Obligacje korporacyjne mogą stanowić uzupełnienie lub alternatywę dla pozyskiwania środków finansowych z kredytów bankowych czy emisji udziałowych papierów wartościowych.
Instrumenty te przede wszystkim pozwalają na bardziej elastyczne podejście do podstawowych parametrów, np. okresu finansowania, terminów spłaty zadłużenia, kosztu długu, wielkości emisji, rodzaju zabezpieczenia, terminów przeprowadzenia oferty. Dzięki temu dłużne papiery wartościowe pozwalają na wygodne kształtowanie warunków, na jakich emitent pozyskuje finansowanie potrzebne na działalność lub inwestycje.
Obligacje korporacyjne mogą być także notowane na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i BondSpot S.A. rynku Catalyst, co zwiększa rozpoznawalność emitenta i pomaga w pozyskiwaniu dodatkowego finansowania.

Noble Securities S.A. jest aktywnym uczestnikiem rynku organizowania emisji obligacji korporacyjnych.
W latach 2010 – 2017 przeprowadziliśmy 361 emisji obligacji korporacyjnych dla 64 emitentów.

Wyróżnia nas skuteczność, sprawność działania oraz nastawienie na cel.

Oprócz pozyskiwania finansowania nasze usługi, w ramach emisji obligacji, obejmują również pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy oraz wprowadzanie obligacji do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst, prowadzenie ewidencji obligacji, aktywne uczestnictwo w obrocie na rynku wtórnym obligacji, jak również usługi doradcze.

Wśród podmiotów, dla których pozyskaliśmy finansowanie w ramach obsługi emisji obligacji korporacyjnych są m.in.:

marvipol new