Aktualizacja wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. na koniec sierpnia 2022 r.


 A. Porównanie indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ na tle WIG i WIG20

Wykres 1. Dynamika indeksów Rekomendacje NS DI, NS DI_zr, NS DI+ oraz WIG w ciągu ostatnich 12 miesięcy (24.06.2015 = 100).

 

  sierpnień  2021  ostatnie 12 miesięcy od startu usługi DI
indeks kurs
zamknięcia
31.08.2022
kurs
zamknięcia
29.07.2022
zmiana kurs
zamknięcia
31.08.2021
zmiana kurs
zamknięcia
24.06.2015
zmiana
WIG 50 174 55 007 -8,8% 70 930 -29,3% 54 114 -7,3%
WIG 20 1 528 1 721 -11,2% 2 368 -35,5% 2 348 -34,9%

Profil agresywny (Rekomendacje NS DI)

207,49 213,66 -2,9% 225,31 -7,9% 100,00 107,5%
Profil zrównoważony (Rekomendacje NS DI_zr) 198,62 201,80 -1,6% 199,08 -0,2% 100,00 98,6%
Profil agresywny plus (Rekomendacje
NS DI+)
222,03 228,64 -2,9% 241,10 -7,9% 100,00 122,0%

 


Objaśnienia:
 

Indeks Rekomendacje NS DI – dzienna zmiana indeksu liczona jako średnia arytmetyczna dziennych zmian kursów rekomendowanych spółek oraz certyfikatów.  Jeżeli w danym dniu rekomendacje obejmują mniej, niż 10 instrumentów, waga każdego z nich wynosi 10%, co jest zgodne z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczy walor zalecanym przez Departament Analiz i Doradztwa.

Wykres indeksu obrazuje wynik brutto części akcyjnej portfela w ramach strategii agresywnej (dopuszcza się udział akcji do 90% wartości portfela, przy czym w celu poprawy płynności portfela zaleca się posiadanie ok. 10% środków w gotówce lub w obligacjach szybko zbywalnych), przy założeniu realizacji wszystkich rekomendacji z maksymalnym zaangażowaniem kapitału w pojedynczą spółkę wynoszącym 10%.

Cena zakupu uwzględniana przy obliczaniu wyniku indeksu NS Rekomendacje liczona jest jako średnia kursów z GPW: otwarcia, maksymalnego, minimalnego, zamknięcia z dnia wydania rekomendacji ‘Kupuj’. Jeśli któryś z tych kursów (poza kursem minimalnym) przekracza cenę kupna z rekomendacji, to zostaje on pominięty przy liczeniu średniej, zaś jako kurs maksymalny przyjmuje się cenę kupna z rekomendacji. Jeżeli w tym samym dniu, w którym następuje kupno dochodzi do realizacji poziomu stop, przy liczeniu średniej pomijany jest kurs zamknięcia, a jako kurs minimalny przyjmuje się poziom stop. Taka sama zasada obowiązuje dla rekomendacji ‘Kupuj z aktywacją’, jeśli kurs otwarcia jest wyższy od ceny aktywacji.  W pozostałych przypadkach zamiast kursu otwarcia uwzględnia się cenę aktywacji, z tym, że jeśli kurs zamknięcia jest wyższy od kursu otwarcia dodatkowo pominięty zostaje kurs minimalny.

Indeks Rekomendacje NS DI+, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, uwzględnia dodatkowo wynik rekomendacji dotyczących kontraktów terminowych.

Indeks Rekomendacje NS DI_zr, przy zachowaniu reguł dla indeksu Rekomendacje NS DI, pomija rekomendacje skierowane do klientów o profilu agresywnym.

 

B. Miesięczne  zmiany  indeksu  Rekomendacje  NS  DI oraz  indeksu  WIG  w ciągu ostatnich 12 miesięcy

  zmiana w ciągu miesiąca narastająco od czerwca 2015
 miesiąc Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG Rekomendacje NS DI WIG Rekomendacje NS DI vs WIG
sierpień 2022 -2,9% -8,8% 5,9% 107,5 -7,3% 114,8%
lipiec 2022 2,9% 2.7% 0,2% 113,7% 1,7% 112,0%
czerwiec 2022 -2,6% -6,7% 4,1% 107,6% -1,0% 108,6%
maj 2022 2,5% -0,6% 3,1% 113,2% 6,1% 107,0%
kwiecień 2022 -4,2% -11,0% 6,8% 108,0% 6,7% 101,2%
marzec 2022 5,9% 6,1% -0,2% 117,1% 19,9% 97,1%
luty 2022 -3,2% -9,3% 6,1% 104,9% 13,0% 91,9%
styczeń 2022 -3,4% -2,7% -0,72% 111,6% 24,6% 87,0%
grudzień 2021 -1,0% 2,2% -3,2% 119,1% 28,1% 91,0%
listopad 2021 1,2% -7,8% 9,1% 121,4% 25,3% 96,1%
październik 2021 -0,9% 4,6% -5.5% 118.7% 36.0% 82.7%
wrzesień 2021 -1.7% -0.8% -0.9% 121.5% 30.0% 91.5%
 
 

Pobierz wyniki rekomendacji

 
 

Prezentowane informacje nt. wyników rekomendacji dotyczących akcji, kontraktów terminowych oraz certyfikatów w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Noble Securities S.A. nie stanowią wykonywania usługi doradztwa inwestycyjnego oraz nie powinny być traktowane jako podstawa decyzji inwestycyjnych. Informacje te są skierowane do nieoznaczonego odbiorcy i nie uwzględniają potrzeb i sytuacji zindywidualizowanych klientów. Wyniki rekomendacji odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem, a stopy zwrotu osiągnięte w przeszłości nie gwarantują ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe są zamieszczone na stronie internetowej Noble Securities S.A. pod adresem www.noblesecurities.pl (podstrona: Regulacje/Rachunek maklerski). Materiał jest chroniony prawem autorskim Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.