Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną („Oferta Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zabezpieczonych obligacji serii PPN („Obligacje”) spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited („Gwarant”) lub inny podmiot z Grupy Ghelamco, emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji, w którym łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w okresie 12 miesięcy nie przekroczy 400.000.000 zł („VI Publiczny Program Emisji”, "Program") oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu („Dopuszczenie”) na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub BondSpot S.A.

Oferta Publiczna przeprowadzana jest na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2018 r., sporządzonego przez Spółkę w związku z ustanowieniem i realizacją Programu („Prospekt”), oraz w oparciu o Warunki Ostateczne Obligacji Serii PPN uwzględniające ostateczne warunki oferty Obligacji oraz ostateczne warunki emisji Obligacji, zawierające szczegółowe informacje na temat liczby i warunków emitowanych Obligacji oraz warunków i terminów subskrypcji. 

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi oraz Warunki Ostateczne Obligacji Serii PPN, zostały także udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://www.ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland/65/0/prospekt-emisyjny.html). Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), nie dłużej niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich obligacji objętych Programem. Nadzór nad działalnością maklerską Noble Securities S.A. sprawuje KNF. Noble Securities S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii PPN emitowanych przez Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Prospektem, Warunkami Ostatecznymi Obligacji Serii PPN oraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Inwestowanie w Obligacje łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze nieudziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz Grupy Gwaranta, a także z otoczeniem, w którym prowadzą oni działalność. W szczególności zwraca się uwagę Inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów jak również, iż w przypadku niewypłacalności Emitenta lub Gwaranta spowodowanej pogorszeniem się ich sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub Gwaranta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona jak również Inwestorzy mogą nie otrzymać Odsetek przewidzianych w Warunkach Emisji. Zwraca się również uwagę Inwestorów, iż wycofanie się z inwestycji przed upływem okresu na jaki Obligacja będzie wyemitowana (tj. przed Dniem Wykupu) może być utrudnione lub niemożliwe ze względu na ryzyko ograniczenia płynności lub ryzyko braku płynności Obligacji (czyli możliwości odsprzedaży Obligacji), a cena za zbywane Obligacje może odbiegać od jej Wartości Nominalnej lub ceny nabycia. Ponadto zwraca się uwagę Inwestorów na potrzebę dywersyfikacji inwestycji (podziału posiadanych środków na poszczególne rodzaje inwestycji i emitentów) oraz wskazuje się, że inwestycja wszystkich posiadanych środków Obligacje zwiększa ryzyko Inwestora. Poszczególne ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje zostały przedstawione w Prospekcie Rozdziale „Czynniki ryzyka”

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

 

Informacja o wystąpieniu Dnia Przekroczenia Zapisów, skróceniu okresu przyjmowania zapisów oraz zmianie terminu przydziału Obligacji Serii PPN.

W dniach 7 - 21 marca 2019 r. trwają zapisy na obligacje serii PPN spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Obligacje”, „Emitent”). Okres przyjmowania zapisów dla Obligacji może zostać skrócony w przypadku, gdy zostaną złożone zapisy na liczbę Obligacji większą od łącznej liczby oferowanych Obligacji. 

Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie zostaną złożone zapisy, będzie większa od liczby oferowanych Obligacji, przydział Obligacji zostanie dokonany w Kolejności Zapisów. Sposób dokonania przydziału zostanie dokonany na zasadach określonych w Prospekcie emisyjnym (str. 159 „Przydział obligacji”), których wyciąg znajduje się na niniejszej stronie poniżej w części „Zasady przydziału”.

Podstawowe informacje o obligacjach

Termin zapadalności Obligacji:

29 marca 2022 r.

Wartość nominalna jednej obligacji

100 zł

Liczba oferowanych Obligacji:

do 250 000

Łączna wartość nominalna serii:

do 25 000 000 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji

Cena Emisyjna jednej Obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis na Obligacje i wynosi:
7 marca 2019 r. – 99,65 zł
marca 2019 r. – 99,66 zł
marca 2019 r. – 99,68 zł
10 marca 2019 r. – 99,70 zł
11 marca 2019 r. – 99,71 zł
12 marca 2019 r. – 99,73 zł
13 marca 2019 r. – 99,74 zł
14 marca 2019 r. – 99,76 zł
15 marca 2019 r. – 99,78 zł
16 marca  2019 r. – 99,79 zł
17 marca 2019 r. – 99,81 zł
18 marca 2019 r. – 99,82 zł
19 marca 2019 r. – 99,84 zł
20 marca 2019 r. – 99,86 zł
21 marca 2019 r. – 99,87 zł

 

Oprocentowanie:

Zmienne:
4,25% + WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

6 miesięcy

Terminy wypłaty odsetek:

29 września 2019 r.
29 marca 2020 r.
29 września 2020 r.
29 marca 2021 r.
29 września 2021 r.
29 marca 2022 r.

