Dokumenty, z którymi Klient zobowiązany jest zapoznać się przed podpisaniem Umowy o Świadczenie Usług na Rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Regulamin Świadczenia przez Noble Securities SA Usług Maklerskich w Zakresie Obrotu Derywatami na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) Towarowej Giełdy Energii S.A.

Tabela opłat i prowizji za świadczenie przez Noble Securities S.A. usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące Noble Securities S.A.

Ogólny opis istoty poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe 

Polityka Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń Klientów na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Uchwała Zarządu–wykonania niektórych przepisów Regulaminu świadczenia usług na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. 

Uchwała Zarządu o zawieszeniu zleceń DDM

Dokumenty do założenia rachunku

Ankieta MIFID 

Umowa o świadczenie przez Noble Securities S.A. usług maklerskich w zakresie obrotu derywatami na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) Towarowej Giełdy Energii S.A. 

Umowa o dostęp do danych rynkowych TGE 

Oświadczenie o reprezentacji 

Pełnomocnictwo do rachunku 

Pełnomocnictwo EMIR–Derywaty OTF (kontrahent niefinansowy)

Uchwały Zarządu

Uchwała Zarządu-Rozpoczęcie świadczenia usług przez Noble Securities S.A. w zakresie wykonywania zleceń na rynku Terminowym Praw Majątkowych Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF) Towarowej

Uchwała Zarządu - określenia wysokości opłaty dla Klientów za dostęp do danych rynkowych dotyczących instrumentów notowanych na rynkach organizowanych przez TGE - wyciąg  

Uchwała Zarządu - ustalenia dodatkowych warunków weryfikacji Klientów korzystających z aplikacji NSenergy - wyciąg

Inne formularze

Polityka przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w Noble Securities S.A.

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Noble Securities S.A.

Formularz skargi