Zastrzeżenie

ISTOTNE INFORMACJE

ELEKTRONICZNE WERSJE MATERIAŁÓW ("MATERIAŁY"), DO KTÓRYCH CHCESZ UZYSKAĆ DOSTĘP ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ ALLEGRO.EU ("SPÓŁKA") W DOBREJ WIERZE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.

MATERIAŁY NIE SĄ ADRESOWANE DO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH, POSIADAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB PRZEBYWAJĄCYCH W AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII, RPA LUB INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH CHCESZ UZYSKAĆ DOSTĘP NARUSZAŁOBY OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB WYMAGAŁOBY DOKONANIA REJESTRACJI LUB UZYSKANIA LICENCJI, ANI DOSTĘP DO NICH NIE JEST PRZEWIDZIANY DLA TYCH OSÓB.

WAŻNA INFORMACJA: Niniejszy komunikat należy przeczytać uważnie, bowiem ma on zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających tę stronę internetową. Zwracamy uwagę, że poniższe zastrzeżenie może ulec zmianie bądź zostać zaktualizowane, w związku z czym należy zapoznać się z nim podczas każdych odwiedzin niniejszej strony internetowej. Dostęp do Materiałów oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie warunków określonych poniżej. W przypadku niewyrażenia zgody na poniższe warunki, prosimy o opuszczenie strony internetowej i nieprzeglądanie umieszczonych na niej Materiałów.

Osoby z zagranicy

Przeglądanie informacji zawartych w Materiałach może podlegać ograniczeniom. Niedozwolone jest ujawnianie, publikowanie lub rozpowszechnianie informacji, w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, w określonych jurysdykcjach. W innych jurysdykcjach wyłącznie określone kategorie osób mogą zostać dopuszczone do przeglądania Materiałów.

Materiały zostały umieszone na stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią ani nie tworzą części żadnej oferty lub próby nakłaniania do nabycia papierów wartościowych lub zapisu na papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii, RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie oferty lub sprzedaż są niezgodne z prawem ("Wyłączone Jurysdykcje"). Papiery wartościowe emitowane w związku z ofertą nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na mocy amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (Securities Act), z późn. zm., lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie, prowincji, terytorium, hrabstwie lub jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. Odpowiednio, o ile nie ma zastosowania wyłączenie wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych, niedozwolone jest oferowanie, sprzedaż lub przeniesienie w inny sposób własności papierów wartościowych, w sposób bezpośredni lub pośredni, ani ustanowienie zastawu na papierach wartościowych, na obszarze lub na obszar Stanów Zjednoczonych lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, jeżeli dokonanie tego stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub wiązałoby się z koniecznością zarejestrowania takich papierów wartościowych w odpowiedniej jurysdykcji. W Stanach Zjednoczonych nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna sprzedaży papierów wartościowych.

Materiały są adresowane i kierowane wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG") (innych niż Polska), będących "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu art. 2(a) Rozporządzenia w sprawie prospektu (Rozporządzenie (UE) 2017/1129), z późn. zm. ("Inwestorzy Kwalifikowani"). W Wielkiej Brytanii materiały są rozpowszechniane wyłącznie wśród i są kierowane wyłącznie do Inwestorów Kwalifikowanych będących (a) osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w kwestiach dotyczących inwestycji w rozumieniu art. 19(5) Zarządzenia z 2005 roku o promocji usług finansowych wydanego na podstawie Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku ("Zarządzenie"); lub (b) podmiotami o wysokiej wartości netto w rozumieniu art. 49(2)(a)-(d) Zarządzenia lub innymi osobami, którym Materiały mogą w inny sposób zostać przekazane zgodnie z prawem (wszystkie te osoby będą dalej zwane łącznie "Właściwymi Osobami"). Do dokonywania inwestycji lub prowadzenia działalności inwestycyjnej, której materiały dotyczą, uprawnione są wyłącznie właściwe osoby w Wielkiej Brytanii oraz Inwestorzy Kwalifikowani w państwie należącym do EOG (innym niż Polska) i takie inwestycje lub czynności inwestycyjne mogą być dokonywane wyłącznie z takimi osobami.

Podstawa dostępu

Udostępnianie komunikatów prasowych oraz innych dokumentów w formacie elektronicznym nie stanowi oferty sprzedaży ani próby nakłaniania do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Spółce. Nie stanowi ono także rekomendacji przez Spółkę ani przez żadną inną stronę sprzedaży lub nabycia papierów wartościowych w Spółce.

