Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez wybranie opcji „AKCEPTUJĘ” poniżej potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiążą się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą [„Materiały i informacje”] nie podlegają, nie mogą być przekazywane dla celów i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi („Oferta”; „Publiczna Oferta”) na terytorium Polski do 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda („Obligacje”) spółki M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji („Publiczny Program Emisji Obligacji”).

W dniu 21 marca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy („Prospekt”) sporządzony w związku z Publiczną Ofertą w ramach Programu Emisji Obligacji.

Prospekt jest ważny w okresie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia lub do dnia zakończenia Publicznego Programu Emisji Obligacji, tj. do dnia wyemitowania na podstawie Prospektu wszystkich Obligacji w liczbie określonej Publicznym Programem Emisji Obligacji przed dniem upływu 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu lub do dnia przekazania oświadczenia o rezygnacji z dokonywania Ofert lub do dnia ogłoszenia o odwołaniu Ofert, w zależności od tego, który dzień nastąpi wcześniej.

Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Spółki i Publicznej Oferty można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu, Podstawowych Warunków Emisji oraz Ostatecznych Warunków Oferty Danej Serii i ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących, które zostały udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.mwtrade.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego Noble Securities S.A. (www.noblesecurities.pl).

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Publiczny Program Emisji Obligacji jest przeprowadzany jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować. 

21 marca r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy dotyczący publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości do 180 mln zł, który został opublikowany na stronie internetowej emitenta i oferującego – Noble Securities S.A. – 24 marca 2016 r.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej.

Szczegółowe parametry poszczególnych serii obligacji zostaną ustalone przez zarząd M.W. Trade S.A. i opublikowane zgodnie z wymogami dotyczącymi ofert publicznych papierów wartościowych.

M.W. Trade S.A. planuje ubiegać się o wprowadzenie obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.