WAŻNE INFORMACJE

PPrzed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej ważnych informacji („Klauzula Informacyjna”). Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Informacje i materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej w żadnym wypadku nie powinny w całości ani w części stanowić, ani nie mogą być rozumiane jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Creotech Instruments S.A. („Emitent”) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem. Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości lub w części poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa i wymagałoby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym w niniejszej Klauzuli Informacyjnej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, dotyczą lub są związane z (i) ofertą publiczną nie mniej niż 99.140 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści) i nie więcej niż 396.558 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje Oferowane”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Oferta”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 62.752 (sześćdziesięciu dwóch tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 67.300 (sześćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 102.000 (stu dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 71.000 (siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 68.000 (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 30.180 (trzydziestu tysięcy stu osiemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 185.000 (stu osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H („Akcje Istniejące”), nie mniej niż 99.140 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści) i nie więcej niż 396.558 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) Akcji Oferowanych oraz nie mniej niż 99.140 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści) i nie więcej niż 396.558 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) praw do Akcji Oferowanych („Dopuszczenie do Obrotu”).

Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 kwietnia 2022 r. wraz z już opublikowanymi i zatwierdzonymi przez KNF suplementami oraz komunikatami aktualizującymi oraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz o Dopuszczeniu do Obrotu.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem 2017/1129. Zatwierdzając Prospekt, KNF nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia przez niego działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym dokumencie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Akcji Oferowanych.

Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii.

W związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem do Obrotu Prospekt został udostępniony, wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi, do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta (https://creotech.pl/ipo/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych na stronach internetowych firm inwestycyjnych: Dom Maklerski Navigator S.A. (https://dmnavigator.pl/oferty) i Noble Securities S.A (https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-akcji/prospektyemisyjne/2266-prospekt-emisyjny-creotech-instruments-s-a).

Inwestowanie w Akcje Oferowane, wyemitowane przez Emitenta, wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta, Oferty oraz Dopuszczenia do Obrotu konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu.

Inwestycja w Akcje oferowane, oferowane w ramach Prospektu, wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla udziałowych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta i jego grupy kapitałowej. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części “CZYNNIKI RYZYKA”. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje Oferowane.

Nadto, zwraca się również szczególną uwagę na ewentualne ograniczenia w zakresie rozporządzania instrumentami finansowymi, które mogą mieć zastosowanie w indywidualnej sytuacji danego inwestora w następstwie sankcji, które zostały lub mogą być nałożone w przyszłości na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z wojną w Ukrainie. Przed złożeniem zapisu na instrumenty finansowe, o których mowa w niniejszym materiale, każdy inwestor we własnym zakresie powinien dokonać analizy, czy podlega takim sankcjom, które uniemożliwiają złożenie zapisu i nabycie instrumentów finansowych, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady prawnej profesjonalnego podmiotu.

Dalej

 

Creotech Instruments S.A. ("Spółka") jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się spółek z sektora kosmicznego w Polsce z własną platformą satelitarną. Od 2021 r. akcje spółki są przedmiotem obrotu w ASO NewConnect. 


W dniach 6 - 13 czerwca 2022 r. Inwestorzy Indywidualni mogą złożyć zapis na akcje spółki Creotech Instruments S.A. w ofercie publicznej.

Noble Securities S.A. pełni rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej i występuje w roli Współkoordynatora Oferty.

Prowizja maklerska wynosi 0,2% min. 5 zł.

Zwracamy uwagę, że przed złożeniem zapisu należy zapoznać się ze szczegółami oferty znajdującymi się w Prospekcie, zatwierdzonych i opublikowanych suplementach oraz udostępnionych do publicznej wiadomości komunikatach aktualizujących, dostępnych na stronie internetowej Spółki: https://creotech.pl/ipo/


Podstawowe informacje o Ofercie Nowych Akcji w Transzy Inwestorów Detalicznych:

 • Inwestorzy Indywidualni składają zapisy po Cenie Maksymalnej
 • Cena Maksymalna jednej akcji: 125 zł
 • Minimalny zapis: 20 Nowych Akcji.
 • Maksymalny zapis: 20 000 Nowych Akcji.

Przewidywany harmonogram oferty:

 • 25 kwietnia 2022 r – publikacja Prospektu.
 • 8 czerwca 2022 r. do godz. 16:00 - Dostarczenie do DM Navigator lub Noble Securities przez Osoby Uprawnione dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących uzyskania Prawa Pierwszeństwa
 • 6 - 13 czerwca 2022 r. do godz. 23:59 – okres przyjmowania zapisów na akcje od Inwestorów Indywidualnych.
 • 8 czerwca 2022 r.: – rozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych.
 • 14 czerwca 2022 r. do godz. 16:00: – zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
 • 14 czerwca 2022 r.: – ustalenie i opublikowanie: ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; ostatecznej liczby Akcji Oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach; oraz Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych.
 • 15 – 20 czerwca 2022 r. do godz. 23:59 – okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych.
 • 21 czerwca 2022 r. do godz. 23:59 – ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych.
 • 24 czerwca 2022 r.: – przydział Akcji Oferowanych.
 • około 11 lipca 2022 r.:  – pierwszy dzień notowań Akcji Istniejących oraz PDA, na rynku regulowanym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW).

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.?

Instrukcję zasilenia rachunku maklerskiego znajdziesz >>>tutaj.

 • Jeśli nie jesteś Klientem Noble Securities:

W pierwszej kolejności załóż rachunek maklerski. Możesz to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. lub przez internet całkowicie on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera.

Zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich. Znajdziesz je >>>tutaj.

Załóż rachunek on-line


Zapisy składane przez inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Zapisy składane przez inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII), którzy zostali zaproszeni do złożenia Zapisów na Akcje Oferowane, będą przyjmowane przez Noble Securities S.A. na zasadach określonych w Zaproszeniu do składania Zapisów. Złożenie Zapisu w TII przez Osoby Uprawnione korzystające z Prawa Pierwszeństwa będzie możliwe po spełnieniu warunków przewidzianych w Prospekcie. W celu skorzystania z Prawa Pierwszeństwa Osoby Uprawnione powinny skontaktować się z NS (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).