 

Opis zabezpieczenia:

Obligacje wyemitowane w ramach Programu Emisji są zabezpieczone poprzez Poręczenie ustanowione przez Gwaranta o treści określonej w Załączniku 2 do Podstawowych Warunków Emisji („Poręczenie”). Oryginał umowy Poręczenia jest przechowywany przez Agenta Emisji oraz przez Administratora Zabezpieczeń, którzy na pisemne żądanie Obligatariusza wystawią kopię dokumentu Poręczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem. 
Każdy Obligatariusz jest wierzycielem z tytułu Poręczenia.
Poręczenie udzielone zostało w oparciu o umowę poręczenia zawartą w dniu 8 sierpnia 2018 roku pomiędzy Gwarantem jako udzielającym poręczenia, oraz Administratorem Zabezpieczeń działającym stosownie do art. 29 Ustawy o Obligacjach w imieniu własnym, lecz na rachunek posiadaczy Obligacji emitowanych w ramach Programu.
W ramach Poręczenia Gwarant nieodwołalnie udzielił poręczenia wierzytelności przysługujących każdorazowym Obligatariuszom, z tytułu zapłaty wszelkich Kwot do Zapłaty wynikających z posiadanych przez nich Obligacji, do łącznej maksymalnej wysokości 720.000.000 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia milionów złotych) obejmujących Wartość Nominalną oraz Odsetki, z uwzględnieniem ewentualnych kwot otrzymanych przez Obligatariusza od Emitenta z tytułu Kwot Płatności. Dodatkowo Gwarant, nie w ramach Poręczenia, ale jako własne zobowiązanie, zobowiązał się do zapłaty na rzecz Obligatariuszy wszelkich udokumentowanych kosztów i wydatków poniesionych przez tych Obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta lub Gwaranta zobowiązań pieniężnych z tytułu posiadanych przez nich Obligacji wyemitowanych w ramach Programu lub z Poręczenia, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji lub z Poręczenia, do maksymalnej kwoty 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN). 
W przypadku przeniesienia przez Gwaranta (Granbero Holdings Limited) na innego Gwaranta: (i) aktywów o wartości stanowiącej co najmniej 90% Łącznej Wartości Aktywów Gwaranta, nowy Gwarant najpóźniej w dniu takiego przeniesienia udzieli Poręczenia, które w odniesieniu do obligacji, które zostaną wyemitowane zgodnie z Programem, stosownie do decyzji Emitenta (i) zastąpi Poręczenie ustanowione przez Granbero Holdings Limited zgodnie z pkt 3.4. lub (ii) stanowić będzie dodatkowe (w stosunku do Poręczenia ustanowionego przez Granbero Holdings Limited zgodnie z pkt 3.4.) zabezpieczenie poprzez udzielenie Poręczenia. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt (i) powyżej, Granbero Holdings Limited przestanie być Gwarantem w rozumieniu Warunków Emisji. W odniesieniu do obligacji już wyemitowanych w ramach VI Programu Emisji zmiana Gwaranta wymagać będzie uzyskania uprzedniej zgody Zgromadzenia Obligatariuszy

 

Wielkość minimalnego zapisu:

1 (jedna) Obligacja

Zasady przydziału:

Jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii lub transzy, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie Obligacji oferowanych w danej serii lub transzy, Inwestorom zostaną przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jaką złożyli zapisy. 
Jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii lub transzy, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie większa od liczby Obligacji oferowanych w danej serii lub transzy, zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.
Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem, w którym łączna liczba Obligacji danej serii lub transzy, na jakie Inwestorzy złożyli zapisy od początku okresu przyjmowania zapisów przekroczyła łączną liczbę Obligacji oferowanych w danej serii lub transzy („Dzień Przekroczenia Zapisów”), zostaną przydzielone Obligacje danej serii lub transzy w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów.
Zapisy złożone w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (włącznie) do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Łączna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom, którzy złożyli zapisy w danej serii lub transzy w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów do końca następnego Dnia Roboczego (ale nie później niż do końca okresu przyjmowania zapisów) będzie równa różnicy między łączną liczbą Obligacji oferowanych w danej serii lub transzy, a liczbą Obligacji przydzielonych Inwestorom w danej serii lub transzy, którzy złożyli zapisy w dniach poprzedzających Dzień Przekroczenia Zapisów.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: 7 marca 2019 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 21 marca 2019 r.*
  • Przewidywany termin przydziału Obligacji: 22 marca 2019 r.*
  • Przewidywany Dzień Emisji: 29 marca 2019 r.*
  • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 25 marca 2019 r.*
  • Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 12 kwietnia 2019 r.*

* - termin może ulec zmianie w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu udostępnienia do publicznej wiadomości tego aneksu. Informacja o zmianie terminu przydziału zostanie opublikowana w formie raportu bieżącego, jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa oraz na stronie internetowej http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
  • Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
   • osobiście –w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
   • przez Internet:
    • po zalogowaniu do SidomaOnline - sposób złożenia zapisu obrazuje załączona [instrukcja]
    • po zalogowaniu do NSwebMobile (dedykowanej na przeglądarki w urządzeniach mobilnych) - sposób złożenia zapisu obrazuje załączona [instrukcja
    • przy użyciu aplikacji mobilnej NSMobile - sposób złożenia zapisu obrazuje załączona [instrukcja]

Aplikacja mobilna NS Mobile dla urządzeń Android

Aplikacja mobilna NS Mobile dla urządzeń iOS

  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
  • Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu.
  • Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Emitenta aneksu do prospektu emisyjnego.