Spółki podlegające Regulacji S - GPW

     Regulacja S / Zasada 144A - GPW       

ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

Zastrzeżenia dotyczące obrotu akcjami podlegającymi ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych

Część A - KATEGORIA 3 REGULACJI S

Informacje wstępne:

Akcje wyemitowane przez emitenta z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub z siedzibą poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale będącego krajowym emitentem zgodnie z właściwymi przepisami prawa amerykańskiego („emitenci amerykańscy”), oznaczone oznaczeniami „REGS” i „S”, których notowania oznaczane są liczbą porządkową „18” („obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)”) podlegają ograniczeniom w obrocie zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm.

Informacje ogólne na temat rodzaju i zakresu ograniczeń w obrocie wskazanymi powyżej akcjami, zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S, które jednak mogą nie zawierać wszystkich informacji mających zastosowanie do danych akcji zostały zawarte w pkt I i II poniżej.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju i zakresu ograniczeń dotyczących obrotu danymi akcjami zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S podawane są do wiadomości publicznej przez emitenta danych akcji oraz publikowane na stronie internetowej Giełdy w zakładce dotyczącej informacji o notowaniach danych akcji.

I. Zastrzeżenia w związku z Kategorią 3 Regulacji S – informacje podstawowe:

PRZEDMIOTOWE AKCJE NIE BYŁY I NIE BĘDĄ REJESTROWANE W TRYBIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. Z PÓŹN. ZM. [ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933] (DALEJ „USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”) I NIE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OFERTY ANI SPRZEDAŻY NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI TEŻ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH [ANG. U.S. PERSONS] (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH [ANG. REGULATION S] (DALEJ „REGULACJA S”)).

AKCJE OFEROWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ OSÓB INNYCH NIŻ OSOBY AMERYKAŃSKIE POZA TERYTORIUM STANÓW  ZJEDNOCZONYCH W RAMACH TRANSAKCJI ZWOLNIONYCH Z WYMOGÓW REJESTRACJI OKREŚLONYCH W PRZEPISACH USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRZEPISY REGULACJI S.

AKCJE STANOWIĄ „RESTRICTED SECURITIES” ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W ZASADZIE NR 144(A)(3)  [ANG.  RULE  144(A)(3)]  PRZYJĘTEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH.

AKCJE NIE MOGĄ BYĆ BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO OBEJMOWANE, OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ODSPRZEDAWANE, DOSTARCZANE ANI DYSTRYBUOWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI TEŻ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S) Z WYJĄTKIEM NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW (I) W RAMACH TRANSAKCJI ZAGRANICZNEJ [ANG. OFFSHORE TRANSACTION] SPEŁNIAJĄCEJ WYMOGI OKREŚLONE W REGULACJI S, (II) ZGODNIE Z DOSTĘPNYM ZWOLNIENIEM Z  WYMOGÓW REJESTRACJI OKREŚLONYCH W PRZEPISACH USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB (III) NA PODSTAWIE SKUTECZNEGO  OŚWIADCZENIA O REJESTRACJI ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH.

ODSPRZEDAŻ LUB DALSZE OFEROWANIE AKCJI ZA GRANICĄ W OPARCIU O REGULACJĘ S NIE MOŻE BYĆ OBJĘTE SPRZEDAŻĄ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S) W WYNOSZĄCYM JEDEN ROK OKRESIE OGRANICZENIA DYSTRYBUCJI [ANG. DISTRIBUTION COMPLIANCE PERIOD] ZGODNIE Z REGULACJĄ S.

TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ TAKIE AKCJE, MOGĄ BYĆ ZAWIERANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH.

II. Zastrzeżenia w związku z Kategorią 3 Regulacji S – informacje rozszerzone:

PRZEDMIOTOWE AKCJE NIE BYŁY I NIE BĘDĄ REJESTROWANE W TRYBIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. Z PÓŹN. ZM. [ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933] (DALEJ „USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”) I NIE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OFERTY ANI SPRZEDAŻY NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI TEŻ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH [ANG. U.S. PERSONS] (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH [ANG. REGULATION S] (DALEJ „REGULACJA S”)).

AKCJE OFEROWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ OSÓB INNYCH NIŻ OSOBY AMERYKAŃSKIE POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH W RAMACH TRANSAKCJI ZWOLNIONYCH Z WYMOGÓW REJESTRACJI OKREŚLONYCH W PRZEPISACH USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH W OPARCIU O PRZEPISY REGULACJI S. AKCJE STANOWIĄ „RESTRICTED SECURITIES” ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W ZASADZIE NR 144(A)(3) [ANG. RULE 144(A)(3)] PRZYJĘTEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH.