O ile Spółka nie ustaliła inaczej i obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, kopie Materiałów nie są i nie mogą być ujawniane ani w inny sposób przekazywane bądź rozpowszechniane lub przesyłane na obszarze lub na obszar Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której oferty sprzedaży lub sprzedaż papierów wartościowych są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby otrzymujące takie dokumenty (w tym przedstawiciele, osoby mianowane i powiernicy) nie mogą rozpowszechniać ani przesyłać ich na obszarze lub na obszar państw wymienionych powyżej. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Jeśli nie jesteś uprawniony do przeglądania materiałów zamieszczonych na tej stronie internetowej lub masz wątpliwości czy jesteś uprawniony do ich przeglądania, prosimy o opuszczenie strony internetowej.

Niedozwolone jest ujawnianie lub przekazywanie w inny sposób, rozpowszechnianie lub przesyłanie materiałów na obszarze lub na obszar Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której oferty sprzedaży lub sprzedaż papierów wartościowych są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Niedozwolone jest rozpowszechnianie lub przesyłanie dokumentów przez osoby je otrzymujące (w tym przedstawicieli, osoby mianowane i powierników) na obszarze lub na obszar lub z obszaru Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii lub RPA.

Informacje ogólne

Informacje zawarte w Materiałach nie są wyczerpujące. Pomimo tego, że informacje zostały sporządzone z dochowaniem należytej staranności, nie wszystkie informacje mogą być dokładne i aktualne pod każdym względem. Spółka ani jej doradcy ani podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie są odpowiedzialni za aktualizowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej. Nie należy polegać na informacjach lub opiniach zawartych w Materiałach lub innych dokumentach lub ustnych oświadczeniach w żadnym celu, jak również nie należy polegać na kompletności, dokładności lub rzetelności takich informacji lub opinii. Wszystkie informacje podawane są bez żadnego zapewnienia ani gwarancji i Spółka oraz jej doradcy nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji i dokonują wyłączenia wszelkich warunków, wyraźnych bądź dorozumianych, w tym m.in. oświadczeń, zapewnień, gwarancji lub warunków dotyczących dokładności, aktualności, kompletności, nienaruszania praw, wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, jak również Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie ani wobec żadnej innej osoby trzeciej z tytułu skutków jakichkolwiek błędów lub braków. Spółka ani jej doradcy ani podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą odpowiedzialności za żadne pośrednie, bezpośrednie lub wynikowe straty lub szkody powstałe na skutek korzystania ze strony internetowej lub z umieszczonych na niej informacji. Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą odpowiedzialności za żadne przypadki naruszenia obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych przez jakiekolwiek osoby w wyniku nieprawdziwych informacji dostarczonych przez te osoby.

Pewne informacje zawarte w Materiałach mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Należy przyjąć, że wszystkie informacje o charakterze historycznym dotyczą okresu, w którym zostały opublikowane. Faktyczne wyniki i zdarzenia mogą się znacząco różnić od opinii i oczekiwań wyrażonych w Materiałach. Ponadto przeszłe wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, niezależnie od tego czy dotyczą Spółki czy jej papierów wartościowych.

Określone oświadczenia zawarte w Materiałach dostępnych w tej części strony internetowej stanowią oświadczenia wybiegające w przyszłość. Z uwagi na swój charakter, oświadczenia wybiegające w przyszłość zawierają wiele ryzyk, niepewności i założeń, które mogą powodować, że faktyczne wyniki lub zdarzenia mogą w istotny sposób różnić się od wyników lub zdarzeń wyrażonych lub implikowanych przez oświadczenia wybiegające w przyszłość. Takie ryzyka, niepewności i założenia mogą mieć negatywny wpływ na wynik i skutki finansowe planów i zdarzeń tutaj opisanych. Oświadczenia wybiegające w przyszłość zawarte w Materiałach, które odnoszą się do przeszłych trendów lub czynności, nie powinny być uważane za oświadczenie, że takie trendy lub czynności będą na pewno kontynuowane w przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na oświadczeniach wybiegających w przyszłość, które są aktualne jedynie na dzień danego dokumentu.

