W związku z wejściem w życie w dniu 10 marca 2021 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16), („Rozporządzenie SFDR” – ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation) dom maklerski Noble Securities S.A. informuje, że nie bierze pod uwagę czynników zrównoważonego rozwoju w procesie doradztwa inwestycyjnego z uwagi na brak wydania regulacyjnych standardów technicznych (RTS) do Rozporządzenia SFDR, które powinny być stosowane przez podmioty nadzorowane również w terminie od dnia 10 marca 2021 r. Uwzględnienie tych czynników nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia obowiązywania regulacyjnych standardów technicznych (RTS), o których mowa powyżej.