indeksu Rekomendacje NS DI obrazuje wynik brutto części akcyjnej portfela w ramach strategii agresywnej (dopuszcza się udział akcji do 90% wartości portfela, przy czym w celu poprawy płynności portfela zaleca się posiadanie ok. 10% środków w gotówce lub w obligacjach szybko zbywalnych), przy założeniu realizacji wszystkich rekomendacji z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczą spółkę wynoszącym 10%.

Cena zakupu uwzględniana przy obliczaniu wyniku indeksu Rekomendacje NS DI liczona jest jako średnia kursów z GPW: otwarcia, maksymalnego, minimalnego, zamknięcia z dnia wydania rekomendacji ‘Kupuj’. Jeśli któryś z tych kursów (poza kursem minimalnym) przekracza cenę kupna z rekomendacji, to zostaje on pominięty przy liczeniu średniej, zaś jako kurs maksymalny przyjmuje się cenę kupna z rekomendacji. Jeżeli w tym samym dniu, w którym następuje kupno dochodzi do realizacji poziomu stop, przy liczeniu średniej pomijany jest kurs zamknięcia, a jako kurs minimalny przyjmuje się poziom stop. Taka sama zasada obowiązuje dla rekomendacji ‘Kupuj z aktywacją’, jeśli kurs otwarcia jest wyższy od ceny aktywacji. W pozostałych przypadkach zamiast kursu otwarcia uwzględnia się cenę aktywacji, z tym, że jeśli kurs zamknięcia jest wyższy od kursu otwarcia dodatkowo pominięty zostaje kurs minimalny. Jeśli rekomendacja ‘Kupuj’ ma ważność dłuższą niż jeden dzień, przy zachowaniu wcześniej opisanych zasad cena zakupu uwzględnia kursy jedynie z pierwszych dwóch dni terminu ważności rekomendacji.

Indeks Rekomendacje NS DI+, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, uwzględnia dodatkowo wynik rekomendacji dotyczących kontraktów terminowych.

Indeks Rekomendacje NS DI_zr, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, pomija rekomendacje skierowane do klientów o profilu agresywnym.

 

B. Miesięczne zmiany indeksu Rekomendacje NS DI oraz indeksu WIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy

  zmiana w ciągu miesiąca narastająco od czerwca 2015
miesiąc Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG
kwiecień 2024

2,0%

2,2% -0,2% 223,4% 56,3% 167,1%
marzec 2024

1,2%

1,0% 0,2% 217,1% 52,9% 164,2%
luty 2024

5,9%

5,8% 0,1% 213,4% 51,4% 161,9%
styczeń 2024

-0,1%

-1,3% 1,2% 195,8% 43,1% 152,7%
grudzień 2023

6,3%

5,6% 0,6% 196,1% 45,0% 151,1%
listopad 2023

2,6%

3,7% -1,1% 178,6% 37,2% 141,3%
październik 2023

1,6%

9,5% -7,9% 171,5% 32,3% 139,2%
wrzesień 2023

-6,6%

-4,4% -2,2% 167,3% 20,9% 146,5%
sierpień 2023

-3,7%

-5,3% 1,6% 186,2% 26,5% 159,7%
lipiec 2023

4,1%

7,4% -3,3% 197,1% 33,5% 163,5%
czerwiec 2023

4,2%

-8,0% -3,8% 185,3% 24,3% 161,0%
maj 2023

-1,2%

-1,1% -0,2% 173,8% 15,1% 158,7%
 
 

Pobierz wyniki rekomendacji

 
 

Prezentowane informacje nt. wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego oraz nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Wyniki rekomendacji odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem, a stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie gwarantują ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl (podstrona: Regulacje/Rachunek maklerski). Materiał jest chroniony prawem autorskim Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.