Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „PRZEJDŹ DALEJ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą („Materiały i informacje”) nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z dokonywaniem przez spółkę pod firmą BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Spółka”, „BEST”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oferty publicznej („Oferta”) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela („Obligacje”), emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę Programu emisji obligacji obejmującego obligacje o łącznej wartości nie większej niż 200.000.000,00 złotych („Program Emisji Obligacji”, „Program Emisji”, „Program”), oraz zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym („Rynek Regulowany”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach platformy Catalyst („Dopuszczenie do Obrotu”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Programie Emisji, Obligacjach, ich Ofercie oraz ubieganiu się o Dopuszczenie do Obrotu jest prospekt podstawowy Spółki (wraz z Suplementem nr 1 z dnia 7 września 2021 oraz ewentualnymi późniejszymi suplementami i komunikatami aktualizującymi), który w dniu 17 czerwca 2021 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.best.com.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl) („Prospekt”, „Prospekt Emisyjny Podstawowy”). Prospekt zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy po jego zatwierdzeniu, pod warunkiem że został uzupełniony jakimkolwiek Suplementem wymaganym na podstawie art. 23 Rozporządzenia Prospektowego. Ważność Prospektu wygasa także z upływem dnia: (i) przydziału Obligacji w ostatniej z ofert publicznych przewidzianych przez Emitenta do przeprowadzenia na podstawie Prospektu, albo (ii) dopuszczenia do obrotu na Rynku Regulowanym wszystkich Obligacji objętych Prospektem, w zależności od tego, który z tych dni przypadnie później. Ważność Prospektu wygasa również z dniem: (i) przekazania przez Emitenta do KNF oświadczenia o rezygnacji odpowiednio z dokonania wszystkich ofert publicznych będących przedmiotem Prospektu oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich Obligacji do obrotu na Rynku Regulowanym na podstawie Prospektu, który nie został jeszcze udostępniony do publicznej wiadomości, albo (ii) ogłoszenia przez Emitenta, na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl), informacji odpowiednio o odwołaniu wszystkich ofert publicznych będących przedmiotem Prospektu oraz o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich Obligacji do obrotu na Rynku Regulowanym, na podstawie Prospektu, który już został udostępniony do publicznej wiadomości. Ogłoszenie takiej informacji może nastąpić wyłącznie w okresie, w którym nie trwa Oferta żadnej serii Obligacji. Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Obligacji.

Obligacje będą emitowane w seriach i oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach Programu Emisji, na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie oraz w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji”).

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej w sprawie objęcia Obligacji, gdyż szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia ich subskrypcji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Emisji. W związku z powyższym zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Oferty danej serii Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji, a także ewentualnych suplementów do Prospektu i komunikatów aktualizujących, które zostały lub zostaną udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.best.com.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl). Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym Obligacje, wiąże się z ryzykiem, właściwym dla dłużnych instrumentów rynku kapitałowego, a inwestycja w obligacje nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności i nie jest objęta żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji, są zamieszczone w Prospekcie, w punkcie „Czynniki ryzyka”. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są zamieszczone na naszej stronie internetowej Noble Securities S.A.: www.noblesecurities.pl. (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty).

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Publiczny Program Emisji Obligacji jest przeprowadzany jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt ani Ostateczne Warunki Emisji nie mogą być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia lub objęcia jakichkolwiek instrumentów finansowych Spółki. Prospekt jak i objęte nim Obligacje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

Niniejszy materiał stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji własnych usług przez Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (www.noblesecurities.pl, biuro@noblesecurities.pl ) („NS”), jako członka konsorcjum dystrybucyjnego.

 

Dalej

W dniach od 23 września 2021 r. do 6 października 2021 r. trwają zapisy na obligacje serii W2 spółki BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Obligacje”, „Spółka”).

Podstawowe informacje o obligacjach

Termin zapadalności Obligacji:

8 października 2026 r.

