Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „PRZEJDŹ DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z dokonywaniem przez spółkę pod firmą GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”, „Ghelamco”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) zabezpieczonych obligacji na okaziciela („Obligacje”), emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji obejmującego obligacje o łącznej wartości nie większej niż 350.000.000,00 złotych („Program Emisji Obligacji”, „Program Emisji”, „Program”), oraz zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie  Obligacji do obrotu na rynku regulowanym („Rynek Regulowany”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst („Dopuszczenie do Obrotu”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Programie Emisji, Obligacjach, ich Ofercie oraz ubieganiu się o Dopuszczenie do Obrotu jest prospekt emisyjny podstawowy Spółki (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi), który w dniu 27 lutego 2020 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest dostępny na stronie internetowej Spółki: http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html („Prospekt”, „Prospekt Emisyjny Podstawowy”). Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, pod warunkiem że został uzupełniony stosownymi suplementami wymaganymi art. 23 Rozporządzenia Prospektowego. Ważność Prospektu wygasa także z upływem dnia (i) przydziału Obligacji w ostatniej z ofert publicznych przewidzianych przez Emitenta do przeprowadzenia na podstawie Prospektu, albo (ii) dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich Obligacji objętych Prospektem, w zależności od tego, który z tych dni przypadnie później. Ponadto ważność Prospektu wygasa z dniem (i) przekazania przez Emitenta do KNF oświadczenia o rezygnacji odpowiednio z dokonania wszystkich ofert publicznych będących przedmiotem Prospektu, oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich Obligacji do obrotu na rynku regulowanym na podstawie Prospektu, który nie został jeszcze udostępniony do publicznej wiadomości, albo (ii) ogłoszenia przez Emitenta, na stronie internetowej Emitenta, informacji odpowiednio o odwołaniu wszystkich ofert publicznych będących przedmiotem Prospektu oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich Obligacji do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie Prospektu, który już został udostępniony do publicznej wiadomości. Obligacje będą emitowane w seriach i oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach Programu Emisji, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji”).

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej w sprawie objęcia Obligacji, gdyż szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia ich subskrypcji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji. W związku z powyższym zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Oferty danej serii Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji, a także ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących, które zostały lub zostaną udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym Obligacje, wiąże się z ryzkiem. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji, są zamieszczone w Prospekcie, w punkcie „Czynniki ryzyka”.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Publiczny Program Emisji Obligacji jest przeprowadzany jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt ani Ostateczne Warunki Emisji nie mogą być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych Spółki. Prospekt jak i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

W dniach 15 - 26 czerwca 2020 r. trwają zapisy na obligacje serii PPP2 spółki GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie („Obligacje”, „Spółka”). 

Podstawowe informacje o obligacjach

Termin zapadalności Obligacji:

15 stycznia 2024 r.

Wartość nominalna jednej obligacji

100 zł

Liczba oferowanych Obligacji:

do 350 000

Łączna wartość nominalna serii:

do 35 000 000 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji

Cena Emisyjna jednej Obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis na Obligacje i wynosi:
15 czerwca 2020 r. – 99,50 zł
16 czerwca 2020 r. – 99,52 zł
17 czerwca 2020 r. – 99,53 zł
18 czerwca 2020 r. – 99,55 zł
19 czerwca 2020 r. – 99,57 zł
20 czerwca 2020 r. – 99,58 zł
21 czerwca 2020 r. – 99,60 zł
22 czerwca 2020 r. – 99,62 zł
23 czerwca 2020 r. – 99,63 zł
24 czerwca 2020 r. – 99,65 zł
25 czerwca 2020 r. – 99,67 zł
26 czerwca 2020 r. – 99,68 zł

 

Oprocentowanie:

Stałe:
6,1%

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

6 miesięcy

Terminy wypłaty odsetek:

15 stycznia 2021 r.
15 lipca 2021 r.
15 stycznia 2022 r.
15 lipca 2022 r.
15 stycznia 2023 r.
15 lipca 2023 r.
15 stycznia 2024 r

Opis zabezpieczenia:

