Strategia Noble Securities S.A. dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego („Strategia ESG”)


Strategia ESG


Wprowadzenie

Ludzkość mierzy się obecnie z wielkimi wyzwaniami jakimi są nieprzewidywalne zmiany klimatu oraz wyczerpywanie się zasobów naturalnych naszej planety. W związku z tymi wyzwaniami oraz innymi kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, na uczestników rynku finansowego, nałożono wymóg ujawniania informacji dotyczących sposobów w jaki:

 • wprowadzają oni do swojej działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju,
 • biorą pod uwagę niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju.

Niniejsza strategia została przygotowana i jest publikowana przez Noble Securities S.A. („NS”) celem realizacji ww. obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, którą stosuje w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Strategia ESG, ma na celu uwzględnienie i wprowadzenie do procesu opracowywania rekomendacji inwestycyjnych sporządzanych przez NS (w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego), ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Dom Maklerski stosuje Strategię ESG proporcjonalnie oraz odpowiednio dla danego przypadku, przy uwzględnieniu wielkości, charakteru lub skali prowadzonej działalności.

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oznaczają sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeśli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
Ryzyka te mogą materializować się w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych negatywnych skutków środowiskowych, naruszeń praw pracowniczych lub praw człowieka, bądź w związku z występowaniem zjawisk o charakterze korupcyjnym. Ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem może samo w sobie stanowić ryzyko lub mieć wpływ na inne rodzaje ryzyka, takie jak ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne, ryzyko płynności czy ryzyko kontrahenta.

Ocena ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach procesu sporządzania rekomendacji – podejście NS

 • Istnieje szereg metod i podejść mających na celu uwzględnianie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, jednakże dokonując doboru odpowiedniej metody należy mieć na uwadze działanie w najlepiej pojętym interesie Klientów, tak aby dostarczyć im rekomendacje odpowiadające ich potrzebom, a także ich nastawieniu wobec ryzyka. W procesie tym NS docelowo chciałby uwzględnić, w szczególności:
  • informacje dostarczane przez emitentów lub wytwórców danych instrumentów finansowych, które poddawane są analizie ze strony NS, przy czym jakość dostarczanych informacji przez emitentów lub wytwórców może wpływać na proces opracowywania rekomendacji w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego,
  • monitorowanie listy spółek, których instrumenty finansowe dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym, pod względem ryzyk finansowych i niefinansowych, w tym wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego,
  • identyfikację ryzyk dla zrównoważonego rozwoju,
  • trendy w zakresie raportowania i wyników inwestycyjnych poszczególnych branż, sektorów i spółek pod kątem czynników ESG, które są włączane do bieżących analiz.
 • NS zastosuje metodę stopniowego wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, uwzględniając dostępne dane, w szczególności poprzez:
  • Analizę informacji dotyczących rozwiązań inwestycyjnych będących przedmiotem badań w procesie sporządzania rekomendacji inwestycyjnej, uwzględniająca ocenę jakościową dostępnych informacji i ich źródeł odnoszących się do ryzyka dla zrównoważonego rozwoju związanych z danym instrumentem finansowym oraz zasad zarządzania tym ryzykiem przez emitenta lub wytwórcę.
  • Identyfikację ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności oszacowanie wagi ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, towarzyszącemu danemu instrumentowi finansowemu.
  • Określenie metody zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju poprzez zidentyfikowanie i wybór najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie zarządzania tym ryzykiem, których ostateczny kształt będzie uzależniony od charakteru i istotności danego ryzyka, a także jego wagi w opracowywanej rekomendacji inwestycyjnej.

Priorytetem NS jest dostarczanie Klientom rekomendacji inwestycyjnych, które odpowiadają ich potrzebom oraz uwzględniają ich nastawienie wobec ryzyka. W zależności od specyfiki danej inwestycji oraz dostępności i jakości danych, NS przewiduje, że proces implementacji poszczególnych etapów oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju może się różnić.

Uwzględnianie głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (art. 4 Rozporządzenia SFDR)

NS stopniowo uwzględni w procesie doradztwa inwestycyjnego niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju. Dokonując badania niekorzystnych skutków dla czynników ESG w ramach usług doradztwa inwestycyjnego NS oprze się na następujących źródłach danych na temat czynników ESG i ryzyk dla tych czynników:

 • publicznie dostępnych wiarygodnych danych i informacji dotyczących podmiotów należących do branż o niekorzystnym wpływie na czynniki ESG (np. handel bronią, produkcja i dystrybucja tytoniu, zanieczyszczenie środowiska, wysoki poziom emisji CO2, wykorzystanie pracy dzieci, wykorzystanie pracy niewolniczej, itp.);
 • własnych analizach dotyczących poszczególnych instrumentów finansowych oraz ich emitentów lub wytwórców w oparciu o dane publicznie dostępne;
 • informacji wynikających z dokonanej przez NS identyfikacji i oceny istotności niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, w szczególności o oparciu obowiązujące przepisy.

Spójność Polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 Rozporządzenia SFDR)

NS wdrożył politykę wynagrodzeń, która nie zachęca pracowników do podejmowania ryzyka w odniesieniu do czynników ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. NS nie wyznacza pracownikom celów, które byłyby sprzeczne z zasadami, które dotyczą uwzględniania w działalności NS ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.