Bankowość inwestycyjna

Noble Securities, wspierając inwestorów przy obsłudze wezwań, świadczy kompleksowy zakres usług m.in. takich jak:

 • przygotowanie treści wezwania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • pośredniczenie w przeprowadzeniu wezwania, w tym:
  • przyjęcie i udokumentowanie zabezpieczenia, którego ustanowienie przez Klienta jest konieczne dla przeprowadzenia wezwania,
  • ogłoszenie wezwania poprzez dokonanie wymaganych przepisami prawa zawiadomień i notyfikacji do KNF, GPW, KDPW, a także do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie ogłoszenia za pośrednictwem agencji informacyjnej oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim,
  • przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w ramach wezwania we wszystkich Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A. w terminach przyjmowania zapisów wezwania,
  • wparcie organizacyjne i prawne akcjonariuszy przy rozliczeniu transakcji zarówno w przypadku akcji zdematerializowanych jak i innych niż zdematerializowane,
  • rozliczenie finansowe wezwania,
  • współdziałanie z wzywającym w zakresie wypełnienie obowiązków informacyjnych wymaganych przepisami prawa po zakończeniu ogłoszonego wezwania.

   

  Aktualne wezwania

   


  Potrzebujesz zorganizować wezwanie? Skontaktuj się z nami.


INFORMACJA DLA INNYCH FIRM INWESTYCYJNYCH W SPRAWIE KOMUNIKACJI DOTYCZĄCEJ WEZWAŃ

Noble Securities S.A. uprzejmie informuje, iż następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest właściwy dla przesyłania do Noble Securities S.A. treści wezwań udostępnianych przez podmiot pośredniczący firmom inwestycyjnym i bankom powierniczym prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, a także treści materiałów udostępnianych w związku z ofertą zakupu lub zaproszeniem do składania ofert sprzedaży instrumentów finansowych.

Produkty strukturyzowane są instrumentami finansowymi złożonymi z kilku instrumentów prostszych. Dają one osobom fizycznym, możliwość inwestowania na rynkach, do których nie mają oni bezpośredniego dostępu lub dostęp ten jest mocno ograniczony np. zagraniczne rynki akcji, lub też w bardzo różnorodne aktywa.

Produkty strukturyzowane przeznaczone są dla inwestorów, którzy chcą osiągać większą stopę zwrotu niż ta z lokat bankowych przy jednoczesnej akceptacji większego ryzyka inwestycji.


Aktualne oferty

 Aktualnie prowadzone skupy akcji


Skup akcji - przez kogo może być realizowany?

Skupy akcji mogą być realizowane zarówno przez spółki w odniesieniu do ich akcji własnych, ale także przez akcjonariuszy czy podmioty nieposiadające wcześniej akcji spółki. Cele i motywy podmiotów realizujących skup akcji mogą być różne, jednakże przy realizacji skupu akcji własnych cel, w jakim spółka może nabywać swoje akcje wynika wprost z przepisów art. 362 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych.


Masz pytania? Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy >


W jakim celu realizuje się skup akcji?

Skupy akcji własnych stanowią dla spółek alternatywę lub uzupełnienie dla wypłaty dywidendy, a więc są jedną z form dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Na taką formę dystrybucji zysku decydują się zwykle spółki, które nie posiadają długoterminowej polityki dywidendowej, a chcą wypłacić kapitał, którego nie są w stanie efektywnie reinwestować lub spółki, które posiadając potencjał do wypłaty dywidendy, identyfikują znaczące niedowartościowanie swoich akcji. Innym powodem wykorzystywania nadwyżek gotówkowych poprzez przeprowadzenie skupu akcji może być realizacja programów motywacyjnych dla kluczowych pracowników. Niewątpliwą przewagą skupu akcji własnych jest fakt, że wpływa on pozytywnie na wzrost wartości akcji pozostających w obiegu.

Wśród powodów, dla których to jednak akcjonariusze decydują się na realizację skupu akcji spółki są przede wszystkim ich niedowartościowanie i chęć umocnienia swojej pozycji w akcjonariacie, w ramach dozwolonego nabywania bez obowiązku ogłaszania standardowego wezwania. Z uwagi, że zakup akcji z rynku w określonej liczbie i po ustalonej cenie nie zawsze jest możliwy, podmioty zainteresowane usystematyzowanym nabyciem konkretnej liczby akcji robią to w formie skupu akcji np. poprzez ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji danej spółki. 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Podmiotom zainteresowanym współpracą przy realizacji skupu akcji w drodze ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji proponujemy w ramach obsługi maklerskiej następujące czynności:

 • opracowanie harmonogramu prac i jego bieżąca aktualizacja,
 • podpisanie umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich oraz otwarcie rachunku papierów wartościowych w NS,
 • opracowanie projektu dokumentu zaproszenia (zaproszeń) do składania ofert sprzedaży akcji,
 • opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia skupu akcji, w tym m.in. formularzy ofert sprzedaży, formularzy blokady akcji, świadectw depozytowych, pełnomocnictw, oświadczenia o przyjęciu ofert sprzedaży akcji oraz procedury operacyjnej, w tym wzorów instrukcji rozliczeniowych do KDPW,
 • otwarcie rejestru ofert oraz przyjmowanie, weryfikowanie i potwierdzanie składanych ofert sprzedaży akcji w Oddziałach NS oraz drogą korespondencyjną,
 • przygotowanie listy wszystkich złożonych ofert sprzedaży akcji oraz listy wstępnej alokacji z uwzględnieniem przyjętych zasad redukcji (o ile będą mieć zastosowanie),
 • pośredniczenie w zawarciu i rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji,
 • koordynacja prac podmiotów zaangażowanych w projekt np. doradca prawny (o ile będzie zaangażowany), jak również kontakt z domami maklerskimi, bankami powierniczymi i KDPW w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu,
 • wsparcie Klienta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych, wymaganych w związku z realizacją procesu (o ile zostanie zgłoszona taka potrzeba).

Masz pytania? Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy >


Noble Securities aktywnie i skutecznie wspiera Klientów w procesie organizowania skupu akcji, zarówno w formie skupów giełdowych, jak i pozagiełdowych.

 

W gronie naszych Klientów znaleźli się m.in.:

Wawel S.A.

MCI Capital ASI S.A.

Herkules S.A.

Getin Noble Bank S.A.

Odlewnie Polskie S.A.

Getin Holding S.A.

 

 

Certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). Ich liczba może się zmieniać jedynie w przypadku nowej emisji.

Certyfikaty inwestycyjne mogą stanowić element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Inwestor, nabywając certyfikat inwestycyjny powierza swoje środki w zarządzanie ekspertom z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w celu realizacji strategii inwestycyjnej określonej dla funduszu.

Tutaj sprawdź z kim współpracujemy.