Aktualizacja wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. na koniec maja 2021 r.


 A. Porównanie indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ na tle WIG i WIG20

Wykres 1. Dynamika indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ oraz WIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy (24.06.2015 = 100).

  maj 2021 ostatnie 12 miesięcy od startu usługi DI
indeks kurs
zamknięcia
31.05.2021
kurs
zamknięcia
30.04.2021
zmiana kurs
zamknięcia
29.05.2020
zmiana kurs
zamknięcia
24.06.2015
zmiana
WIG 66,284 60,810 9.0% 48,127 37.7% 54,114 22.5%
WIG 20 2,233 2,037 9.6% 1,722 29.7% 2,348 -4.9%
Rekomendacje NS DI 212.36 200,27 6.0% 137.29 54.7% 100.00 112.4%
Rekomendacje NS DI_zr 188.12 177,39 6.1% 135.06 39.3% 100.00 88.1%
Rekomendacje
NS DI+
227.24 214,30 6.0% 146.92 54.7% 100.00 127.2%


Objaśnienia:
 

Indeks Rekomendacje NS DI – dzienna zmiana indeksu liczona jako średnia arytmetyczna dziennych zmian kursów rekomendowanych spółek oraz certyfikatów.  Jeżeli w danym dniu rekomendacje obejmują mniej, niż 10 instrumentów, waga każdego z nich wynosi 10%, co jest zgodne z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczy walor zalecanym przez Departament Analiz i Doradztwa.

Wykres indeksu obrazuje wynik brutto części akcyjnej portfela w ramach strategii agresywnej (dopuszcza się udział akcji do 90% wartości portfela, przy czym w celu poprawy płynności portfela zaleca się posiadanie ok. 10% środków w gotówce lub w obligacjach szybko zbywalnych), przy założeniu realizacji wszystkich rekomendacji z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczą spółkę wynoszącym 10%.

Cena zakupu uwzględniana przy obliczaniu wyniku indeksu NS Rekomendacje liczona jest jako średnia kursów z GPW: otwarcia, maksymalnego, minimalnego, zamknięcia z dnia wydania rekomendacji ‘Kupuj’. Jeśli któryś z tych kursów (poza kursem minimalnym) przekracza cenę kupna z rekomendacji, to zostaje on pominięty przy liczeniu średniej, zaś jako kurs maksymalny przyjmuje się cenę kupna z rekomendacji. Jeżeli w tym samym dniu, w którym następuje kupno dochodzi do realizacji poziomu stop, przy liczeniu średniej pomijany jest kurs zamknięcia, a jako kurs minimalny przyjmuje się poziom stop. Taka sama zasada obowiązuje dla rekomendacji ‘Kupuj z aktywacją’, jeśli kurs otwarcia jest wyższy od ceny aktywacji.  W pozostałych przypadkach zamiast kursu otwarcia uwzględnia się cenę aktywacji, z tym, że jeśli kurs zamknięcia jest wyższy od kursu otwarcia dodatkowo pominięty zostaje kurs minimalny.

Indeks Rekomendacje NS DI+, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, uwzględnia dodatkowo wynik rekomendacji dotyczących kontraktów terminowych.

Indeks Rekomendacje NS DI_zr, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, pomija rekomendacje skierowane do klientów o profilu agresywnym.

 

B. Miesięczne  zmiany  indeksu  Rekomendacje  NS  DI oraz  indeksu  WIG  w ciągu ostatnich 12 miesięcy

  zmiana w ciągu miesiąca narastająco od czerwca 2015
 miesiąc Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG
maj 2021 6.0% 9.0% -3.0% 112.4% 22.5% 89.9%
kwiecień 2021 5.2% 4.7% 0.5% 100.3% 12.4% 87.9%
marzec 2021 0.5% 2.0% -1.5% 90.4% 7.3% 83.1%
luty 2021 -2.0% 0.0% -2.0% 89.5% 5.3% 84.3%
styczeń 2021 0.6% -0.1% 0.7% 93.4% 5.3% 88.1%
grudzień 2020 4.3% 8.3% -4.1% 92.2% 5.4% 86.9%
listopad 2020 19.0% 19.4% -0.4% 84.4% -2.7% 87.1%
październik 2020 -7.2% -10.8% 3.6% 54.9% -18.5% 73.4%
wrzesień 2020 -3.4% -4.3% 0.9% 66.9% -8.7% 75.6%
sierpień 2020 0.6% 2.3% -1.7% 72.8% -4.6% 77.4%
lipiec 2020 15.2% 1.8% 13,4% 71.7% -6.7% 78.4%
czerwiec 2020 8.6% 3.0% 5.6% 49.1% -8.4% 57.5%
 
 

Prezentowane informacje nt. wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego oraz nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Wyniki rekomendacji odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem, a stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie gwarantują ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl (podstrona: Regulacje/Rachunek maklerski). Materiał jest chroniony prawem autorskim Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.