Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „PRZEJDŹ DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z dokonywaniem przez spółkę pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”, „Marvipol Development”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA o łącznej wartości 13.000.000,00 złotych („Obligacje”). ,

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach oraz ich Ofercie jest Propozycja Nabycia Obligacji (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami), która jest dostępna na stronie internetowej Spółki: www.marvipol.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl) („Propozycja Nabycia”).

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Propozycji Nabycia oraz w warunkach emisji Obligacji („Warunki Emisji”).

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym Obligacje, wiąże się z ryzkiem. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje są zamieszczone w Propozycji Nabycia, w punkcie „Czynniki ryzyka”.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Emisja Obligacji jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Propozycja Nabycia Obligacji nie może być traktowana jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych Spółki. Propozycja Nabycia jak i objęte nią Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Obligacje objęte Propozycją Nabycia nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

W dniach 4 - 16 marca 2020 r. trwają zapisy na obligacje serii AA spółki Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Obligacje”, „Spółka”).

Podstawowe informacje o obligacjach

Termin zapadalności Obligacji:

11 lutego 2023 r. (z zastrzeżeniem, że na rok przed Dniem Wykupu Emitent zobowiązany jest do amortyzacji 30% wyemitowanych Obligacji)

Wartość nominalna jednej obligacji

1 000 zł

Liczba oferowanych Obligacji:

13 000 (z możliwością zwiększenia do 20 000)

Łączna wartość nominalna serii:

13 000 000 zł (z możliwością zwiększenia do 20 000 000 zł)

Cena emisyjna jednej Obligacji

1 000 zł

Oprocentowanie:

Zmienne:
4,4% + WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych 

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

6 miesięcy

Terminy wypłaty odsetek:

11 sierpnia 2020 r.
11 lutego 2021 r.
11 sierpnia 2021 r.
11 lutego 2022 r.
11 sierpnia 2022 r.
13 lutego 2023 r.

Opis zabezpieczenia:

Obligacje są niezabezpieczone

Wielkość minimalnego zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 435 (czterysta trzydzieści pięć) Obligacji serii AA i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii AA oferowanych w Ofercie. 

Zasady przydziału:

Jeżeli łączna liczba Obligacji na jakie Inwestorzy złożą zapisy w Formularzach Przyjęcia będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie oferowanych Obligacji, Inwestorom zostaną przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jaką złożyli zapisy. Jeżeli łączna liczba Obligacji na jakie Inwestorzy złożą zapisy w Formularzach Przyjęcia będzie większa od liczby oferowanych Obligacji, zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej. Liczba przydzielanych Obligacji będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, a pozostające, pojedyncze Obligacje zostaną przydzielone Inwestorom, którzy złożyli zapisy na kolejno największe liczby Obligacji. W przypadku, gdy po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadami wynikającymi ze zdania poprzedzającego, nadal pozostaną nieprzydzielone pojedyncze Obligacje, Obligacje takie zostaną przydzielone Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na takie same największe liczby Obligacji w drodze losowania.
W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Obligacje, tj. wpłaty kwoty mniejszej niż iloczyn liczby Obligacji wskazanej w Formularzu Przyjęcia oraz ceny emisyjnej jednej Obligacji, NS może uznać, iż Formularz Przyjęcia został skutecznie złożony, z zastrzeżeniem, że podstawą dokonania przydziału będzie liczba Obligacji, za które została dokonana wpłata.
Jeżeli w wyniku zastosowania procedury proporcjonalnej redukcji liczby Obligacji na jaką Inwestorzy złożą Formularze Przyjęcia, liczba przydzielanych Inwestorowi Obligacji będzie niższa od wskazanej w pkt. 1.3 Propozycji Nabycia minimalnej liczby Obligacji objętych Formularzem Przyjęcia, Obligacje nie zostaną przydzielone Inwestorowi.
W przypadku niedojścia emisji do skutku wpłaty dokonywane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Przyjęcia lub na rachunek pieniężny przy rachunku papierów wartościowych. Zwrot środków, tj. zlecenie przelewów bankowych na rachunki bankowe Inwestorów lub odblokowanie środków na rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez NS nastąpi jednocześnie z przekazaniem informacji o niedojściu emisji do skutku. 
W przypadku dojścia emisji do skutku lecz przydzielenia Obligacji w liczbie mniejszej niż objęta zapisem, wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Przyjęcia lub na rachunek pieniężny przy rachunku papierów wartościowych. Zwrot środków, tj. zlecenie przelewów bankowych na rachunki bankowe Inwestorów lub odblokowanie środków na rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez NS nastąpi w terminie 3 Dni Roboczych od Dnia Emisji.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

 1. Prezentacja Inwestorska Marvipol Development SA
 2. Propozycja Nabycia obligacji serii AA Marvipol Development SA
 3. Załącznik nr 4.1 Warunki emisji obligacji serii AA Marvipol Development SA
 4. Załącznik nr 4.2 Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia przez osobę fizyczną
 5. Załącznik nr 4.3 Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia przez instytucję finansową
 6. Załącznik nr 4.4 Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia przez Klienta niebędącego osobą fizyczną
 7. Załącznik nr 4.5 Uchwała Zarządu Marvipol Development SA ws. emisji obligacji serii AA
 8. Załącznik nr 4.6 Statut Marvipol Development SA
 9. Załącznik nr 4.7 Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Marvipol Development SA
 10. Załącznik nr 4.8 Wartość zaciągniętych zobowiązań
 11. Załącznik nr 4.9 Opis perspektyw kształtowania się zobowiązań

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

  • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: 4 marca 2020 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 16 marca 2020 r.
  • Przewidywany termin przydziału Obligacji: 18 marca 2020 r.
  • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 18 marca 2020 r.
  • Przewidywany termin zapisania Obligacji w Ewidencji: nie później niż 20 marca 2020 r.

Inwestorom, którzy złożyli Formularz Przyjęcia przysługiwać będzie prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli w terminie nie krótszym niż 2 (dwa) Dni Robocze od dnia zawiadomienia i nie dłuższym niż termin wskazany w opublikowanym aneksie (aneksach). Prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli nie przysługuje w przypadku, gdy aneks do Propozycji Nabycia został sporządzony w związku ze zmianą harmonogramu Oferty lub w związku ze skorzystaniem przez Spółkę z opcji „nadprzydziału”, o której mowa w pkt. 1.6 niniejszej Propozycji Nabycia.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
  • Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
   • osobiście –w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
   • telefonicznie – dzwoniąc do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj lub do Centrali pod numer telefonu 12 422 31 00.
  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W przypadku braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
  • Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Spółkę aneksu do Propozycji Nabycia.