Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „PRZEJDŹ DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z dokonywaniem przez spółkę pod firmą Kruk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”, „KRUK”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela („Obligacje”), emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę VII programu emisji obligacji obejmującego obligacje o łącznej wartości nie większej niż 700.000.000,00 złotych („VII Program Emisji Obligacji”, „VII Program Emisji”, „VII Program”), oraz zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie  Obligacji do obrotu na rynku regulowanym („Rynek Regulowany”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst („Dopuszczenie do Obrotu”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o VII Programie Emisji, Obligacjach, ich Ofercie oraz ubieganiu się o  Dopuszczenie do Obrotu jest prospekt emisyjny podstawowy Spółki (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi), który w dniu 24 sierpnia 2020 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. (www.bdm.pl)(„Prospekt”, „Prospekt Emisyjny Podstawowy”). Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej niż do dnia Dopuszczenia do Obrotu na Rynku Regulowanym wszystkich Obligacji objętych VII Programem Emisji. Zatwierdzenie Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla oferowanych w ramach Oferty Obligacji. 

Obligacje będą emitowane w seriach i oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach VII Programu Emisji, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji”).

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej w sprawie objęcia Obligacji, gdyż szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia ich subskrypcji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji. W związku z powyższym zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Oferty danej serii Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji, a także ewentualnych suplementów do Prospektu i komunikatów aktualizujących, które zostały lub zostaną udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.kruksa.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A. (www.bdm.pl). Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym Obligacje, wiąże się z ryzykiem, właściwym dla dłużnych instrumentów rynku kapitałowego, a inwestycja w obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje emitowane w ramach VII Programu Emisji, są zamieszczone w Prospekcie, w punkcie „Czynniki ryzyka”. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są zamieszczone na naszej stronie internetowej Noble Securities S.A.: www.noblesecurities.pl. (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. VII Publiczny Program Emisji Obligacji jest przeprowadzany jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt ani Ostateczne Warunki Emisji nie mogą być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych Spółki. Prospekt jak i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

Niniejszy materiał stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną i jest upowszechniany w celu promocji własnych usług przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (www.noblesecurities.pl, biuro@noblesecurities.pl ) („NS”), jako członka konsorcjum dystrybucyjnego.

 

Dalej

W dniach od 3 lutego do 16 lutego 2021 r. trwają zapisy na obligacje serii AK2 spółki Kruk Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Obligacje”, „Spółka”).

Prezentacja inwestorska KRUK SA seria AK2

Podstawowe informacje o obligacjach

Termin zapadalności Obligacji:

18 lutego 2026 r.

Wartość nominalna jednej obligacji

100 zł

Liczba oferowanych Obligacji:

do 200 000

Łączna wartość nominalna serii:

do 20 000 000 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji:

100,00 zł

Oprocentowanie:

Stałe: 4,2% w skali roku

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

3 miesiące

Terminy wypłaty odsetek:

18 maja 2021 r.
18 sierpnia 2021 r.
18 listopada 2021 r.
18 lutego 2022 r.
18 maja 2022 r.
18 sierpnia 2022 r.
18 listopada 2022 r.
18 lutego 2023 r.
18 maja 2023 r.
18 sierpnia 2023 r.
18 listopada 2023 r.
18 lutego 2024 r.
18 maja 2024 r.
18 sierpnia 2024 r.
18 listopada 2024 r.
18 lutego 2025 r.
18 maja 2025 r.
18 sierpnia 2025 r.
18 listopada 2025 r.
18 lutego 2026 r.

Opis zabezpieczenia:

Obligacje są niezabezpieczone

Wielkość minimalnego zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację serii AK2 i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii AK2 oferowanych w Ofercie.  

Zasady przydziału:

W przypadku, gdy liczba Obligacji serii AK2, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać liczbę Obligacji serii AK2 oferowanych, przydział Obligacji serii AK2 zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.
Ułamkowe części Obligacji serii AK2 nie będą przydzielane. Obligacje serii AK2 nie przyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę Obligacji serii AK2 oferowanych w ramach Oferty. W przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.
Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu.
Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 7 dni roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji lub niedojścia oferty do skutku.
Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje.
Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Wszelkie dokumenty związane z ofertą Obligacji znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/obligacje/emisje-obligacji

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje:3 lutego 2021 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 16 lutego 2021 r.
 • Przewidywany termin przydziału i Emisji Obligacji: 18 lutego 2021 r.
 • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 2 tygodnie od zakończenia subskrypcji Obligacji
 • Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: do 26 marca 2021 r.

Zgodnie z art. 51a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje zostanie udostępniony do publicznej wiadomości suplement w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość przed dokonaniem przydziału Obligacji, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu udostępnienia do publicznej wiadomości tego suplementu. Informacja o zmianie terminu przydziału zostanie opublikowana w formie raportu bieżącego, jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa oraz na stronie internetowej Spółki www.kruksa.pl.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
 • Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
  • osobiście – w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
  • telefonicznie – dzwoniąc do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj lub do Centrali pod numer telefonu 12 422 31 00.
  • przez Internet:
 • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W przypadku braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się  tutaj lub założyć rachunek on-line.
 • Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu.
 • Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Spółkę aneksu do Prospektu emisyjnego.  

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) („NS”) i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. NS informuje o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje emitowane w ramach VII Programu Emisji, są zamieszczone w Prospekcie, w punkcie „Czynniki ryzyka”. Materiał jest chroniony prawem autorskim NS. NS podlega nadzorowi KNF.