WAŻNE INFORMACJE

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji na okaziciela zabezpieczanych po dniu emisji („Obligacje”), emitowanych przez MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN („Program”; „Oferta”) oraz (ii) ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku podstawowym wyodrębnionym w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst („Dopuszczenie”).

Prospekt podstawowy sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 11 marca 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Obligacji.

Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji właściwych dla Obligacji danej serii. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną określone w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji.

Prospekt wraz Prospekt wraz Suplementem nr 1 z dnia 30 czerwca 2021 r. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 lipca 2021 r. („Suplement nr 1”), Suplementem nr 2 z dnia 23 września 2021 r. ,zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 października 2021 r.(„Suplement nr 2”) oraz z z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.mci.pl)  oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniącego funkcję Koordynatora Oferty (www.bossa.pl).

Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne parametry poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu zostaną określone w Ostatecznych Warunkach Emisji publikowanych w związku z emisją danej serii Obligacji. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z opisem czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Obligacje, zawartym w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji właściwymi dla danej serii Obligacji.

Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na stronie internetowej, do której uzyskacie Państwo dostęp, informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Prospekt ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). 

Przepisy prawa obowiązujące w niektórych krajach innych niż Rzeczpospolita Polska mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na stronach internetowych do których uzyskacie Państwo dostęp. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Przyjmuje się, że klikając ikonę „DALEJ” składają Państwo oświadczenie następującej treści:  

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM POWYŻSZE WARUNKI, I NINIEJSZYM POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA, JESTEM MIESZKAŃCEM POLSKI FIZYCZNIE OBECNYM W POLSCE. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE NIE BĘDĘ PRZEKAZYWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZESYŁAĆ (NIEZALEŻNIE OD FORMY) ŻADNYCH MATERIAŁÓW, ŻADNYM OSOBOM NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE ROZUMIEM, ŻE NARUSZENIE PRZEZE MNIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ZAPEWNIEŃ MOŻE OZNACZAĆ, ŻE DOPUSZCZAM SIĘ NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

 

Dalej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 listopada 2021 r. spółka MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. ("Emitent") podała do publicznej wiadomości komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. 

Emitent informuje w nim, że podjął decyzję o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Obligacje serii T1, w związku z czym dzień zakończenia przyjmowania zapisów zostaje zmieniony z dnia 9 listopada 2021 r. na dzień 15 listopada 2021 r. do godz. 14.00.

W konsekwencji Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii T1 zmieniono, jak wskazano poniżej:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 28 października 2021 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 15 listopada 2021 r. g. 14.00
 • Przewidywany termin przydziału: 15 listopada 2021 r.
 • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 01 grudnia 2021 r.
 • Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu: 08 grudnia 2021 r.

Pełną treść komunikatu znajdą Państwo pod adresem: https://mci.pl/obligacje/obligacje-mci-capital-s-a-2


MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („MCI”, „Emitent”) zarządza alternatywną spółką inwestycyjną, w tym poprzez wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu Inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych Inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Politykę inwestycyjną Emitenta precyzyjnie określa jego statut. Emitent inwestuje środki w celu uzyskania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji. Emitent realizuje swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie aktywów bezpośrednio lub pośrednio przez spółki celowe w aktywa będące przedmiotem lokat zgodnie ze statutem Emitenta, w tym w szczególności w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Akcje spółki MCI Capital ASI S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od lutego 2001 r.


Informujemy, że w Noble Securities S.A. od 28 października do 9 listopada 2021 r. mogą Państwo złożyć zapis na Obligacje serii T1 spółki MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie („Obligacje”, „Spółka”) w ofercie publicznej.

Przed złożeniem zapisu należy zapoznać się z Prospektem oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii T1 znajdującymi się na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://mci.pl/obligacje/obligacje-mci-capital-s-a-2

Harmonogram oferty:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 28 października 2021 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 9 listopada 2021 r. zmiana na 15 listopada 2021 r. g. 14:00
 • Przewidywany termin przydziału i Emisji Obligacji: 15 listopada 2021 r.
 • Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 1 grudnia 2021 r.
 • Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: ok. 8 grudnia 2021 r.

Podstawowe informacje o obligacjach

Termin zapadalności:

15 listopada 2026 r. (5 lat)

Wartość nominalna jednej Obligacji:

100 zł

Liczba oferowanych Obligacji:

200 000

Łączna wartość nominalna serii T1:

20 000 000,00 zł

Próg dojścia emisji do skutku:

15 000 000,00 zł

Cena emisyjna 1 Obligacji:

100,00 zł

Oprocentowanie:

WIBOR 3M + 3,50%

Kupon (wypłata odsetek):

kwartalny

Terminy wypłaty odsetek:

Wskazano w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii T1

Opis zabezpieczenia:

Obligacje będą oferowane jako niezabezpieczone na Dzień Emisji, ze zobowiązaniem Emitenta do ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności z Obligacji w terminie do 60 Dni Roboczych od Dnia Emisji na Przedmiocie Zastawu tj. na należących do Emitenta certyfikatach inwestycyjnych, nieposiadających formy dokumentu, wyemitowanych przez Fundusz MCI PV, związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, których liczba i seria określona jest w Ostatecznych Warunkach Emisji serii T1.