AKCJE NIE MOGĄ BYĆ BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO OBEJMOWANE, OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ODSPRZEDAWANE, DOSTARCZANE ANI DYSTRYBUOWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI TEŻ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO  TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S) Z WYJĄTKIEM NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW (I) W RAMACH TRANSAKCJI ZAGRANICZNEJ [ANG. OFFSHORE TRANSACTION] SPEŁNIAJĄCEJ WYMOGI OKREŚLONE W REGULACJI S, (II) ZGODNIE Z DOSTĘPNYM ZWOLNIENIEM Z WYMOGÓW REJESTRACJI OKREŚLONYCH W PRZEPISACH USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB (III) NA PODSTAWIE SKUTECZNEGO  OŚWIADCZENIA O REJESTRACJI ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH.

ODSPRZEDAŻ LUB DALSZE OFEROWANIE AKCJI ZA GRANICĄ W OPARCIU O REGULACJĘ S NIE MOŻE BYĆ OBJĘTE SPRZEDAŻĄ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S) W WYNOSZĄCYM JEDEN ROK OKRESIE OGRANICZENIA DYSTRYBUCJI [ANG. DISTRIBUTION COMPLIANCE PERIOD] ZGODNIE Z REGULACJĄ S.

TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ TAKIE AKCJE, MOGĄ BYĆ ZAWIERANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PRZYJMUJĄC TAKIE AKCJE ICH POSIADACZ OŚWIADCZA I ZAPEWNIA, ŻE (A) NIE JEST OSOBĄ AMERYKAŃSKĄ (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S) ORAZ (B) NIE POSIADA AKCJI NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSOBY AMERYKAŃSKIEJ.

Poniższe terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Zasadzie 902 [ang. Rule 902] wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm. [ang. U.S. Securities Act of 1933] (dalej „Ustawa o papierach wartościowych”).