Wartość nominalna jednej Obligacji:

100 zł

Liczba oferowanych Obligacji:

100 000

Łączna wartość nominalna serii:

10 000 000 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji:

100,00 zł

Oprocentowanie:

zmienne: 4,2% +WIBOR3M

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

3 miesiące

Terminy wypłaty odsetek:

8 stycznia 2022 r.
8 kwietnia 2022 r.
8 lipca 2022 r.
8 października 2022 r.
8 stycznia 2023 r.
8 kwietnia 2023 r.
8 lipca 2023 r.
8 października 2023 r.
8 stycznia 2024 r.
8 kwietnia 2024 r.
8 lipca 2024 r.
8 października 2024 r.
8 stycznia 2025 r.
8 kwietnia 2025 r.
8 lipca 2025 r.
8 października 2025 r.
8 stycznia 2026 r.
8 kwietnia 2026 r.
8 lipca 2026 r.
8 października 2026 r.

Opis zabezpieczenia:

Obligacje są niezabezpieczone

Wielkość minimalnego zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację serii W2 i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji tej serii oferowanych w Ofercie.

Zasady przydziału:

W przypadku, gdy liczba Obligacji serii W2, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać liczbę Obligacji serii W2 oferowanych, przydział Obligacji serii W2 zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.
Ułamkowe części Obligacji serii W2 nie będą przydzielane. Liczba przydzielanych w wyniku redukcji Obligacji będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, a pozostające po dokonaniu redukcji pojedyncze Obligacje przeznaczone do przydziału Inwestorom zostaną przydzielone kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na kolejno największe liczby Obligacji. W przypadku, gdy po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadami wynikającymi ze zdania poprzedzającego, nadal pozostaną nieprzydzielone pojedyncze Obligacje przeznaczone do przydziału Inwestorom, Obligacje takie zostaną przydzielone tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy opiewające na takie same największe liczby Obligacji.
W szczególnych okolicznościach jak przykładowo duża redukcja zapisów i niewielki zapis na Obligacje danej serii złożony przez Inwestora, powodujący, iż liczba Obligacji wynikła z alokacji będzie mniejsza niż jedna Obligacja danej serii, Inwestorowi może nie być przydzielona ani jedna Obligacja danej serii.
Zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu.
Zwrot nadpłat zostanie dokonany w terminie do 10 dni roboczych odpowiednio od dnia przydziału Obligacji lub niedojścia oferty do skutku.
Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez żadnych odsetek lub odszkodowań oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje.
Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Wszelkie dokumenty związane z ofertą Obligacji znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.best.com.pl/prospekt/

Aktualny harmonogram oferty Obligacji:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów i wpłat na Obligacje: 23 września 2021 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje: 6 października 2021 r.
 • Przewidywany termin przydziału i Emisji Obligacji: 8 października 2021 r.
 • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 8 października 2021 r.
 • Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: ok. 2 listopada 2021 r.

Zapis na Obligacje jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zapisu na Obligacje prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje.
 • Zapisy na Obligacje mogą zostać złożone:
  • osobiście – w jednym z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj.
  • telefonicznie – dzwoniąc do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się tutaj lub do Centrali pod numer telefonu 12 422 31 00.
  • przez Internet:
   • po zalogowaniu do SidomaOnline
   • po zalogowaniu do NSwebMobile
   • przy użyciu aplikacji mobilnej NSMobile  (pobierz w AppStore Google Play
 • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. W przypadku braku takiego rachunku maklerskiego prosimy o udanie się do jednego z Punktów Obsługi Klientów Noble Securities S.A., których lista teleadresowa znajduje się  tutaj lub założyć rachunek on-line.
 • Ponadto przed złożeniem zapisu na Obligacje Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu.
 • Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, z wyłączeniem opublikowania przez Spółkę Suplementu do Prospektu emisyjnego.  

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) („NS”) i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. NS informuje o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, które jest związane z inwestowaniem w Obligacje emitowane w ramach VII Programu Emisji, są zamieszczone w Prospekcie, w punkcie „Czynniki ryzyka”. Materiał jest chroniony prawem autorskim NS.