W dniach 4 – 19 kwietnia 2016 r. trwają zapisy na obligacje serii PPG spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Obligacje”).

Podstawowe informacje o obligacjach

Liczba oferowanych Obligacji:

500 000

Termin zapadalności Obligacji:

30 marca 2020 r.

Wartość nominalna jednej obligacji

100 zł

Cena emisyjna jednej obligacji

poniżej wartości nominalnej, zmienna, uzależniona od dnia złożenia zapisu

Dzień złożenia zapisu

4 kwietnia 2016 r.

5 kwietnia 2016 r.

6 kwietnia 2016 r.

7 kwietnia 2016 r.

8 kwietnia 2016 r.

9 kwietnia 2016 r.

10 kwietnia 2016 r.

11 kwietnia 2016 r.

12 kwietnia 2016 r.

13 kwietnia 2016 r.

14 kwietnia 2016 r.

15 kwietnia 2016 r.

16 kwietnia 2016 r.

17 kwietnia 2016 r.

18 kwietnia 2016 r.

19 kwietnia 2016 r.

Cena Emisyjna jednej Obligacji w PLN

99,65

99,66

99,68

99,69

99,71

99,73

99,74

99,76

99,77

99,79

99,80

99,82

99,83

99,85

99,86

99,88

Łączna wartość nominalna serii:

50 mln zł

Oprocentowanie:

zmienne; WIBOR6M + 400 p.b.

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

półroczny (z wyłączeniem pierwszego, skróconego okresu odsetkowego)

Terminy wypłaty odsetek:

co 6 miesięcy, 30 dnia marca i 30 dnia września

Kod ISIN:

PLGHLMC00255

Opis zabezpieczenia:

poręczenie spółki Granbero Holdings Limited – jedynego wspólnika Emitenta

Wielkość minimalnego zapisu:

1 obligacja

Zasady przydziału*:

Obligacje będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów.
W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przed pierwotnym terminem zakończenia przyjmowania zapisów Emitent skróci przyjmowanie zapisów, o czym poinformuje poprzez ogłoszenie komunikatu aktualizującego na stronie internetowej, na której jest opublikowany prospekt emisyjny.
Zapisy złożone od dnia, w którym nastąpiła nadsubskrypcja (włącznie) do dnia wcześniejszego zakończenia zapisów (włącznie) zostaną zredukowane zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji.
Zapisy złożone przed okresem, o którym mowa powyżej nie będą redukowane.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

 1. Prospekt emisyjny podstawowy wraz z załącznikami, aneksami i komunikatami aktualizującymi w zakładce „Prospekt Emisyjny 2016 || Prospekt Emisyjny”
 2. Warunki Ostateczne Obligacji Serii PPG w zakładce „Prospekt Emisyjny 2016 || Obligacje || Obligacje Serii PPG”

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: 4 kwietnia 2016 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 19 kwietnia 2016 r.*
 • Termin przydziału Obligacji: 20 kwietnia 2016 r.
 • Przewidywany Dzień Emisji Obligacji: 27 kwietnia 2016 r.
 • Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu: 4 maja 2016 r.

Zwracamy uwagę, że powyższe terminy mogą ulec zmianie.

* możliwość przedterminowego zakończenia sprzedaży w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
 • Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
 • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj
 • Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu. Dla przykładu, nabywając 100 szt. obligacji w pierwszym dniu składania zapisów inwestor powinien posiadać na rachunku maklerskim kwotę 9 965,00 zł (99,65 zł * 100), natomiast nabywając 100 szt. Obligacji trzeciego dnia przyjmowania zapisów inwestor powinien posiadać na rachunku maklerskim kwotę 9 968,00 zł (99,68 zł * 100).
 • Zapisy na Obligacje nieodwołalne, z wyłączeniem sytuacji opisanej na str. 153 prospektu emisyjnego podstawowego w pkt. pod tytułem „Możliwość odwołania zapisu” tj. w sytuacji opublikowania przez Emitenta aneksu do prospektu emisyjnego.