 1. Oferta lub sprzedaż może nastąpić wyłącznie w ramach Transakcji Zagranicznej [ang. Offshore Transaction].
 2. Na terytorium Stanów Zjednoczonych emitent, Dystrybutor [ang. Distributor], ich podmioty powiązane lub osoby działające w ich imieniu – dla potrzeb Zasady 903 [ang. Rule 903] oraz sprzedający, podmiot powiązany lub osoby działające w ich imieniu – dla potrzeb Zasady 904 [ang. Rule 904] nie mogą prowadzić Działań Nakierowanych na Sprzedaż [ang. Directed Selling Efforts].
 3. Wdrożenie Ograniczeń Oferty [ang. Offering Restrictions] ma charakter obowiązkowy.
 4. Przed końcem wynoszącego jeden rok Okresu Ograniczenia Dystrybucji [ang. Distribution Compliance Period] obowiązuje zakaz prowadzenia oferty i sprzedaży na rzecz Osoby Amerykańskiej oraz na rachunek i z korzyścią dla Osoby Amerykańskiej (z wyjątkiem Dystrybutora).
 5. Przed końcem Okresu Ograniczenia Dystrybucji [ang. Distribution Compliance Period] oferta lub sprzedaż może być prowadzona wyłącznie z zachowaniem następujących warunków:
  1. Nabywca papierów wartościowych (inny niż Dystrybutor) zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż nie jest Osobą Amerykańską i nie nabywa takich papierów wartościowych na rachunek lub z korzyścią dla Osoby Amerykańskiej bądź też jest Osobą Amerykańską i zakupił papiery wartościowe w ramach transakcji nieobjętej wymogiem rejestracji określonym w przepisach Ustawy o papierach wartościowych.
  2. Nabywca papierów wartościowych zobowiązany jest do odsprzedaży takich papierów wartościowych wyłącznie zgodnie z postanowieniami Regulacji S [ang. Regulation S] („Regulacja S”) wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych, pod warunkiem dokonania rejestracji zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych bądź w ramach dostępnego zwolnienia z obowiązku rejestracji, a ponadto zobowiązany jest do zawierania transakcji zabezpieczających, których przedmiotem są takie papiery wartościowe, wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych.
  3. Papiery wartościowe Krajowego Emitenta muszą być opatrzone zastrzeżeniem zezwalającym na ich przenoszenie wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S, pod warunkiem dokonania rejestracji zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych bądź  w  ramach dostępnego zwolnienia z obowiązku  rejestracji,   a także zezwalającym na zawieranie transakcji zabezpieczających, których przedmiotem są takie papiery wartościowe, wyłącznie zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych.
  4. Zgodnie z postanowieniami umowy lub swojego statutu, regulaminu lub porównywalnego dokumentu emitent zobowiązany jest odrzucić wniosek o rejestrację przeniesienia papierów wartościowych w przypadku, gdy nie nastąpiło ono zgodnie z przepisami Regulacji S, pod warunkiem dokonania rejestracji zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych bądź w ramach dostępnego zwolnienia z obowiązku rejestracji, przy czym w przypadku gdy papiery wartościowe są papierami wartościowymi na okaziciela bądź też przepisy prawa obcego nie pozwalają emitentowi papierów wartościowych na odrzucenie wniosku o rejestrację przeniesienia papierów wartościowych,  konieczne  jest  wdrożenie innych uzasadnionych procedur (np. zastosowanie określonego w poprzedzającym ustępie zastrzeżenia) zapobiegających przeniesieniu papierów wartościowych niezgodnie z postanowieniami Regulacji S.
  5. Każdy Dystrybutor sprzedający papiery wartościowe przed końcem wynoszącego jeden rok Okresu Ograniczenia Dystrybucji [ang. Distribution Compliance Period] na rzecz Dystrybutora, dealera [ang. dealer] (zgodnie z definicją tego terminu określoną w art. 2(a)(12) Ustawy o papierach wartościowych) lub osoby otrzymującej prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenie za sprzedaż, zobowiązany jest do przekazania nabywcy  potwierdzenia  lub  innej  informacji  wskazującej, że nabywca podlega tym samym co Dystrybutor ograniczeniom w zakresie oferty i sprzedaży.
 6. W przypadku oferty lub sprzedaży papierów wartościowych przed końcem wynoszącego jeden rok Okresu Ograniczenia Dystrybucji [ang. Distribution Compliance Period] przez dealera (zgodnie z definicją tego terminu określoną w art. 2(a)(12) Ustawy o papierach wartościowych) lub osobę otrzymującą prowizję, opłatę  lub inne wynagrodzenie za oferowane lub sprzedawane papiery wartościowe:
  1. Sprzedający i osoba działająca w jego imieniu nie może posiadać wiedzy o tym,  że adresat oferty lub nabywca jest Osobą Amerykańską; oraz
  2. W przypadku, gdy sprzedający lub osoba działająca w imieniu sprzedającego posiada wiedzę o tym, że nabywca jest dealerem (zgodnie z definicją tego terminu określoną w art. 2(a)(12) Ustawy o papierach wartościowych) lub osobą otrzymującą prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenie za sprzedawane papiery wartościowe, wówczas sprzedający lub osoba działająca w imieniu sprzedającego zobowiązana jest do przekazania nabywcy potwierdzenia lub innej informacji wskazującej, że papiery wartościowe mogą być oferowane i sprzedawane w wynoszącym jeden rok Okresie Ograniczenia Dystrybucji [ang. Distribution Compliance Period] wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S, pod warunkiem dokonania rejestracji zgodnie z przepisami Ustawy o papierach wartościowych bądź w ramach dostępnego zwolnienia z wymogów rejestracji określonych w przepisach Ustawy o papierach wartościowych.
 7. W przypadku oferty lub sprzedaży papierów wartościowych przez członka kierownictwa lub dyrektora emitenta lub Dystrybutora, który jest osobą powiązaną emitenta lub Dystrybutora wyłącznie z racji sprawowania takiego stanowiska, obowiązuje zakaz wypłaty  prowizji, opłat lub innego wynagrodzenia w związku z taką ofertą lub sprzedażą, poza zwykłą i zwyczajowo stosowaną prowizją maklerską, którą otrzymałaby osoba realizująca taką transakcję jako agent.
 8. Kapitałowe papiery wartościowe Krajowych Emitentów nabyte od emitenta, Dystrybutora lub ich podmiotów stowarzyszonych w ramach transakcji podlegającej warunkom określonym w Zasadzie 901 [ang. Rule 901] lub Zasadzie 903 [ang. Rule 903] uważa się za „restricted securities” zgodnie z definicją tego terminu określoną w Zasadzie 144 [ang. Rule 144] (dalej „Zasada 144”) wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych. Odsprzedaż takich papierów wartościowych („restricted securities”) przez nabywcę zagranicznego może nastąpić wyłącznie zgodnie z przepisami Regulacji S, zgodnie z wymogami rejestracji określonymi w przepisach Ustawy o papierach wartościowych bądź w ramach zwolnienia z takich wymogów. Wszelkie „restricted securities”, zgodnie z definicją tego terminu określoną w Zasadzie 144, stanowiące kapitałowe papiery wartościowe Krajowego Emitenta, zachowują status „restricted securities” niezależnie od faktu ich nabycia w ramach transakcji odsprzedaży zawartej zgodnie z Zasadą 901 lub 904.

