Podstawowe dokumenty

  1. Prospekt emisyjny podstawowy wraz z załącznikami, aneksami i komunikatami aktualizującymi.
  2. Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii PPC.
  3. Prezentacja o Emitencie i ofercie obligacji.
Emitent

Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Wielkość oferty

30 mln zł

Wartość nominalna 1 obligacji

100 zł

Kod ISIN

PLGHLMC00214

Cena emisyjna 1 obligacji

poniżej wartości nominalnej, zmienna, uzależniona od dnia złożenia zapisu

Data złożenia zapisu

16.06

17.06

18.06

19.06

20.06

21.06

22.06

23.06

Cena płacona za nabycie jednej obligacji

99,78 zł

99,80 zł

99,82 zł

99,83 zł

99,85 zł

99,86 zł

99,88 zł

99,89 zł

Wysokość oprocentowania

WIBOR 6M + 4 punkty procentowe

Termin wypłaty odsetek

co 6 miesięcy, 16 dnia grudnia i czerwca

Zabezpieczenie

poręczenie spółki Granbero Holdings Limited – jedynego wspólnika Emitenta

Minimalny zapis

1 obligacja (o wartości nominalnej 100 zł)

Maksymalny zapis

300 000 obligacji (o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł)

Zasady przydziału

Obligacje będą przydzielane inwestorom w kolejności złożonych zapisów. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji przed pierwotnym terminem zakończenia przyjmowania zapisów Emitent skróci przyjmowanie zapisów, o czym poinformuje poprzez ogłoszenie komunikatu aktualizującego na stronie internetowej, na której jest opublikowany prospekt emisyjny. Zapisy złożone w okresie pomiędzy dniem publikacji ww. komunikatu aktualizującego oraz ostatnim dniem roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień ogłoszenia ww. komunikatu aktualizującego (włącznie) zostaną zredukowane zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji. Zapisy złożone przed okresem o którym mowa powyżej nie będą redukowane.

Harmonogram

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

16 czerwca 2015 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

23 czerwca 2015 r.

Przewidywany termin przydziału (podjęcie uchwały przez Emitenta):

24 czerwca 2015 r.

Przewidywany Dzień Emisji (rejestracja obligacji w KDPW i pojawienie się ich na rachunku maklerskim):

30 czerwca 2015 r.

Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:

30 czerwca 2015 r.

Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu:

10 lipca 2015 r.

Zwracamy uwagę, że powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na obligacje serii PPC prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na obligacje serii PPC.
  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
  • Ponadto przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu. Dla przykładu, nabywając 100 szt. obligacji w pierwszym dniu składania zapisów inwestor powinien posiadać na rachunku maklerskim kwotę 9 980,00 zł (99,80 zł * 100), natomiast nabywając 100 szt. obligacji trzeciego dnia przyjmowania zapisów inwestor powinien posiadać na rachunku maklerskim kwotę 9 983,00 zł (99,83 zł * 100).
  • Zapisy na obligacje mogą zostać złożone:
  • Zapisy na obligacje serii PPC Emitenta są nieodwołalne, z wyłączeniem sytuacji opisanej na str. 208 prospektu emisyjnego podstawowego w pkt. 5.1.3 pod tytułem „Możliwość odwołania zapisu” tj. w sytuacji opublikowania przez Emitenta aneksu do prospektu emisyjnego.