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited (Gwaranta). Poręczenie będzie zabezpieczać wierzytelności przysługujące posiadaczom obligacji, a wynikające z wartości nominalnej obligacji oraz należnych odsetek. W ramach Poręczenia Gwarant nieodwołalnie udzielił poręczenia wierzytelności przysługujących każdorazowym Obligatariuszom, z tytułu zapłaty wszelkich Kwot Płatności wynikających z posiadanych przez nich Obligacji, do łącznej maksymalnej wysokości 630.000.000 PLN (słownie: sześćset trzydzieści milionów złotych) obejmujących Wartość Nominalną oraz Odsetki, z uwzględnieniem ewentualnych kwot otrzymanych przez Obligatariusza od Emitenta z tytułu Kwot Płatności.

Wielkość minimalnego zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację serii PPP2 i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii PPP2 oferowanych w Ofercie.

Zasady przydziału:

W przypadku oferty serii Obligacji niepodzielonej na transze, jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii, na jakie złożono zapisy, będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie Obligacji oferowanych w danej serii, zostaną przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jaką złożono zapisy. Jeżeli łączna liczba Obligacji danej serii, na jakie złożono zapisy, będzie większa od liczby Obligacji oferowanych w danej serii, złożone zapisy będą podlegać redukcji.
Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Liczba przydzielanych w wyniku redukcji Obligacji danej serii będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, a pozostające po dokonaniu redukcji pojedyncze Obligacje danej serii przeznaczone do przydziału Inwestorom zostaną przydzielone kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na kolejno największe liczby Obligacji danej serii. W przypadku, gdy po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadami wynikającymi ze zdania poprzedzającego, nadal pozostaną nieprzydzielone pojedyncze Obligacje danej serii przeznaczonych do przydziału Inwestorom, Obligacje takie zostaną przydzielone tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy opiewające na takie same największe liczby Obligacji, w drodze losowania.
W szczególnych okolicznościach jak przykładowo duża redukcja zapisów i niewielki zapis na Obligacje danej serii złożony przez Inwestora, powodujący, iż liczba Obligacji wynikła z alokacji będzie mniejsza niż jedna Obligacja danej serii, Inwestorowi może nie być przydzielona ani jedna Obligacja danej serii. Inwestorowi w żadnym przypadku nie zostanie przydzielona większa liczba Obligacji danej serii niż liczba, na którą złożył zapis.
Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.
W przypadku nieprzydzielenia Inwestorowi całości lub części Obligacji danej serii, na które złożył zapis na skutek redukcji zapisów, złożenia przez Inwestora nieważnego zapisu lub niedojścia emisji danej serii Obligacji do skutku, wpłacona przez Inwestora kwota zostanie mu zwrócona w sposób określony w formularzu zapisu w terminie do 10 dni bez żadnych odsetek lub odszkodowań.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Wszelkie dokumenty związane z ofertą Obligacji  znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html.

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: 15 czerwca 2020 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 26 czerwca 2020 r.
  • Przewidywany termin przydziału Obligacji: 30 czerwca 2020 r.
  • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 30 czerwca 2020 r.
  • Przewidywany termin zapisania Obligacji do obrotu: 22 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu udostępnienia do publicznej wiadomości tego aneksu. Informacja o zmianie terminu przydziału zostanie opublikowana w formie raportu bieżącego, jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa oraz na stronie internetowej Spółki: http://ghelamco.com/site/pl/pl/investor-relations-poland.html.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
  • Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
   • osobiście –w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
   • telefonicznie – dzwoniąc do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj lub do Centrali pod numer telefonu 12 422 31 00.
   • przez Internet:
    • po zalogowaniu do Sidoma Online - sposób złożenia zapisu obrazuje załączona [instrukcja]
    • po zalogowaniu do NS webMobile (dedykowanej na przeglądarki w urządzeniach mobilnych) - sposób złożenia zapisu obrazuje załączona [instrukcja
    • przy użyciu aplikacji mobilnej NS Mobile - sposób złożenia zapisu obrazuje załączona [instrukcja]

Aplikacja mobilna NS Mobile dla urządzeń Android

Aplikacja mobilna NS Mobile dla urządzeń iOS

  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W przypadku braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj lub założyć rachunek on-line.
  • Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu. 
  • Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Spółkę aneksu do Prospektu emisyjnego.