Coraz większą popularnością wśród spółek chcących podzielić się zyskami ze swoimi akcjonariuszami cieszą się skupy akcji. Są one alternatywą dla wypłaty dywidendy. Na taką formę podziału zysku decydują się spółki, które nie posiadają długoterminowej polityki dywidendowej, a chcą wypłacić kapitał, którego nie są w stanie efektywnie reinwestować lub spółki, które posiadając potencjał do wypłaty dywidendy, identyfikują znaczące niedowartościowanie swoich akcji. Innym powodem wykorzystywania nadwyżek gotówkowych poprzez przeprowadzenie skupu akcji może być realizacja programów motywacyjnych dla kluczowych pracowników.  Niewątpliwą przewagą skupu akcji jest fakt, że wpływa on pozytywnie na wzrost wartości akcji pozostających w obiegu.


 W ramach wsparcia przy organizacji standardowego skupu akcji w drodze zaproszenia składania ofert sprzedaży realizujemy następujące czynności:

 • opracowanie harmonogramu prac i jego bieżąca aktualizacja,
 • podpisanie umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich oraz otwarcie rachunku papierów wartościowych w NS,
 • opracowanie projektu dokumentu zaproszenia (zaproszeń) do składania ofert sprzedaży akcji,
 • opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia skupu akcji, w tym m.in. formularzy ofert sprzedaży, formularzy blokady akcji, świadectw depozytowych, pełnomocnictw, oświadczenia o przyjęciu ofert sprzedaży akcji oraz procedury operacyjnej, w tym wzorów instrukcji rozliczeniowych do KDPW,
 • otwarcie rejestru ofert oraz przyjmowanie, weryfikowanie i potwierdzanie składanych ofert sprzedaży akcji w Oddziałach NS oraz drogą korespondencyjną,
 • przygotowanie listy wszystkich złożonych ofert sprzedaży akcji oraz listy wstępnej alokacji
  z uwzględnieniem przyjętych zasad redukcji (o ile będą mieć zastosowanie),
 • pośredniczenie w zawarciu i rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji,
 • koordynacja prac podmiotów zaangażowanych w projekt np. doradca prawny (o ile będzie zaangażowany), jak również kontakt z domami maklerskimi, bankami powierniczymi i KDPW w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu,
 • wsparcie Klienta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych, wymaganych w związku z realizacją procesu (o ile zostanie zgłoszona taka potrzeba).

 Aktualne oferty


Noble Securities aktywnie i skutecznie wspiera Spółki akcyjne w procesie organizowania skupu akcji,  zarówno w formie skupów giełdowych, jak i pozagiełdowych. W gronie naszych Klientów znaleźli się m.in.:

 • MCI Capital SA
 • Herkules SA
 • Getin Noble Bank SA
 • Odlewnie Polskie SA
 • Getin Holding SA