Część B - KATEGORIA 3 REGULACJI S / ZASADA 144A

Informacje wstępne:

Akcje wyemitowane przez emitenta z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub z siedzibą poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale będącego krajowym emitentem zgodnie z właściwymi przepisami prawa amerykańskiego („emitenci amerykańscy”), oznaczone oznaczeniami „S144” i „R”, których notowania oznaczane są liczbą porządkową „19” („obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanymi na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)”) podlegają ograniczeniom w obrocie zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm.

Informacje ogólne na temat rodzaju i zakresu ograniczeń w obrocie wskazanymi powyżej akcjami, zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A, które jednak mogą nie zawierać wszystkich informacji mających zastosowanie do danych  akcji zostały zawarte  w pkt I i II poniżej.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju i zakresu ograniczeń dotyczących obrotu danymi akcjami zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A podawane są do wiadomości publicznej przez emitenta  danych  akcji  oraz  publikowane na  stronie internetowej Giełdy w zakładce dotyczącej informacji o notowaniach danych akcji.

I. Zastrzeżenia w związku z Kategorią 3 Regulacji S / Zasadą 144A – informacje podstawowe:

PRZEDMIOTOWE AKCJE NIE BYŁY I NIE BĘDĄ REJESTROWANE W TRYBIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. Z PÓŹN. ZM. [ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933] (DALEJ „ USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”), ANI W TRYBIE PRZEPISÓW PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POSZCZEGÓLNYCH STANÓW I NIE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OFERTY ANI SPRZEDAŻY NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI TEŻ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH [ANG. U.S. PERSONS] (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH [ANG. REGULATION S] (DALEJ „REGULACJA S”)), Z WYJĄTKIEM „KWALIFIKOWANYCH NABYWCÓW INSTYTUCJONALNYCH”, JAK ZDEFINIOWANO W ORAZ NA PODSTAWIE, ZASADY 144 WYDANEJ NA PODSTAWIE USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH („ZASADA 144A”).

AKCJE OFEROWANE SĄ W RAMACH TRANSAKCJI ZWOLNIONYCH Z WYMOGÓW REJESTRACJI OKREŚLONYCH W PRZEPISACH USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH.

AKCJE NIE MOGĄ BYĆ BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO OBEJMOWANE, OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ODSPRZEDAWANE, DOSTARCZANE ANI DYSTRYBUOWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI TEŻ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S) Z WYJĄTKIEM NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW (A) (I) W RAMACH TRANSAKCJI ZAGRANICZNEJ  [ANG.  OFFSHORE TRANSACTION]  SPEŁNIAJĄCEJ  WYMOGI  OKREŚLONE W REGULACJI S, (II) ZGODNIE Z DOSTĘPNYM ZWOLNIENIEM Z WYMOGÓW REJESTRACJI OKREŚLONYCH  W  PRZEPISACH  USTAWY  O  PAPIERACH  WARTOŚCIOWYCH  LUB  (III)   NA PODSTAWIE SKUTECZNEGO OŚWIADCZENIA O REJESTRACJI ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ (B) ZGODNIE Z WSZYSTKIMI MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEGO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ TAKIE AKCJE, MOGĄ BYĆ ZAWIERANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O  PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH.

ODSPRZEDAŻ LUB DALSZE OFEROWANIE AKCJI ZA GRANICĄ W OPARCIU O REGULACJĘ S NIE MOŻE BYĆ OBJĘTE SPRZEDAŻĄ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S) W WYNOSZĄCYM JEDEN ROK OKRESIE OGRANICZENIA DYSTRYBUCJI [ANG. DISTRIBUTION COMPLIANCE PERIOD] ZGODNIE Z REGULACJĄ S.

II. Zastrzeżenia w związku z Kategorią 3 Regulacji S / Zasadą 144A – informacje rozszerzone:

PRZEDMIOTOWE AKCJE NIE BYŁY I NIE BĘDĄ REJESTROWANE W TRYBIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. Z PÓŹN. ZM. [ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933] (DALEJ „ USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”), ANI W TRYBIE PRZEPISÓW PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POSZCZEGÓLNYCH STANÓW I NIE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OFERTY ANI SPRZEDAŻY NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI TEŻ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH [ANG. U.S. PERSONS] (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH [ANG. REGULATION S] (DALEJ „REGULACJA S”)), Z WYJĄTKIEM „KWALIFIKOWANYCH NABYWCÓW INSTYTUCJONALNYCH”, JAK ZDEFINIOWANO W ORAZ NA PODSTAWIE, ZASADY 144 WYDANEJ NA PODSTAWIE USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH („ZASADA 144A”).