Emitent ustanowi Zastawy Rejestrowe na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji na Przedmiocie Zastawu w wysokości nie mniej niż 150% łącznej Wartości Nominalnej przydzielonych w ramach danej serii Obligacji.

Wielkość minimalnego zapisu:

Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 (jedną) Obligację serii T1 i nie więcej niż na łączną liczbę Obligacji tej serii oferowanych w Ofercie. Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis.

Zasady przydziału:

W przypadku, gdy liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ofercie będzie przekraczać łączną liczbę oferowanych Obligacji, przydział Obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.

Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Liczba przydzielanych w wyniku redukcji Obligacji będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, a pozostające po dokonaniu redukcji pojedyncze Obligacje przeznaczone do przydziału Inwestorom zostaną przydzielone kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy na kolejno największe liczby Obligacji. W przypadku, gdy po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadami wynikającymi ze zdania poprzedzającego, nadal pozostaną nieprzydzielone pojedyncze Obligacje przeznaczone do przydziału Inwestorom, Obligacje takie zostaną przydzielone tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i którzy złożyli zapisy opiewające na takie same największe liczby Obligacji.

W szczególnych okolicznościach jak przykładowo duża redukcja zapisów i niewielki zapis na Obligacje danej serii złożony przez Inwestora, powodujący, iż liczba Obligacji wynikła z alokacji będzie mniejsza niż jedna Obligacja danej serii, Inwestorowi może nie być przydzielona ani jedna Obligacja danej serii. Inwestorowi w żadnym przypadku nie zostanie przydzielona większa liczba Obligacji niż liczba, na którą złożył zapis.

Zwrot środków pieniężnych Inwestorom, którym nie przydzielono Obligacji, lub których zapisy na Obligacje zostały zredukowane lub były nieważne, oraz zwrot nadpłat zostanie dokonany odpowiednio na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej, lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu zapisu.

Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez żadnych odsetek lub odszkodowań oraz bez zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku ze składaniem zapisów na Obligacje.

Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

 

 • Zapis w Noble Securities S.A. przyjmowany jest poprzez rachunek maklerski.
 • Zapis na Obligacje powinien być w pełni opłacony. Inwestor składający zapis, powinien zapewnić na rachunku maklerskim, przez który składa zapis, środki pieniężne w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Obligacji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej. W przypadku niezapewnienia przez Inwestora wystarczającej wysokości środków na rachunku maklerskim, zapis nie zostanie przyjęty.
 • Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikającą z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Obligacje, ponosi Inwestor.
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny z wyłączeniem sytuacji opisanych w Prospekcie oraz w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii T1, a także w przypadku opublikowania przez Spółkę suplementu do Prospektu.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.

Instrukcję zasilenia rachunku maklerskiego znajdziesz >>>tutaj

 • Jeżeli nie jesteś Klientem Noble Securities

W pierwszej kolejności załóż rachunek maklerski i wpłać środki.

Załóż rachunek on-line

Rachunek możesz założyć również osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Noble Securities >>>Umów się na spotkanie

Przed założeniem rachunku zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich. Znajdziesz je >>>tutaj.


ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy oraz nie stanowią prospektu w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. W szczególności, materiał ten oraz zawarte w nim informacje nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować ich jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować ich jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych. Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte publikowane są w związku z ofertą publiczną obligacji serii T1 („Obligacje”) emitowanych przez MCI Capital Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce jest prospekt podstawowy („Prospekt”), sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, zatwierdzony w dniu 11 marca 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce wraz z Suplementem nr 1 z dnia 30 czerwca 2021 r. zatwierdzonym przez KNF w dniu 15 lipca 2021 r. („Suplement nr 1”), Suplementem nr 2 z dnia 23 września 2021 r. ,zatwierdzonym przez KNF w dniu 1 października 2021 r.(„Suplement nr 2”) oraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi. Prospekt, Suplement nr 1, Suplement nr 2oraz Ostateczne Warunki Emisji dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://mci.pl/obligacje/obligacje-mci-capital-s-a-2 oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: www.bossa.pl. Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi oraz Ostateczne Warunki Emisji są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego, w tym Noble Securities S.A.

Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Spółki. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części "czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt i Ostateczne Warunki Emisji dla Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje.

Zwracamy uwagę, że KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych, oraz że w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem instrumentów finansowych.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie podlegały niezależnej weryfikacji. Żadne oświadczenie lub zobowiązanie, wyraźne lub dorozumiane, nie jest składane lub zaciągane w związku z prawdziwością, dokładnością, kompletnością lub poprawnością informacji lub opinii zawartych w niniejszym materiale.

Niniejszy materiał oraz prezentacja i informacje w nim zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie zostaną zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie będą przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polski powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Niniejszy materiał, w tym informacje w nim zawarte, nie mogą być przekazane lub w jakikolwiek sposób przesłane lub udostępniane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.