Obligacje korporacyjne mogą stanowić uzupełnienie lub alternatywę dla pozyskiwania środków finansowych z kredytów bankowych czy emisji udziałowych papierów wartościowych.

Instrumenty te przede wszystkim pozwalają na bardziej elastyczne podejście do finansowania działalności przedsiębiorstw.  Emitenci w warunkach emisji mogą zaadresować wiele ważnych dla nich kwestii tj.:

  • wielkość emisji,
  • okres finansowania,
  • terminy spłaty zadłużenia,
  • koszt długu,
  • rodzaj zabezpieczenia czy też
  • terminy przeprowadzenia oferty.

Dzięki temu dłużne papiery wartościowe pozwalają na wygodne kształtowanie warunków, na jakich emitent pozyskuje finansowanie potrzebne na działalność operacyjną lub inwestycje.

Obligacje korporacyjne mogą być także notowane na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i BondSpot S.A. rynku Catalyst. Zwiększa to rozpoznawalność emitenta wśród inwestorów i pomaga w pozyskiwaniu dodatkowego finansowania.

Oprócz pozyskiwania finansowania, w ramach emisji obligacji, nasze usługi obejmują również:

  • pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy oraz wprowadzanie obligacji do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst,
  • prowadzenie ewidencji obligacji,
  • aktywne uczestnictwo w obrocie na rynku wtórnym obligacji,
  • usługi doradcze.