Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone („Materiały Informacyjne”).

Niniejszy komunikat należy przeczytać uważnie, bowiem ma on zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających tę stronę internetową. Zwracamy uwagę, że poniższe zastrzeżenie może ulec zmianie bądź zostać zaktualizowane, w związku z czym należy zapoznać się z nim podczas każdych odwiedzin niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi („Oferta”; „Oferta Publiczna”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej certyfikatów inwestycyjnych serii 7 – 18 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („Certyfikaty”; „Fundusz”) którego organem od 1 czerwca 2017 r. jest Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”)

Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (Rondo Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl biuro@noblesecurities.pl, dalej „NS”) pełni role koordynatora Oferty oraz podmiotu pośredniczącego w oferowaniu.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Funduszu i oferowanych papierach wartościowych Funduszu jest Prospekt sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”)

W dniu 19 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Certyfikatów. Prospekt jest dostępny w postaci elektronicznej na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. oraz i Firmy Inwestycyjnej: www.noblesecurities.pl

Prospekt jest ważny przez okres 12 miesięcy po jego zatwierdzeniu przez KNF, chyba, że jego ważność wygaśnie wcześniej w określonych przypadkach, o czym Emitent poinformuje w sposób w jaki został udostępniony prospekt.

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między zatwierdzeniem Prospektu a zakończeniem Oferty Publicznej lub rozpoczęciem obrotu na rynku regulowanym, zostanie wskazany bez zbędnej zwłoki, poprzez udostępnienie suplementu do Prospektu zgodnie z art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego.

Suplement do Prospektu zatwierdzany jest przez KNF a następnie jest on publikowany na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. i NS. Jeśli suplement do Prospektu zostanie opublikowany po złożeniu zapisu na Certyfikaty a przed przydziałem Certyfikatów danej serii, inwestorowi przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. NS udzieli takiemu inwestorowi pomocy w przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu zgody na nabycie Certyfikatów.

Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Funduszu i Oferty Publicznej można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu, Statutu Funduszu, oraz ewentualnych suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu, które zostały udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej www.noblefunds.pl oraz www.noblesecurities.pl. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Prospektem oraz z wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Certyfikaty objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełniania jakichkolwiek wymogów prawnych. Informujemy, że Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Nadto dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w Certyfikaty rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Certyfikaty zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Funduszu powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione powyżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

 

Dalej

Informujemy, że w Noble Securities S.A. w dniach od 27 października 2021 r. do 10 listopada 2021 r. mogli Państwo złożyć zapis na certyfikaty inwestycyjne serii 14 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zarządzanego przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusz”, „Certyfikaty”) w ofercie publicznej.

Strategia inwestycyjna Funduszu skupia się na udzielaniu finansowania dłużnego przedsiębiorstwom w formule niepublicznych emisji obligacji kierowanych do Funduszu oraz obejmowanych w całości przez niego („private debt”).

Prezentacja Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

 

Podstawowe informacje o Certyfikatach

Liczba oferowanych Certyfikatów:

2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy)

Czas trwania Funduszu:

Czas trwania funduszu jest nieograniczony

Cena emisyjna jednego Certyfikatu:

107,71 zł

Łączna wartość oferowanych Certyfikatów:

269 275 000,00 zł

Wielkość minimalnego zapisu (kwotowo):

Równowartość jednego Certyfikatu tj. 107,71 zł

Zasady przydziału:

Do 24 listopada 2021 r. 
Przydział bez redukcji do dnia poprzedzającego przekroczenie liczby oferowanych Certyfikatów.
Redukcja proporcjonalna zapisów przyjętych w dniu przekroczenia.
Redukcja całkowita zapisów przyjętych po dniu przekroczenia.

Opłaty:

Opłata za Wydanie Certyfikatów:
Maksymalnie 3% (trzy procent) wpłaconych na poczet Zapisu środków.

Opłata za zarządzanie Funduszem:
Maksymalnie 2,5%. Aktualnie pobierana: 2% Wysokość wynagrodzenia Towarzystwa może wynieść 2,5% (dwa i pięć dziesiątych procenta) Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na ogół Certyfikatów Inwestycyjnych w skali roku kalendarzowego.
Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest w każdym Dniu Wyceny od Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatnio dostępnego Dnia Wyceny i płatne jest do 14 (czternastego) Dnia Roboczego po ostatnim Dniu Wyceny dokonywanej w danym miesiącu kalendarzowym.

Opłata za wykup Certyfikatów
Maksymalnie 1% Towarzystwo może pobierać opłatę za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych w wysokości do 1% wartości wykupywanych Certyfikatów Inwestycyjnych liczonej jako iloczyn ceny wykupu jednego Certyfikatu i liczby wykupywanych Certyfikatów. Kwota przypadająca Uczestnikowi Funduszu do wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów będzie pomniejszona o opłatę, o której mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku gdy opłata ta jest pobierana oraz o podatki, do pobrania których Fundusz będzie zobowiązany jako płatnik. Ponadto, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Uczestników mogą pobierać opłaty z tytułu złożenia dyspozycji wykupu certyfikatów inwestycyjnych. W Noble Securities S.A. opłata z tytułu złożenia dyspozycji wykupu wynosi 50 zł.

