WAŻNE INFORMACJE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną: (i) nie więcej niż do 600.000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Oferowane”) („Oferta”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: (i) 1.654.000 akcji Spółki („Akcje Istniejące”), tj. 185.400 akcji serii A, 296.500 akcji serii B1, 544.100 akcji serii B2, 146.410 serii C, 481.590 akcji serii D, (ii) nie więcej niż do 600.000 Akcji Oferowanych oraz (iii) nie więcej niż 600.000 praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”).

W dniu 6 listopada 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt, wraz z ewentualnymi  suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu - w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (http://purebiologics.com/oferta-publiczna) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje). 

Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowić informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Dalej

PURE BIOLOGICS S.A. jest firmą biofarmaceutyczną, specjalizującą się w pracach B+R w obszarze innowacyjnych leków biologicznych, terapii pozaustrojowych i diagnostyki.


Informujemy, że w Noble Securities S.A. mogą Państwo złożyć zapis na akcje serii E spółki PURE BIOLOGICS S.A. („Spółka”) w Transzy Detalicznej w ramach Publicznej Oferty Akcji. 

Prowizja maklerska pobierana przez Noble Securities S.A. za zakup Akcji Oferowanych w ramach Oferty wynosi 0,20% min 5 zł

Przed złożeniem zapisu należy zapoznać się ze szczegółami Oferty oraz Prospektem, który znajduje się na stronie Spółki: purebiologics.com


Podstawowe informacje o Ofercie:

Oferta publiczna akcji spółki PURE BIOLOGICS S.A. obejmuje łącznie do 600.000 akcji nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN w podziale na Transzę Detaliczną - do 100.000 sztuk akcji i Transzę Dużych Inwestorów - do 500.000 sztuk akcji.

 • Cena Akcji Oferowanej: 90 zł
 • Minimalny zapis: 20 Akcji Oferowanych
 • Maksymalny zapis: 40 000 Akcji Oferowanych

Przewidywany harmonogram Oferty:

 • Publikacja Prospektu (rozpoczęcie Oferty Publicznej): 9 listopada 2020 r.
 • Road Show: 12 – 20 listopada
 • Ustalenie Ceny Maksymalnej: 20 listopada 2020 r.
 • Budowa Księgi Popytu : 23 listopada 2020 r. (do godz. 16.00)
 • Ustalenie i opublikowane ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznych liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych – 23 listopada 2020 r. (do końca dnia)
 • Zapisy na Akcje Oferowane: 24 - 30 listopada 2020 r. (do godz. 17.00)
 • Przydział Akcji Oferowanych: 3 grudnia 2020 r.
 • Przewidywany termin dopuszczenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji serii E na rynku regulowanym: ok. 14 dni od przydziału Akcji Oferowanych

Oferta - informacje ogólne:

 • Inwestor Indywidualny może złożyć wiele zapisów z zastrzeżeniem, że w jednej firmie inwestycyjnej łączna liczba Akcji Oferowanych nie może przekroczyć 40 000 sztuk.
 • Zapis na Akcje jest bezwarunkowy i nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcje.
 • Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym nastąpi za pośrednictwem systemu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dlatego każdy inwestor chcący złożyć zapis na Akcje Oferowane powinien posiadać rachunek papierów wartościowych.
 • Zapis na Akcje Oferowane powinien być w pełni opłacony. Inwestor Indywidualny składający zapis, powinien zapewnić na rachunku maklerskim, na którym składa zapis, środki pieniężne w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych i Ceny Maksymalnej powiększonej o wysokość prowizji maklerskiej. W przypadku niezapewnienia przez Inwestora Indywidualnego wystarczającej wysokości środków na rachunku maklerskim, zapis nie zostanie przyjęty. 

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.?

Jeśli jesteś Klientem Noble Securities zapis możesz złożyć:

Instrukcję dokonania wpłaty na rachunek maklerski znajdziesz tutaj.

Jeśli nie jesteś Klientem Noble Securities:

W pierwszej kolejności załóż rachunek maklerski. Możesz to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. lub przez internet całkowicie on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera.

Zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich. Znajdziesz je tutaj.

Załóż rachunek

 


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Pure Biologics S.A. („Spółka”). Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Spółki („Akcje”), łącznie z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej Akcji. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://purebiologics.com/oferta-publiczna jak również, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Koordynatora Oferty – Dom Maklerski BOŚ S.A., pod adresem https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje.

Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A z siedzibą w Warszawie Rondo Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „NS”) i na jej zlecenie.

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie, są zamieszczone w Prospekcie (w rozdziale „Czynniki ryzyka”). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.