Kategoria Klienta detalicznego doświadczonego została wprowadzona Decyzją nr DAS.456.2.2019 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD).

Uzyskanie kategorii Klienta Detalicznego Doświadczonego w Noble Markets zapewnia:

 • wyższy poziom dźwigni finansowej: do 100:1 na parach walutowych z USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF, złocie oraz 50:1 na głównych indeksach giełdowych
 • Klient Detaliczny Doświadczony objęty jest ochroną przed saldem ujemnym.

Jak uzyskać kategorię Klienta Detalicznego Doświadczonego?

Decyzja o nadaniu kategorii Klienta Detalicznego Doświadczonego wydawana jest przez Noble Securities, na pisemny wniosek Klienta.

Kto może złożyć wniosek?

Klient, będący Klientem detalicznym, który w umowie dot. świadczenia usługi wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie Kontraktów na różnicę (CFD) lub w dokumencie związanym z tą umową wskazał miejsce zamieszkania/adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej/adres siedziby i adres do korespondencji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Klient Detaliczny Doświadczony w Noble Markets           

Maksymalna dźwignia dla walutowych instrumentów finansowych opartych o główne pary walutowe np. EUR/USD oraz złoto 100:1
Maksymalna dźwignia dla instrumentów finansowych opartych o główne indeksy giełdowe np. DAX 50:1
Maksymalna dźwignia dla instrumentów finansowych opartych o inne niż główne indeksy giełdowe 10:1
Ochrona przed saldem ujemnym Tak
Dostępne instrumenty CFD na pary walutowe, indeksy, surowce

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać status Klienta Detalicznego Doświadczonego?

Warunkiem uzyskania statusu Klienta Detalicznego Doświadczonego jest pozytywna weryfikacja przez NS łącznego spełnienia przez wnioskującego Klienta detalicznego następujących warunków:

 • Warunek 1: wymagany obrót

Klient detaliczny zawarł w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

  • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50.000 euro* każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
  • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10.000 euro* każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
  • transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 euro*, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów.
 • Warunek 2: odpowiednia wiedza

Klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

  • uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym (m.in. ekonomicznym, prawniczym (lub pokrewnym), o ile zakresem przedmiotowym wykształcenie to obejmowało wiedzę na temat Kontraktów na różnicę (CFD); lub
  • odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub
  • potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

*Równowartość kwot wyrażonych w euro, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku przez Klienta detalicznego, w którym kurs ten został ogłoszony.