Materiały zostały udostępnione w formie elektronicznej. Przypominamy, że materiały przekazane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej mogą zostać zmienione w procesie ich przekazywania drogą elektroniczną i w rezultacie Spółka i jej doradcy i podmioty przyjmujące zapisy na jej akcje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek różnice pomiędzy treścią materiałów rozpowszechnianych w formacie elektronicznym a treścią materiałów w formie drukowanej. Dostęp do Materiałów oznacza wyrażenie zgody na otrzymanie ich w formie elektronicznej.

Ponosisz odpowiedzialność za ochronę przed wirusami i innymi elementami o charakterze destrukcyjnym. Otrzymanie Materiałów za pośrednictwem transmisji elektronicznej następuje na Twoje własne ryzyko i ponosisz odpowiedzialność za podjęcie kroków ostrożnościowych w celu zapewnienia, że będą one wolne od wirusów i innych elementów o charakterze destrukcyjnym.

Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości treści zastrzeżenia i wyrażenia zgody na zawarte w nim warunki

Klikając przycisk "WYRAŻAM ZGODĘ"

 • zapewniam, że
  • nie przebywam na terenie Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA bądź na terenie jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której dostęp do materiałów jest niezgodny z prawem; lub
  • miejscem mojego pobytu, zamieszkania lub prowadzenia działalności jest Wielka Brytania oraz jestem Właściwą Osobą, co oznacza (a) osobę posiadającą doświadczenie zawodowe w kwestiach dotyczących inwestycji w rozumieniu art. 19(5) Zarządzenia z 2005 roku o promocji usług finansowych wydanego na podstawie Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku ("Zarządzenie"); (b) podmiotem o wysokiej wartości netto w rozumieniu art. 49(2)(a)-(d) Zarządzenia lub (c) inną osobą, której Materiały mogą w inny sposób zostać przekazane zgodnie z prawem; lub
  • występuję w imieniu "kwalifikowanego inwestora" bądź sam jestem "kwalifikowanym inwestorem" zgodnie z definicją tego terminu w Rozporządzeniu w sprawie prospektu (Rozporządzenie (UE) 2017/1129), z późn. zm. w państwie należącym do EOG (innym niż Polska)
 • potwierdzam, że nie będę przekazywać ani w inny sposób przesyłać (w dowolny sposób, w tym w formie przekazu elektronicznego) żadnych materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej żadnym osobom na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, RPA lub innym terytorium, w którym przekazanie lub przesłanie materiałów stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów prawa; oraz 
 • potwierdzam, że: (i) zapoznałem się z treścią powyższego zastrzeżenia i zrozumiałem ją oraz zobowiązuję się przestrzegać warunków określonych w zastrzeżeniu; (ii) rozumiem, że zastrzeżenie może mieć wpływ na moje prawa; (iii) zamierzam korzystać z tej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych; (iv) jestem uprawniony do dostępu do elektronicznych wersji materiałów; oraz (v) rozumiem, że naruszenie przeze mnie niniejszych warunków, zapewnień i zgód może oznaczać, że dopuszczam się naruszenia obowiązujących przepisów prawa.


Grupa prowadzi największą platformę handlową w Polsce, jaką jest Allegro.pl, oraz wiodącą porównywarkę cenową w Polsce – Ceneo.pl. 

Noble Securities S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.

Informujemy, że w Noble Securities S.A. mogą Państwo złożyć zapis na Akcje Spółki Allegro.eu ramach Publicznej Oferty Akcji. Szczegóły Oferty oraz Prospekt znajdują się na stronie www.allegro.eu/IPO. Przed złożeniem zapisu na Akcje muszą Państwo zapoznać się z Prospektem.


Allegro.eu - suplement do Prospektu

Informujemy, że w dniu 25 września 2020 r. o godz. 15:15 na stronie internetowej Spółki Allegro.eu pod adresem: www.allegro.eu/ipo został opublikowany Suplement do Prospektu.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego inwestorom, którzy złożyli zapis na Akcje Oferowane Spółki przed publikacją Suplementu przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie dwóch dni roboczych po dniu publikacji Suplementu tj. do dnia 29 września 2020 r. włącznie.


