Noble Securities, wspierając inwestorów przy obsłudze wezwań, świadczy kompleksowy zakres usług m.in. takich jak:

 • przygotowanie treści wezwania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • pośredniczenie w przeprowadzeniu wezwania, w tym:
  • przyjęcie i udokumentowanie zabezpieczenia, którego ustanowienie przez Klienta jest konieczne dla przeprowadzenia wezwania,
  • ogłoszenie wezwania poprzez dokonanie wymaganych przepisami prawa zawiadomień i notyfikacji do KNF, GPW, KDPW, a także do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie ogłoszenia za pośrednictwem agencji informacyjnej oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim,
  • przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w ramach wezwania we wszystkich Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A. w terminach przyjmowania zapisów wezwania,
  • wparcie organizacyjne i prawne akcjonariuszy przy rozliczeniu transakcji zarówno w przypadku akcji zdematerializowanych jak i innych niż zdematerializowane,
  • rozliczenie finansowe wezwania,
  • współdziałanie z wzywającym w zakresie wypełnienie obowiązków informacyjnych wymaganych przepisami prawa po zakończeniu ogłoszonego wezwania.

   

  Aktualne wezwania

   


  Potrzebujesz zorganizować wezwanie? Skontaktuj się z nami.


INFORMACJA DLA INNYCH FIRM INWESTYCYJNYCH W SPRAWIE KOMUNIKACJI DOTYCZĄCEJ WEZWAŃ

Noble Securities S.A. uprzejmie informuje, iż następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest właściwy dla przesyłania do Noble Securities S.A. treści wezwań udostępnianych przez podmiot pośredniczący firmom inwestycyjnym i bankom powierniczym prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, a także treści materiałów udostępnianych w związku z ofertą zakupu lub zaproszeniem do składania ofert sprzedaży instrumentów finansowych.

Produkty strukturyzowane są instrumentami finansowymi złożonymi z kilku instrumentów prostszych. Dają one osobom fizycznym, możliwość inwestowania na rynkach, do których nie mają oni bezpośredniego dostępu lub dostęp ten jest mocno ograniczony np. zagraniczne rynki akcji, lub też w bardzo różnorodne aktywa.

Produkty strukturyzowane przeznaczone są dla inwestorów, którzy chcą osiągać większą stopę zwrotu niż ta z lokat bankowych przy jednoczesnej akceptacji większego ryzyka inwestycji.


Aktualne oferty

Coraz większą popularnością wśród spółek chcących podzielić się zyskami ze swoimi akcjonariuszami cieszą się skupy akcji. Są one alternatywą dla wypłaty dywidendy. Na taką formę podziału zysku decydują się spółki, które nie posiadają długoterminowej polityki dywidendowej, a chcą wypłacić kapitał, którego nie są w stanie efektywnie reinwestować lub spółki, które posiadając potencjał do wypłaty dywidendy, identyfikują znaczące niedowartościowanie swoich akcji. Innym powodem wykorzystywania nadwyżek gotówkowych poprzez przeprowadzenie skupu akcji może być realizacja programów motywacyjnych dla kluczowych pracowników.  Niewątpliwą przewagą skupu akcji jest fakt, że wpływa on pozytywnie na wzrost wartości akcji pozostających w obiegu.


 W ramach wsparcia przy organizacji standardowego skupu akcji w drodze zaproszenia składania ofert sprzedaży realizujemy następujące czynności:

 • opracowanie harmonogramu prac i jego bieżąca aktualizacja,
 • podpisanie umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich oraz otwarcie rachunku papierów wartościowych w NS,
 • opracowanie projektu dokumentu zaproszenia (zaproszeń) do składania ofert sprzedaży akcji,
 • opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia skupu akcji, w tym m.in. formularzy ofert sprzedaży, formularzy blokady akcji, świadectw depozytowych, pełnomocnictw, oświadczenia o przyjęciu ofert sprzedaży akcji oraz procedury operacyjnej, w tym wzorów instrukcji rozliczeniowych do KDPW,
 • otwarcie rejestru ofert oraz przyjmowanie, weryfikowanie i potwierdzanie składanych ofert sprzedaży akcji w Oddziałach NS oraz drogą korespondencyjną,
 • przygotowanie listy wszystkich złożonych ofert sprzedaży akcji oraz listy wstępnej alokacji
  z uwzględnieniem przyjętych zasad redukcji (o ile będą mieć zastosowanie),
 • pośredniczenie w zawarciu i rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji,
 • koordynacja prac podmiotów zaangażowanych w projekt np. doradca prawny (o ile będzie zaangażowany), jak również kontakt z domami maklerskimi, bankami powierniczymi i KDPW w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu,
 • wsparcie Klienta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych, wymaganych w związku z realizacją procesu (o ile zostanie zgłoszona taka potrzeba).

 Aktualne oferty


Noble Securities aktywnie i skutecznie wspiera Spółki akcyjne w procesie organizowania skupu akcji,  zarówno w formie skupów giełdowych, jak i pozagiełdowych. W gronie naszych Klientów znaleźli się m.in.:

 • MCI Capital SA
 • Herkules SA
 • Getin Noble Bank SA
 • Odlewnie Polskie SA
 • Getin Holding SA

 

Certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). Ich liczba może się zmieniać jedynie w przypadku nowej emisji.

Certyfikaty inwestycyjne mogą stanowić element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Inwestor, nabywając certyfikat inwestycyjny powierza swoje środki w zarządzanie ekspertom z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w celu realizacji strategii inwestycyjnej określonej dla funduszu.

Tutaj sprawdź z kim współpracujemy.