ISTOTNE INFORMACJE

Informacje, do których dostęp umożliwia ta strona internetowa, są przeznaczone wyłącznie dla osób, które nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii oraz które nie są w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii fizycznie obecne. 

Informacje te nie stanowią oferty ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Murapol S.A. („Spółka”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie nie są dozwolone lub do jakiejkolwiek osoby, jeśli składanie jej takiej oferty lub zachęcanie do nabycia papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem. Od potencjalnych użytkowników tej informacji wymaga się zapoznania z takimi ograniczeniami oraz ich przestrzegania. Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (United States Securities Act of 1933) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego tam przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski. W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w którym obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), informacje, do których dostęp umożliwia ta strona, są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego. W Wielkiej Brytanii informacje zmieszczone na niniejszej stronie internetowej są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu brytyjskiej wersji Rozporządzenia Prospektowego, które zostało zaimplementowane w Zjednoczonym Królestwie przepisami Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej (2018) (i) którzy mają profesjonalne doświadczenie w kwestiach związanych z dokonywaniem inwestycji w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r., ze zm., do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Usług Finansowych) („Rozporządzenie”) oraz są inwestorami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, (ii) którym można w inny sposób dozwolony prawem przekazywać takie informacje.

Za wyjątkiem prospektu Spółki, informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie marketingowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski jest przeprowadzana na podstawie prospektu, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2023 r. i który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt Spółki jest dostępny na tej stronie internetowej https://murapol.pl.

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, papiery wartościowe Spółki nie będą oferowane na rzecz:

 • jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 • jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Ograniczenia te nie znajdują jednak zastosowania do obywateli państwa członkowskiego UE oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.

Uzyskując dostęp do niniejszych materiałów, oświadczają Państwo, że nie znajdują się Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, w Australii, Kanadzie lub Japonii i zobowiązują się, że nie będą Państwo przesyłali lub w inny sposób przekazywali jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie jakimkolwiek osobom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii lub do publikacji dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii.

Ponadto oświadczają Państwo, że:

 • są rezydentami lub znajdują się w Polsce; lub
 • są rezydentami lub znajdują się w Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego; lub
 • są rezydentami lub znajdują się na terytorium Wielkiej Brytanii i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu brytyjskiej wersji Rozporządzenia Prospektowego, które zostało zaimplementowane w Zjednoczonym Królestwie przepisami Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej (2018) (i) którzy mają profesjonalne doświadczenie w kwestiach związanych z dokonywaniem inwestycji w rozumieniu w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r., ze zm., do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Usług Finansowych) („Rozporządzenie”) oraz są inwestorami kwalifikowanymi, o których mowa w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, (ii) którym można w inny sposób dozwolony prawem przekazywać takie informacje; lub
 • są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami Państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.
Zgadzam sięNie zgadzam się

 

Grupa Murapol to jeden z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, działający od ponad 22 lat w tej branży. Od początku swojej działalności do 30 września 2023 roku zrealizowała 81 wieloetapowych przedsięwzięć deweloperskich, w ramach których powstało 411 budynków z około 27,2 tys. lokali. Jest najbardziej zdywersyfikowanym geograficznie deweloperem mieszkaniowym na terenie Polski.


Zapisy dla Inwestorów Indywidualnych

Przewidywany harmonogram oferty

27 listopada 2023 r.:

Publikacja Prospektu oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

28 listopada–5 grudnia 2023 r.
(online do 23:59):

Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych

5 grudnia 2023 r.:

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

6 grudnia 2023 r.:

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

6 grudnia 2023 r.:

publikacja informacji o ostatecznej Cenie i liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

7 – 11 grudnia 2023 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

13 grudnia 2023 r.:

Przydział Akcji Oferowanych za pośrednictwem systemu GPW oraz rejestracja na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych

 

Zasady składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych

 • zapisy po cenie maksymalnej (35 zł) przez rachunek maklerski
 • możliwość złożenia wielu zapisów, z zastrzeżeniem, że liczba akcji objętych jednym zapisem nie może być niższa niż 50 i wyższa niż 200.000 Akcji Oferowanych
 • zapis obejmujący większą liczbę Akcji Oferowanych niż 200.000 Akcji Oferowanych będzie uważany za zapis na 200.000 Akcji Oferowanych.
 • zapis obejmujący mniej niż 50 Akcji Oferowanych będzie uważany za nieważny.
 • zapis na akcje powinien być w pełni opłacony. Inwestor składający zapis musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny maksymalnej powiększonej o wysokość prowizji (Instrukcja zasilenia rachunku).
 • w przypadku niezapewnienia wystarczającej wysokości środków na rachunku maklerskim, zapis nie zostanie przyjęty
 • skutki złożenia nieprawidłowego lub niepełnego zapisu ponosi Inwestor Indywidualny składający taki zapis
 • zapisy na akcje złożone po cenie innej niż Cena Maksymalna zostaną uznane za nieważne
 • przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu
 • zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie
 • wysokość prowizji maklerskiej od zapisu: 0,2% wartości zapisu min. 5 zł

Dokumenty

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich >


Masz pytania? Zostaw kontakt, oddzwonimy >