Wykupy:

Częstotliwość wykupu:
Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych na żądanie Uczestnika w Dniach Wykupu, przypadających w Dzień Wyceny wyznaczony na 20 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, będący Dniem Giełdowym lub gdy w tym miesiącu 20 dzień nie jest Dniem Giełdowym to na najbliższy Dzień Giełdowy przypadający po 20 dniu danego miesiąca kalendarzowego. Żądanie wykupu powinno być składane w Dniach Giełdowych przypadających w okresie od 10 (dziesiątego) do 5 (piątego) Dnia Giełdowego przed najbliższym Dniem Wykupu na formularzu według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Towarzystwa www.noblefunds.pl. Żądanie wykupu niespełniające wymogów określonych w Statucie wymogów pozostawia się bez rozpoznania i nie będzie realizowane.

Limity wykupu:
Fundusz może podjąć decyzję o dokonaniu proporcjonalnej redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, przy czym decyzja, o której mowa powyżej może zostać podjęta: (1) nie później niż w Dniu Wykupu; (2) jeżeli w wyniku realizacji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu wartość Aktywów Płynnych spadłaby poniżej Kwoty Rezerwy. Wartość Aktywów Płynnych oraz Kwotę Rezerwy określa się na Dzień Wyceny przypadający na Dzień Wykupu, o którym mowa w zdaniu pierwszym; (3) pod warunkiem, że liczba Certyfikatów podlegających wykupowi na podstawie wszystkich zgłoszonych żądań wykupu podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu, po dokonaniu proporcjonalnej redukcji nie będzie niższa niż 2% (słownie: dwa procent) ogólnej liczby wyemitowanych i niewykupionych do tego Dnia Wykupu Certyfikatów.

Zasady wykupu:
Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych, o ile przynajmniej jeden Uczestnik złożył żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych.
Każdemu Uczestnikowi Funduszu przysługuje prawo złożenia pisemnego żądania wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Żądanie Uczestników powinno zostać złożone przez Uczestnika w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane zostały Certyfikaty Uczestnika albo w jednym z miejsc, których lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.noblefunds.pl w przypadku, gdy Uczestnik nie dokonał dyspozycji przeniesienia Certyfikatów na rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy i posiada Certyfikaty zapisane w Rejestrze Sponsora Emisji.

Cele inwestycyjne
 Funduszu:

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz jest funduszem typu dłużnego, który będzie inwestował głównie w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Przed złożeniem zapisu należy zapoznać się ze szczegółami oferty znajdującymi się w Prospekcie certyfikatów inwestycyjnych serii 1 i 6 – 18 Funduszu.

Dokumenty dotyczące Certyfikatów:

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Suplementy

Suplement nr 1 do prospektu emisyjnego

Suplement nr 2 do prospektu emisyjnego

Suplement nr 3 do prospektu emisyjnego

Suplement nr 4 do prospektu emisyjnego

Suplement nr 5 do prospektu emisyjnego

Suplement nr 6 do prospektu emisyjnego

Suplement nr 7 do prospektu emisyjnego

Suplement nr 8 do prospektu emisyjnego

Suplement nr 9 do prospektu emisyjnego

Statut

Statut Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Informacja AFI

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Komunikaty aktualizujące

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego

Komunikat aktualizujący nr 3 do prospektu emisyjnego

Komunikat aktualizujący nr 4 do prospektu emisyjnego

Komunikat aktualizujący nr 5 do prospektu emisyjnego

Komunikat aktualizujący nr 6 do prospektu emisyjnego

KID

Dokument zawierający kluczowe informacje

Wycena Certyfikatów

Ogłoszenie o wycenie Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Informacja o wysokości opłaty za wydanie

Informacja o wysokości opłaty za wydanie

Informacja o zakończeniu subskrypcji

Informacja o zakończeniu subskrypcji

 


Aktualna lista placówek przyjmujących zapisy na Certyfikaty: https://noblefunds.pl/dystrybutorzy-fdk-rentier 


Aktualny harmonogram oferty Certyfikatów:

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Certyfikaty: 27 października 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty: 10 listopada 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania wpłat na Certyfikaty: 10 listopada 2021 r.

Termin przydziału Certyfikatów: do 24 listopada 2021 r.

Zwracamy uwagę, że powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Certyfikaty prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Noble Securities S.A. pobiera Opłatę za Wydanie Certyfikatów w wysokości maksymalnie 3% wpłaconych na poczet Zapisu środków.
 • Zapisy na Certyfikaty mogą zostać złożone:
  • osobiście – w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj>>>.
  • telefonicznie – dzwoniąc do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj>>> lub do Centrali pod numer telefonu 12 422 31 00.
 • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A.
 • Inwestor, który nie posiada rachunku maklerskiego prowadzonego przez Noble Securities S.A. może założyć go:
  • on-line lub
  • osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj>>>.
 • Zapis na Certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu. Jeżeli w okresie trwania subskrypcji Fundusz poda do publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, które zaistniało w czasie trwania subskrypcji, lub o którym Fundusz powziął wiadomość w tym czasie, a zdarzenie to mogłoby w znaczący sposób wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, osoba, która złożyła Zapis przed przekazaniem tej informacji do publicznej wiadomości, ma prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania danej informacji do publicznej wiadomości. Uchylenie się od skutków prawnych Zapisu następuje poprzez oświadczenie na piśmie złożone w w podmiocie, w którym Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne został złożony.