WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700.000.000 złotych („Obligacje”) emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji przez KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), („Oferta”, „Oferty”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie Obligacji są prospekt podstawowy VIII Programu Emisji Obligacji Spółki który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 r. wraz z Suplementem nr 1 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 września 2021 r. oraz z Suplementem nr 2 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 listopada 2021 r. („Prospekt”), na potrzeby oferty publicznej i dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi a także Ostateczne Warunki Emisji poszczególnej serii Obligacji.

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Obligacji.

Obligacje będą oferowane w ramach ofert publicznych. Obligacje będą emitowane w seriach w ramach powtarzających się emisji oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji poszczególnych serii Obligacji. Szczegółowe informacje dotyczące liczby emitowanych Obligacji, warunków Oferty oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji danej serii Obligacji zawierać będą Ostateczne Warunki Emisji. Ostateczne Warunki Emisji poszczególnych serii Obligacji publikowane będą na stronach internetowych Spółki: www.kruksa.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowych Domu Maklerskiego BDM S.A.: www.bdm.pl.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu wraz z załącznikami, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji poszczególnych serii Obligacji.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji, każdy inwestor powinien szczegółowo zapoznać się z wszystkimi informacjami zawartymi w Prospekcie, w szczególności z przedstawionymi w Prospekcie czynnikami ryzyka, opisanymi w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, dokumentami włączonymi do Prospektu przez odniesienie oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji poszczególnych serii Obligacji.

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Dalej

Informujemy, że w dniach: 1 - 14 grudnia 2021 r. trwają zapisy na obligacje serii AM1 Kruk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Obligacje”, „Spółka”).

Podstawowe informacje o obligacjach

Termin zapadalności Obligacji:

16 grudnia 2026 r. (5 lat)

Wartość nominalna jednej Obligacji:

100 zł

Liczba oferowanych Obligacji:

500 000

Łączna wartość nominalna serii:

50 000 000 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji:

100,00 zł

Oprocentowanie w skali roku:

Zmienne: 3,4% + WIBOR3M

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

3 miesiące

Opis zabezpieczenia:

Obligacje są niezabezpieczone

Wielkość minimalnego zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację serii AM1 i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii AM1 oferowanych w Ofercie.

Zasady przydziału:

W przypadku, gdy liczba Obligacji serii AM1, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać liczbę Obligacji serii AM1 oferowanych, przydział Obligacji serii AM1 zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.
Ułamkowe części Obligacji serii AM1 nie będą przydzielane. Obligacje serii AM1 nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji serii AM1 oferowanych w ramach Oferty. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.
Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu.
Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji lub niedojścia oferty do skutku.
Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje.
Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/prospektVIII. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AM1

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: 1 grudnia 2021 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 14 grudnia 2021 r.
 • Przewidywany termin przydziału i Emisji Obligacji: 16 grudnia 2021 r.
 • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 2 tygodnie od zakończenia subskrypcji Obligacji
 • Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: do 16 stycznia 2022 r.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje zostanie udostępniony do publicznej wiadomości suplement w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu udostępnienia do publicznej wiadomości tego suplementu. Informacja o zmianie terminu przydziału zostanie opublikowana w formie raportu bieżącego, jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa oraz na stronie internetowej Spółki www.kruksa.pl

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
 • Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
  • osobiście – w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
  • telefonicznie – dzwoniąc do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj lub do Centrali pod numer telefonu 12 422 31 00.
  • przez Internet:
 • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W przypadku braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się  tutaj lub założyć rachunek on-line.
 • Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu.
 • Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Spółkę suplementu do Prospektu zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Publikowane dane finansowe dotyczące Emitenta i jego grupy kapitałowej odnoszą się do przeszłości. Wyniki w przeszłości nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.