Podstawowe informacje o Ofercie:

 • Cena maksymalna: 43 zł
 • Minimalny zapis: 1 Akcja Oferowana
 • Maksymalny zapis: 9 391 304 Akcji Oferowanych

Inwestor Detaliczny ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Oferowane, pod warunkiem, że maksymalna liczba Akcji Oferowanych objętych zapisem na akcje złożonym przez jednego Inwestora Detalicznego w jednym zapisie nie przekracza 9. 391.304 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący większą liczbę Akcji Oferowanych niż 9.391.304 Akcji Oferowanych będzie uznany na zapis na 9.391.304 Akcji Oferowanych. Zapisy nieopłacone w całości lub na nieprawidłowo wypełnionych formularzach będą uznane za nieważne. Wszystkie konsekwencje złożenia nieprawidłowego lub niekompletnego zapisu będzie ponosił Inwestor Detaliczny składający taki zapis. Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie. 

Harmonogram Oferty:

 • 22 września 2020 r. - Zatwierdzenie Prospektu przez CSSF; Paszportowanie Prospektu do KNF; Publikacja Prospektu; Otwarcie Oferty – rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
 • 23 - 28 września 2020 r. - Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Detalicznych ( zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Detalicznych nastąpi 28 września 2020 r. o godz. 23:59 czasu lokalnego w Warszawie).
 • 28 września 2020 r. - Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
 • 28 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) - Podpisanie memorandum cenowego (ang. pricing memorandum) określającego m.in. Cenę Ofertową dla Inwestorów Detalicznych, Cenę Ofertową dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty i ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii.
 • 29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) - Publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii, w formacie elektronicznym umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu na stronie internetowej Emitenta, na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.bourse.lu) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących (www.bm.pkobp.pl i www.santander.pl/inwestor)
 • 29 września -1 października 2020 r. - Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych.
 • nie później niż 1 października 2020 r. - Dokonanie płatności za Akcje Oferowane objęte zapisami Inwestorów Instytucjonalnych.
 • do 2 października 2020 r. - Składanie ewentualnych zapisów przez zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy odpowiedzieli na dodatkowe zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu do nabycia Akcji Oferowanych, lub przez Banki (z wyjątkiem DMBH oraz Pekao Investment Banking) lub ich spółki zależne w wykonaniu ich zobowiązań w zakresie gwarantowania oferty na podstawie Umowy o Gwarancję Oferty (ang. Underwriting Agreement).
 • 5 października 2020 r. - przydział za pośrednictwem GPW – składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW.
 • 6 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) - Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych.
 • 9 października 2020 r. - Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i poprawne) – zamknięcie Oferty.
 • 12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie) - Przewidywany pierwszy dzień obrotu Akcjami na GPW ("Dzień Rozpoczęcia Notowań).

 

Jak złożyć zapis?

Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym będzie realizowany za pośrednictwem systemu GPW, dlatego każdy Inwestor Detaliczny zainteresowany złożeniem zapisów na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek maklerski. 

Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji za zrealizowane zlecenie kupna w Publicznej Ofercie Akcji Spółki Allegro.eu. 

Jeśli jesteś Klientem Noble Securities zapis możesz złożyć:

Jeśli nie jesteś Klientem Noble Securities:

W pierwszej kolejności załóż rachunek maklerski. Możesz to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. lub przez internet całkowicie on-line rejestrując się tutaj.

Zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich. Znajdują się tutaj


NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁYBY NARUSZENIE PRAWA.

REKLAMA. Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 ("Rozporządzenie Prospektowe") oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

Niniejszy materiał jest adresowany i kierowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

Ani niniejszy materiał, ani żadne informacje zawarte w nim nie stanowią podstawy do ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą lub zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w żadnej jurysdykcji.

Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Allegro.eu, spółki akcyjnej (société anonyme) utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga oraz zarejestrowanej w rejestrze R.C.S. Luxembourg za numerem B 214830 ("Spółka") oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dostępnym pod adresem www.allegro.eu/ipo), zatwierdzonym dnia 22 września 2020 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") ("Prospekt").

Zatwierdzenia Prospektu przez CSSF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na podstawie Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie.

Nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Inwestowanie w akcje Spółki wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym z ryzykiem finansowym związanym między innymi ze spadkiem kursu tych akcji lub ograniczeniem ich płynności. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się między innymi z koniecznością określenia przyszłego dochodu oraz oceny ryzyka z nim związanego. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Niniejszy materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany w celu reklamy usług Noble Securities S.A z siedzibą ul. Przyokopowa 33 w Warszawie (01-208). Od 25.09.2020 r. nowy adres siedziby: Rondo Daszyńskiego 2C w Warszawie (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „NS”) i na jej zlecenie.

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie, są zamieszczone w Prospekcie (w rozdziale „Czynniki ryzyka”). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.