ISTOTNE INFORMACJE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi („Oferta”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela („Obligacje”) Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), emitowanych przez Spółkę w ramach V programu emisji obligacji do kwoty 300.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR („Program”); oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu („Dopuszczenie do Obrotu”) na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt podstawowy sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem do Obrotu („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 19 czerwca 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Obligacji danej serii uwzględniających szczegółowe warunki emisji Obligacji danej serii („Ostateczne Warunki Danej Serii”). Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Danej Serii.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://www.echo.com.pl/s,277,publiczna-emisja-obligacji-2023.html) [oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Biuro Maklerskie w Warszawie, jako Agenta Oferującego i Globalnego Koordynatora (https://www.bm.pkobp.pl/)]. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej niż do dnia Dopuszczenia do Obrotu wszystkich Obligacji objętych Programem.

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne warunki emisji oraz ostateczne warunki oferty Obligacji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Danej Serii i nie są znane w momencie publikacji Prospektu. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami Danej Serii dotyczącymi odpowiednich emisji Obligacji.

Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Prospekt ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Obligacji objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Oferta Obligacji nie jest kierowana do obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji lub na Białorusi ani innych podmiotów objętych ograniczeniami w oferowaniu wynikających z przepisów krajowych i unijnych.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

 

Dalej

 

Echo Investment S.A. jest jednym z największych polskich deweloperów, który z sukcesem realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, biurowym i centrów handlowych. Spółka od 1996 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Podstawowe informacje o ofercie publicznej obligacji serii S2

Termin zapisu:

21 - 29 lutego 2024 r.

Wartość nominalna jednej Obligacji:

100 zł

Termin zapadalności Obligacji:

około 4 lata (31.01.2028 r.)*

Liczba oferowanych Obligacji:

do 700 000 szt.

Łączna wartość nominalna serii:

do 70 000 000 zł

Cena emisyjna jednej Obligacji

Zmienna, zależna od dnia złożenia zapisu:
21 lutego 2024 r.: 100,57 zł
22 lutego 2024 r.: 100,59 
23 lutego 2024 r.: 100,62 zł
24 lutego 2024 r.: 100,65 zł
25 lutego 2024 r.: 100,67 zł
26 lutego 2024 r.: 100,70 zł
27 lutego 2024 r.: 100,73 zł
28 lutego 2024 r.: 100,76 zł
29 lutego 2024 r.: 100,78 zł

Oprocentowanie zmienne:

WIBOR6M + 4% w skali roku

Kupon (częstotliwość płatności odsetek):

6 miesięcy

Przewidywany termin przydziału:

01.03.2024 r.

Przewidywany dzień emisji (rozliczenia):

20.03.2024 r.

Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu na Catalyst:

20.03.2024 r.

Zabezpieczenie:

brak

Wielkość zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji serii oferowanych w Ofercie.

Dokumenty dotyczące Obligacji:

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.:


  • Przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać otwarty i aktywny rachunek maklerski prowadzony przez Noble Securities S.A. 
  • Ponadto przed złożeniem zapisu Inwestor musi posiadać na swoim rachunku maklerskim środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji, na które ma zamiar złożyć zapis oraz ceny emisyjnej obowiązującej w dniu składania zapisu (Instrukcja zasilenia rachunku)
  • Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej z tytułu złożenia zapisu na Obligacje

Zapisy na Obligacje są nieodwołalne, za wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie.


Masz pytania? Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy >


*z zastrzeżeniem prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji, zgodnie z Podstawowymi Warunkami Emisji