RACHUNEK
maklerski
PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA

Przypominamy o konieczności dołączenia do kompletu przesyłanych dokumentów kserokopii dwóch dokumentów tożsamości.

Skontaktuj się z nami mailowo na adres doradztwo@noblesecurities.pl lub telefonicznie +48 12 422 31 00.
Możliwość otwarcia rachunku poprzez kanał internetowy jest dostępna tylko dla osób fizycznych z miejscem zamieszkania w Polsce
Oświadczenie w zakresie statusu PEP
(osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne):
osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) - osoba fizyczna zajmująca znaczące stanowiska lub pełniąca znaczące funkcje publiczne, w tym:
  1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
  2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
  3. członków organów zarządzających partii politycznych,
  4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
  5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
  6. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.Dane osobowe:

Numery telefonów oraz Email:
Dane adresowe:
Noble Securities S.A. przedstawia Pani / Panu do zapoznania się następujące dokumenty: