WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH WAŻNYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY NA NIEJ ZAMIESZCZONE.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolita Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z materiałami i informacjami na niniejszej stronie internetowej z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Zwracamy uwagę na fakt, że informacje zamieszczone poniżej mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi ważnymi informacjami, zrozumieli i są w pełni świadomi ich znaczenia.

Informacje do których dostęp umożliwia ta strona internetowa są przeznaczone wyłącznie dla osób, które nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii lub rpa oraz które nie są w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub rpa fizycznie obecne. Informacje te nie stanowią oferty, ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych CANAL+ Polska S.A. („Spółka”) w Stanach Zjednoczonych lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie nie są uprawnione lub do jakiejkolwiek osoby jeśli składanie jej takiej oferty lub zachęcanie do nabycia byłoby niezgodne z prawem. Od potencjalnych użytkowników tej informacji wymaga się zapoznania się z takimi ograniczeniami oraz ich przestrzegania.

Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (United States Securities Act of 1933) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego tam przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych jak również nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski.

W Wielkiej Brytanii oraz jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w którym obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), informacje do których dostęp umożliwia ta strona są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w Wielkiej Brytanii lub danym państwie członkowskim, w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego.

Za wyjątkiem prospektu Spółki („Prospekt”), informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie  w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Publiczna oferta papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski („Oferta”) zostanie przeprowadzona/ na podstawie Prospektu, który został opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 2 listopada 2020 r. i który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt Spółki jest dostępny na tej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Spółki: https://corporate.pl.canalplus.com. Zapisy na akcje Spółki w ramach Oferty zostaną przeprowadzone wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie. Zatwierdzenie Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W zakresie, w jakim Oferta będzie kierowana do inwestorów indywidualnych, będzie dotyczyła ona wyłącznie inwestorów indywidualnych, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy sprzedających i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które zostaną zamieszczone w Prospekcie.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że nie znajdują się Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA i wyrażają zgodę, że nie będą Państwo przesyłali lub w inny sposób przekazywali jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie jakimkolwiek osobom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA lub do publikacji dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo ponadto, że:

 • są rezydentami lub znajdują się w Polsce; lub
 • są rezydentami lub znajdują się w Wielkiej Brytanii lub Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego; lub
 • nie są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami Państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.
Dalej

OFERTA ODWOŁANA


CANAL+ Polska jest wiodącym dostawcą płatnej telewizji z segmentu premium i drugim największym dystrybutorem pakietów płatnej telewizji w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21% (według Raportu ADL; dane na dzień 31 grudnia 2019 r.) obsługującym na dzień 30 czerwca 2020 r. około 2,7 mln abonentów we wszystkich liniach biznesowych.


Informujemy, że w Noble Securities S.A. mogą Państwo złożyć zapis na akcje spółki CANAL+ Polska S.A. („Spółka”) w ramach pierwszej publicznej oferty obejmującej sprzedaż do 21.617.600 istniejących akcji zwykłych serii B Spółki („Akcje Oferowane”) („Oferta”). 

Akcje w ramach Oferty oferowane są:

 • inwestorom instytucjonalnym, oraz
 • inwestorom indywidualnym, których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prowizja maklerska pobierana przez Noble Securities S.A. za zakup Akcji Oferowanych w ramach Oferty wynosi 0,17% min 5 zł.

Przed złożeniem zapisu należy zapoznać się ze szczegółami Oferty oraz Prospektem, który znajduje się na stronie Spółki: https://corporate.pl.canalplus.com


Podstawowe informacje o Ofercie:

 • Termin przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych : 4 - 9 listopada 2020 r. (godz. 23:59)
 • Cena Maksymalna jednej Akcji Oferowanej: 60 zł
 • Maksymalny zapis: 200 000 Akcji Oferowanych
 • Minimalny zapis: 100 Akcji Oferowanych

Jak złożyć zapis?

Jeśli jesteś Klientem Noble Securities zapis możesz złożyć:

Jeśli nie jesteś Klientem Noble Securities:

W pierwszej kolejności załóż rachunek maklerski. Możesz to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. lub przez internet całkowicie on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera.

Zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich. Znajdziesz je tutaj.

Załóż rachunek

Harmonogram Oferty:

 • 3-9 listopada 2020 r. - Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
 • 4-9 listopada 2020 r. (do godz. 23.59) - Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych
 • 10 listopada 2020 r. (do godz. 9.00)  - Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.
 • 10-13 listopada 2020 r. - Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
 • Do 17 listopada 2020 r. - Przydział Akcji Oferowanych
 • Około 17 listopada 2020 r. - Zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych
 • Około 23 listopada 2020 r. - Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW

Zapis na Akcje Oferowane  – informacje ogólne

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa wycofania zapisu w przypadku opublikowania suplementu do Prospektu), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże Inwestora do czasu przydziału Akcji Oferowanych albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty (z zastrzeżeniem uprawnień do wycofania zapisu lub uchylenia się od skutków złożonego zapisu w przypadkach określonych odpowiednimi przepisami)

Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis, z zastrzeżeniem, że liczba Akcji Oferowanych objętych jednym zapisem nie może być niższa niż 100 i wyższa niż 200 000 Akcji Oferowanych. 

Zapis obejmujący większą liczbę niż 200 000 Akcji Oferowanych będzie uważany za zapis na 200 000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący mniej niż 100 Akcji Oferowanych będzie uważany za nieważny. 

Zapis złożony po cenie innej niż Cena Maksymalna zostanie uznany za nieważny. Zapis, który nie został w pełni opłacony lub został złożony na nieprawidłowo wypełnionych formularzach zostanie uznany za nieważny. 

Skutki złożenia nieprawidłowego lub niepełnego zapisu ponosi Inwestor Indywidualny składający zapis.

Płatność za Akcje Oferowane

Przydział Akcji Inwestorom Indywidualnym nastąpi za pośrednictwem systemu GPW, dlatego każdy Inwestor Indywidualny chcący złożyć zapis na Akcje CANAL+ Polska w Ofercie musi posiadać rachunek maklerski. 

Zapis na Akcje Oferowane powinien być w pełni opłacony. Inwestor Indywidualny składający zapis powinien zapewnić na rachunku maklerskim, na którym składa zapis, środki pieniężne w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych i Ceny Maksymalnej powiększonej o wysokość prowizji maklerskiej.

W przypadku niezapewnienia przez Inwestora Indywidualnego wystarczającej wysokości środków na rachunku maklerskim, zapis nie zostanie przyjęty.

 


Niniejszy materiał ma charakter reklamy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji spółki CANAL+ Polska S.A. („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 listopada 2020 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do prospektu („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym przygotowanym na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki w Polsce, zawierającym informacje o Spółce, akcjach oferowanych przez Spółkę oraz Ofercie. W związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępnia Prospekt na swojej stronie internetowej: https://corporate.pl.canalplus.com. Prospekt jest udostępniony również, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (www.santander.pl/inwestor). Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) 596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany w celu reklamy usług Noble Securities S.A z siedzibą w Warszawie Rondo Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „NS”) i na jej zlecenie. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie, są zamieszczone w Prospekcie (w rozdziale „Czynniki ryzyka”). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.