ISTOTNE INFORMACJE

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem akcji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osób działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia akcji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Oferta Publiczna kierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zwraca się uwagę Inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w rozdziale I Memorandum Informacyjnego, który stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Akcji Serii B. Podstawowymi czynnikami ryzyka akcji są m.in.: ryzyko płynności, ryzyka koniunkturalne, ryzyko konkurencji, ryzyko konsolidacji, ryzyko behawioralne, ryzyko regulacji prawnych. Materiały przedstawione na stronie emisji mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego.

 

Dalej

 

Podstawowym przedmiotem działalności Red Carpet Media Group S.A. jest rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą „Red Carpet TV” (o tematyce life style- film – show biznes) oraz kanału „Red Top TV” (o tematyce filmowo-serialowej), który ma rozpocząć nadawanie w lutym 2021 r. Spółka pracuje nad kluczowym projektem, jakim jest start działalności platformy VOD „Red Go”. Platforma ma stanowić uzupełnienie oferty Grupy Red Carpet dla swojej widowni i bazować na synergiach wynikających z posiadanych kompetencji grupy.

 


Informujemy, że w Noble Securities S.A. od 26 stycznia do 12 lutego 2021 r. mogą Państwo złożyć zapis na akcje spółki Red Carpet Media Group S.A. („Spółka”) w ramach Publicznej Oferty Akcji serii B. 

Przed złożeniem zapisu należy zapoznać się ze szczegółami oferty oraz Memorandum Informacyjnym, który znajduje się na stronie Spółki: www.red-carpet.pl/relacje-inwestorskie


16.02.2021 r.: Informacja o niedojściu Oferty Publicznej do skutku. Niedojście Oferty Publicznej do skutku spowodowane było nieprzekroczeniem wymaganej liczby zapisów.

11.02.2021 r.: Suplement nr 1 do Memorandum Informacyjnego

08.02.2021 r.: Komunikat aktualizujący nr 1 do Memorandum Informacyjnego (dot. wydłużenia składania zapisów na akcje w publicznej ofercie do 12 lutego 2021 r.)


Podstawowe informacje o Ofercie:

 • Cena emisyjna za jedną akcję: 38 zł 
 • Minimalny zapis: 50 akcji 
 • Maksymalny zapis: 135 000 akcji 

Przewidywany harmonogram Oferty:

 • 25 stycznia 2021 r . : publikacja Memorandum Informacyjnego
 • 26 stycznia – 12 lutego 2021 r. : przyjmowanie zapisów w ramach Publicznej Oferty Akcji serii B 
 • do 16 lutego 2021 r.: przydział Akcji Oferowanych

Oferta - informacje ogólne:

 • Liczba akcji na które opiewa jeden zapis nie może być mniejsza niż 50 i większa niż 135 000. Zapis złożony na mniej niż 50 akcji będzie uważany za nieważny. Inwestor Indywidualny może złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym łączna liczba akcji wskazana w tych zapisach nie może być większa niż 135 000 akcji. 
 • Inwestorzy Indywidualni składają zapisy po Cenie emisyjnej. Zapis zawierający cenę inną niż Cena emisyjna będzie uznany za nieważny.
 • Zapis na akcje jest bezwarunkowy i nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w Memorandum Informacyjnym.
 • Zapis na akcje przyjmowany jest poprzez rachunek maklerski.
 • Zapis na akcje powinien być w pełni opłacony. Inwestor Indywidualny składający zapis, powinien zapewnić na rachunku maklerskim, na którym składa zapis, środki pieniężne w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji i Ceny emisyjnej powiększonej o wysokość prowizji maklerskiej. W przypadku niezapewnienia przez Inwestora Indywidualnego wystarczającej wysokości środków na rachunku maklerskim, zapis nie zostanie przyjęty.

Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje, w tym dyspozycji deponowania akcji, ponosi Inwestor.


Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.?

Jeśli jesteś Klientem Noble Securities zapis możesz złożyć:

Instrukcję dokonania wpłaty na rachunek maklerski znajdziesz tutaj.

Jeśli nie jesteś Klientem Noble Securities:

W pierwszej kolejności załóż rachunek maklerski. Możesz to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. lub przez internet całkowicie on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera.

Zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich. Znajdziesz je tutaj.

Załóż rachunek

 


INFORMACJE O RYZYKACH

Zwraca się uwagę Inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w rozdziale I Memorandum Informacyjnego, który stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Akcji Serii B, dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta http://www.red-carpet.pl oraz http://www.pcdm.pl. Podstawowymi czynnikami ryzyka akcji są m.in.: ryzyko płynności, ryzyka koniunkturalne, ryzyko konkurencji, ryzyko konsolidacji, ryzyko behawioralne, ryzyko regulacji prawnych.

Niniejszy materiał i dane przedstawione na stronie emisji pochodzą od Emitenta i mają charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność tych informacji oraz za szkody poniesione na skutek decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Dom Maklerski podkreśla, że inwestując w akcje Inwestor powinien zachować dywersyfikację swoich środków (tj. nie inwestować całości posiadanych środków w akcje jednego podmiotu), ponieważ inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału."

Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A z siedzibą w Warszawie (Rondo Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „NS”) i na jej zlecenie.

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Memorandum Informacyjnym, są zamieszczone w Memorandum Informacyjnym (w rozdziale „Czynniki ryzyka”). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.