AKCJE OFEROWANE SĄ W RAMACH TRANSAKCJI ZWOLNIONYCH Z WYMOGÓW REJESTRACJI OKREŚLONYCH W PRZEPISACH USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO OBEJMOWANE, OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ODSPRZEDAWANE, DOSTARCZANE ANI DYSTRYBUOWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI TEŻ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S) Z WYJĄTKIEM NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW (A) (I) W RAMACH TRANSAKCJI ZAGRANICZNEJ  [ANG.  OFFSHORE  TRANSACTION]  SPEŁNIAJĄCEJ  WYMOGI  OKREŚLONE W REGULACJI S, (II) ZGODNIE Z DOSTĘPNYM ZWOLNIENIEM Z WYMOGÓW REJESTRACJI OKREŚLONYCH  W  PRZEPISACH  USTAWY  O  PAPIERACH  WARTOŚCIOWYCH LUB (III) NA PODSTAWIE SKUTECZNEGO OŚWIADCZENIA O REJESTRACJI ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ (B) ZGODNIE Z WSZYSTKIMI MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEGO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ TAKIE AKCJE, MOGĄ BYĆ ZAWIERANE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH.

ODSPRZEDAŻ LUB DALSZE OFEROWANIE AKCJI ZA GRANICĄ W OPARCIU O REGULACJĘ S NIE MOŻE BYĆ OBJĘTE SPRZEDAŻĄ NA RZECZ, NA RACHUNEK LUB Z KORZYŚCIĄ DLA OSÓB AMERYKAŃSKICH (ZGODNIE Z DEFINICJĄ TEGO TERMINU OKREŚLONĄ W REGULACJI S) W WYNOSZĄCYM JEDEN ROK OKRESIE OGRANICZENIA DYSTRYBUCJI [ANG. DISTRIBUTION COMPLIANCE PERIOD] ZGODNIE Z REGULACJĄ S.

Poniższe terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Zasadzie 902 [ang. Rule 902] wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm. [ang. U.S. Securities Act of 1933] (dalej „Ustawa o papierach wartościowych”).

 1. Papiery wartościowe mogą być oferowane lub sprzedawane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym (zgodnie z definicją tego terminu w Zasadzie 144A, „KNI”) lub adresatom oferty lub nabywcom, w których przypadku sprzedający lub osoba działająca w imieniu sprzedającego ma uzasadnione powody do uznania ich za KNI.
 2. Sprzedający oraz osoby działające w jego imieniu podejmą wszelkie stosowne kroki, aby zapewnić, że nabywający będzie świadomy, że sprzedający może polegać na zwolnieniu z zastosowania Rozdziału 5 Ustawy o Papierach Wartościowych na podstawie Zasady 144A.
 3. Nabywający przyjmuje do  wiadomości,  że  akcje  nie  były  i  nie  będą  rejestrowane w trybie Ustawy o Papierach Wartościowych oraz nie mogą być oferowane, odsprzedawane, zastawiane lub w inny sposób zbywane, z zastrzeżeniem:
  1. zbycia na rzecz podmiotu, wobec którego nabywca, lub osoba działająca na jego rzecz ma uzasadnione powody do uznania ich za KNI w rozumieniu Zasady 144A wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych nabywającego na własny rachunek lub na rachunek KNI w transakcji spełniającej wymagania Zasady 144A,
  2. w ramach Transakcji Zagranicznej [ang. Offshore Transaction] spełniającej wymogi Regulacji S, lub
  3. zgodnie z wyjątkiem od rejestracji na podstawie Ustawy o papierach wartościowych na podstawie Zasady 144 (jeśli jest możliwy do zastosowania) wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych, w każdym wypadku zgodnie z właściwymi przepisami prawa papierów wartościowych poszczególnych stanów Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 4. Nabywca nie może zdeponować lub spowodować zdeponowania akcji w nieograniczonym systemie depozytowym utworzonym lub prowadzonym przez bank depozytowy w stosunku do akcji, chyba że lub do czasu, gdy akcje te nie będą już uznawane za „restricted securities” w rozumieniu Zasady 144(a)(3) wydanej na podstawie Ustawy o papierach wartościowych.
 5. Nie może zostać udzielone zapewnienie co do możliwości zastosowania wyjątku na podstawie Zasady 144 do odsprzedaży akcji.