RACHUNEK
maklerski
PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA

Przypominamy o konieczności dołączenia do kompletu przesyłanych dokumentów kserokopii dwóch dokumentów tożsamości.

Skontaktuj się z nami mailowo na adres doradztwo@noblesecurities.pl lub telefonicznie +48 12 422 31 00.
Możliwość otwarcia rachunku poprzez kanał internetowy jest dostępna tylko dla osób fizycznych z miejscem zamieszkania w Polsce
Oświadczenie w zakresie statusu PEP
(osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne):
osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) - z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
  1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
  2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
  3. członków organów zarządzających partii politycznych,
  4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych
  5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
  6. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
  10. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Minister właściwy dla spraw finansów publicznych określił w drodze rozporządzenia, wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących PEP (www.noblesecurities.pl, zakładka O nas/regulacje/przepisy prawa).
Dane osobowe:


Numery telefonów oraz Email:
Dane adresowe:

Oświadczam niniejszym, że zostałam pouczona/zostałem pouczony, że w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy podlegam odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego

i potwierdzam, że dokonam wypłaty transferowej z tego IKZE na Rachunek IKZE w Noble Securities S.A.

Noble Securities S.A. przedstawia Pani / Panu do zapoznania się następujące dokumenty: