Bankowość inwestycyjna

Noble Securities, wspierając inwestorów przy obsłudze wezwań, świadczy kompleksowy zakres usług m.in. takich jak:

 • przygotowanie treści wezwania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • pośredniczenie w przeprowadzeniu wezwania, w tym:
  • przyjęcie i udokumentowanie zabezpieczenia, którego ustanowienie przez Klienta jest konieczne dla przeprowadzenia wezwania,
  • ogłoszenie wezwania poprzez dokonanie wymaganych przepisami prawa zawiadomień i notyfikacji do KNF, GPW, KDPW, a także do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie ogłoszenia za pośrednictwem agencji informacyjnej oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim,
  • przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w ramach wezwania we wszystkich Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A. w terminach przyjmowania zapisów wezwania,
  • wparcie organizacyjne i prawne akcjonariuszy przy rozliczeniu transakcji zarówno w przypadku akcji zdematerializowanych jak i innych niż zdematerializowane,
  • rozliczenie finansowe wezwania,
  • współdziałanie z wzywającym w zakresie wypełnienie obowiązków informacyjnych wymaganych przepisami prawa po zakończeniu ogłoszonego wezwania.

   

  Aktualne wezwania

   


  Potrzebujesz zorganizować wezwanie? Skontaktuj się z nami.


INFORMACJA DLA INNYCH FIRM INWESTYCYJNYCH W SPRAWIE KOMUNIKACJI DOTYCZĄCEJ WEZWAŃ

Noble Securities S.A. uprzejmie informuje, iż następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jest właściwy dla przesyłania do Noble Securities S.A. treści wezwań udostępnianych przez podmiot pośredniczący firmom inwestycyjnym i bankom powierniczym prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach, a także treści materiałów udostępnianych w związku z ofertą zakupu lub zaproszeniem do składania ofert sprzedaży instrumentów finansowych.

Coraz większą popularnością wśród spółek chcących podzielić się zyskami ze swoimi akcjonariuszami cieszą się skupy akcji. Są one alternatywą dla wypłaty dywidendy. Na taką formę podziału zysku decydują się spółki, które nie posiadają długoterminowej polityki dywidendowej, a chcą wypłacić kapitał, którego nie są w stanie efektywnie reinwestować lub spółki, które posiadając potencjał do wypłaty dywidendy, identyfikują znaczące niedowartościowanie swoich akcji. Innym powodem wykorzystywania nadwyżek gotówkowych poprzez przeprowadzenie skupu akcji może być realizacja programów motywacyjnych dla kluczowych pracowników.  Niewątpliwą przewagą skupu akcji jest fakt, że wpływa on pozytywnie na wzrost wartości akcji pozostających w obiegu.


 W ramach wsparcia przy organizacji standardowego skupu akcji w drodze zaproszenia składania ofert sprzedaży realizujemy następujące czynności:

 • opracowanie harmonogramu prac i jego bieżąca aktualizacja,
 • podpisanie umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich oraz otwarcie rachunku papierów wartościowych w NS,
 • opracowanie projektu dokumentu zaproszenia (zaproszeń) do składania ofert sprzedaży akcji,
 • opracowanie wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia skupu akcji, w tym m.in. formularzy ofert sprzedaży, formularzy blokady akcji, świadectw depozytowych, pełnomocnictw, oświadczenia o przyjęciu ofert sprzedaży akcji oraz procedury operacyjnej, w tym wzorów instrukcji rozliczeniowych do KDPW,
 • otwarcie rejestru ofert oraz przyjmowanie, weryfikowanie i potwierdzanie składanych ofert sprzedaży akcji w Oddziałach NS oraz drogą korespondencyjną,
 • przygotowanie listy wszystkich złożonych ofert sprzedaży akcji oraz listy wstępnej alokacji
  z uwzględnieniem przyjętych zasad redukcji (o ile będą mieć zastosowanie),
 • pośredniczenie w zawarciu i rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji,
 • koordynacja prac podmiotów zaangażowanych w projekt np. doradca prawny (o ile będzie zaangażowany), jak również kontakt z domami maklerskimi, bankami powierniczymi i KDPW w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu,
 • wsparcie Klienta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych, wymaganych w związku z realizacją procesu (o ile zostanie zgłoszona taka potrzeba).

 Aktualne oferty


Noble Securities aktywnie i skutecznie wspiera Spółki akcyjne w procesie organizowania skupu akcji,  zarówno w formie skupów giełdowych, jak i pozagiełdowych. W gronie naszych Klientów znaleźli się m.in.:

 • MCI Capital SA
 • Herkules SA
 • Getin Noble Bank SA
 • Odlewnie Polskie SA
 • Getin Holding SA

 

Produkty strukturyzowane są instrumentami finansowymi złożonymi z kilku instrumentów prostszych. Dają one osobom fizycznym, możliwość inwestowania na rynkach, do których nie mają oni bezpośredniego dostępu lub dostęp ten jest mocno ograniczony np. zagraniczne rynki akcji, lub też w bardzo różnorodne aktywa.

Produkty strukturyzowane przeznaczone są dla inwestorów, którzy chcą osiągać większą stopę zwrotu niż ta z lokat bankowych przy jednoczesnej akceptacji większego ryzyka inwestycji.


Aktualne oferty

Certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). Ich liczba może się zmieniać jedynie w przypadku nowej emisji.

Certyfikaty inwestycyjne mogą stanowić element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Inwestor, nabywając certyfikat inwestycyjny powierza swoje środki w zarządzanie ekspertom z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w celu realizacji strategii inwestycyjnej określonej dla funduszu.

Tutaj sprawdź z kim współpracujemy. 


Kontakt obligacje

W związku z wejściem w życie w dniu 10 marca 2021 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 r., str. 1-16), („Rozporządzenie SFDR” – ang. Sustainable Finance Disclosure Regulation) dom maklerski Noble Securities S.A. informuje, że nie bierze pod uwagę czynników zrównoważonego rozwoju w procesie doradztwa inwestycyjnego z uwagi na brak wydania regulacyjnych standardów technicznych (RTS) do Rozporządzenia SFDR, które powinny być stosowane przez podmioty nadzorowane również w terminie od dnia 10 marca 2021 r. Uwzględnienie tych czynników nastąpi nie później niż w dniu rozpoczęcia obowiązywania regulacyjnych standardów technicznych (RTS), o których mowa powyżej. 

 Doradztwo inwestycyjne to:

 • Wykorzystanie wiedzy i wieloletniego doświadczenia specjalistów Noble Securities S.A. we wspieraniu Klientów podejmujących decyzje inwestycyjne.
 • Uzupełnienie oferty usług Noble Securities S.A. w zakresie obsługi maklerskiej Klientów, dla których Noble Securities S.A. prowadzi rachunki inwestycyjne.

 

 Więcej o rachunkach IKE i IKZE >>>


Od 25 października 2019 r. Zarząd NS uchwałą nr 163/2019 udostępnił Klientom możliwość wygenerowania umowy doradztwa inwestycyjnego drogą elektroniczną z poziomu systemu Sidoma On-line.

W tym celu należy, po zalogowaniu się do systemu Sidoma On-line, z głównego menu - na górnej belce, wybrać: Strefa Klienta / Doradztwo / Umowa on-line.

 

Zachęcamy do zawarcia umowy.

Zaloguj się Wyniki rekomendacji


Doradztwo Inwestycyjne w trzech krokach:

Aby skorzystać z usługi doradztwa, należy wypełnić test, który określi czy usługa doradztwa jest odpowiednia dla danego Klienta.
 • KONSERWATYWNA

  Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem obligacji, głównie korporacyjnych lub innych IF o zbliżonym poziomie ryzyka i stopie zwrotu.

 • ZRÓWNOWAŻONA

  Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych zarówno rynkiem obligacji, jak i akcji, z nastawieniem do zysków przekraczających oprocentowanie lokat bankowych. Strategia ta cechuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym.

 • AGRESYWNA

  Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem akcji (lub innych IF o zbliżonym poziomie ryzyka), oczekujących wysokich zysków oraz akceptujących wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.

 • AGRESYWNA PLUS

  Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem akcji, kontraktów terminowych lub innych instrumentów finansowych o zbliżonym poziomie ryzyka oczekujących wysokich zysków oraz akceptujących wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, oraz bardzo wysokie związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.

 • Ile to kosztuje?

  Usługa doradztwa inwestycyjnego skierowana jest do osób, które posiadają rachunek inwestycyjny w domu maklerskim Noble Securities. Usługa oferowana przez Noble Securities S.A. jest bezpłatna. Dowiedz się jak otworzyć rachunek inwestycyjny

 • W jaki sposób skorzystać z rekomendacji?

  • Po podpisaniu umowy na doradztwo inwestycyjne Klient otrzymuje dostęp do dedykowanego pracownika domu maklerskiego Noble Securities, który również ma możliwość przekazać rekomendacje oraz przyjąć odpowiednie zlecenie
  • Klient otrzymuje rekomendacje dotyczące poszczególnych papierów wartościowych (a nie składu całego portfela).
  • Zlecenia na podstawie otrzymywanych rekomendacji Klient może składać wszelkimi kanałami: przez Internet, telefonicznie lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.
  • Prosimy o zapoznanie się z listą upoważnionych pracowników Noble Securities S.A., którzy mogą wykonywać czynności w związku z usługą doradztwa inwestycyjnego, wraz z podziałem ze względu na zakres udzielonego im pełnomocnictwa.

   Wyróżniamy dwa rodzaje pełnomocnictw:

   • Podstawowe
   • Rozszerzone
    Pełnomocnictwo rozszerzone oprócz przekazywania rekomendacji od Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego obejmuje również możliwość ich samodzielnego tworzenia.

  PAMIĘTAJ!
  Wysłanie przez Noble Securities S.A. rekomendacji lub przekazanie jej telefonicznie nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta zlecenia. Jeśli Klient zechce skorzystać z naszych zaleceń, powinien złożyć odpowiednie zlecenie nabycia lub zbycia instrumentu finansowego.

 • Kto jest autorem rekomendacji w Noble Securities S.A.?

  Rekomendacje tworzone są tylko i wyłącznie przez licencjonowanych Maklerów Papierów Wartościowych lub Doradców Inwestycyjnych, posiadających odpowiednie pełnomocnictwo Zarządu Noble Securities S.A. w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Większość rekomendacji powstaje w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego, a ich autorami są:

  • Krzysztof Ojczyk, Analityk techniczny i Makler Papierów Wartościowych.
  • Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego.
  • Eliza Dąbrowska, Dyrektor ds. Rozwoju Usługi Doradztwa Inwestycyjnego, Makler Papierów Wartościowych. 

 

 

Klientów, którzy chcą skorzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego, zapraszamy do Kontaktu.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami świadczenia usług przez Noble Securities, które określa Regulamin oraz umowa. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Informacja stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. ("NS"). Weryfikacja odpowiedniości usługi doradztwa inwestycyjnego następuje przed zawarciem umowy o świadczenie przez Noble Securities S.A. usług doradztwa inwestycyjnego. Inwestowanie w instrumenty finansowe może wiązać się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski / Rachunek maklerski / Dokumenty, natomiast informacje o usłudze doradztwa inwestycyjnego dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl w zakładce Dom Maklerski / Doradztwo inwestycyjne / Dokumenty.

NOBLE Securities posiada również bogate doświadczenie w obsłudze procesów fuzji i przejęć. Dodatkowo, NOBLE Securities ma na swoim koncie udział w projekcie podziału spółki publicznej przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki (która na etapie rozpoczęcia prac nie była jeszcze notowana na rynku giełdowym lub w alternatywnym systemie obrotu).

Dla spółek będących we wczesnej fazie rozwoju NOBLE Securities oferuje wsparcie w procesie przekształcenia, będących często pierwszym etapem w projekcie pozyskania kapitału na drodze emisji akcji.

Wspomagamy spółki realizujące programy motywacyjne dla własnej kadry, emisje pracownicze akcji, pośredniczymy w wezwaniach na sprzedaż akcji i skupy akcji. Realizujemy inne innowacyjne przedsięwzięcia na rynku kapitałowym.

NOBLE Securities ma wielu Klientów na rynku niepublicznym. m.in. poprzez prowadzenie depozytu papierów wartościowych, pośrednictwo w transakcjach niezdematerializowanymi papierami wartościowymi.

Na rynku publicznym realizowaliśmy projekty m. in. dla:

 • BEST S.A.
 • Black Lion NFI S.A.
 • Capital Park S.A.
 • Get Bank S.A.
 • Getin Holding S.A.
 • Getin Noble Bank S.A. (programy emisji obligacji, oferty publiczne akcji)
 • Idea Bank S.A.
 • Kino Polska TV S.A.
 • Kredyt Inkaso S.A.
 • LSI SOFTWARE S.A.
 • M. W. Trade S.A. (XII emisji obligacji)
 • Marvipol S.A. (V emisji obligacji)
 • Olivia Business Centre Sp. z o.o.
 • Próchnik S.A.
 • PZ Cormay S.A.
 • QUANTUM Software S.A.
 • Rainbow Tours S.A.
 • Robyg S.A. (VIII emisje obligacji)
 • Scan Development Sp. z o.o.
 • SEKO S.A.
 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
 • VOLTEX S.A.

Naszymi Klientami na rynku niepublicznym byli m. in.:

 • Akcept Finance S.A.
 • AOW Faktoring Sp. z o. o. (III serie emisje obligacji)
 • Archicom Sp. z o.o.
 • Bank Cukrownictwa Cukrobank S.A.
 • Bloober Team Sp. z o.o. (oferta obligacji i akcji)
 • Browar Gontyniec S.A.
 • BWR Bank Secesyjny w Katowicach S.A.
 • Casus Finanse S.A.
 • Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.
 • DaimlerChrysler Bank Polska S.A.
 • Dom Aukcyjny Abbey House S.A.
 • Ecotech S.A.
 • Eko Export S.A.
 • Elekrociepłownia „KRAKÓW” S.A.
 • Elemental Holding S.A.
 • FORTUM CZĘSTOCHOWA S.A.
 • FORTUM HEAT POLSKA Sp. z o.o.
 • Genomed S.A.
 • GERLACH S.A.
 • Ghelamco Invest Sp. z.o.o.
 • Hossa S.A.
 • Idea Getin Leasing S.A.
 • Kredyt Inkaso S.A.
 • LC Corp Sky Tower Sp. z o.o.
 • MCI Management Sp. z o.o.
 • Mo-Bruk S.A.
 • Nickel Development Sp. z o.o.
 • Olivia Business Centre Sp. z o.o.
 • P.R.E.S.C.O. Group S.A.
 • PBP Budostal - 2 S.A.
 • Pekabex S.A.
 • Provista S.A.
 • Raport S.A.
 • Semeko Aquasfera Sp. z o.o.
 • S.K.A. FLUID S.A.
 • S.K.A. M.W. Tade S.A.
 • SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A.
 • Sombel Bank S.A.
 • Tax Care S.A.
 • Techmex S.A.
 • TelForceOne S.A.
 • Transbud Nowa Huta S.A.
 • Vantage Development S.A.
 • Victoria Dom S.A.
 • Vistal Gdynia S.A.
 • Werth-Holz S.A.
 • Wind Mobile S.A.

Wspieramy naszych Klientów w formułowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju ich działalności finansowanej kapitałami ze źródeł zewnętrznych.

W zależności od przyjętej koncepcji pozyskania kapitału oferta Noble Securities S.A. może obejmować w szczególności:

 • wsparcie w publicznych emisjach akcji kierowanych na rynek regulowany GPW,
 • przeprowadzenie oferty prywatnej połączonej z wprowadzeniem spółki na rynek NewConnect (alternatywa dla mniejszych spółek lub z krótszą historią),
 • prowadzenie bookbuildingu,
 • plasowanie emisji,
 • rozliczenie transakcji.

Dla spółek, które już zaistniały na rynku publicznym oferujemy wsparcie w przeprowadzeniu kolejnej emisji akcji, zarówno prywatnej, jak i publicznej, z prawem poboru lub z wyłączeniem tego przywileju.


 Aktualne oferty                Archiwalne oferty

Obligacje korporacyjne mogą stanowić uzupełnienie lub alternatywę dla pozyskiwania środków finansowych z kredytów bankowych czy emisji udziałowych papierów wartościowych.

Instrumenty te przede wszystkim pozwalają na bardziej elastyczne podejście do finansowania działalności przedsiębiorstw.  Emitenci w warunkach emisji mogą zaadresować wiele ważnych dla nich kwestii tj.:

 • wielkość emisji,
 • okres finansowania,
 • terminy spłaty zadłużenia,
 • koszt długu,
 • rodzaj zabezpieczenia czy też
 • terminy przeprowadzenia oferty.

Dzięki temu dłużne papiery wartościowe pozwalają na wygodne kształtowanie warunków, na jakich emitent pozyskuje finansowanie potrzebne na działalność operacyjną lub inwestycje.

Obligacje korporacyjne mogą być także notowane na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i BondSpot S.A. rynku Catalyst. Zwiększa to rozpoznawalność emitenta wśród inwestorów i pomaga w pozyskiwaniu dodatkowego finansowania.

Oprócz pozyskiwania finansowania, w ramach emisji obligacji, nasze usługi obejmują również:

 • pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy oraz wprowadzanie obligacji do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst,
 • prowadzenie ewidencji obligacji,
 • aktywne uczestnictwo w obrocie na rynku wtórnym obligacji,
 • usługi doradcze.

Noble Securities S.A. pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy dla spółek, których akcje są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect:

 • Akcept Finance S.A.
 • Point Pack S.A.

 

Jesteśmy organizacją, która pomaga przedsiębiorcom realizować wizje rozwoju i plany biznesowe.

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze emitentów. Zrealizowaliśmy ponad 400 emisji obligacji dla ponad 70 emitentów. W latach 2010-2019 pozyskaliśmy dla naszych Klientów 9,3 mld zł. W latach 2010-2019, w wyniku realizacji 29 emisji akcji dla 21 emitentów, zgromadziliśmy dla Klientów kapitał w wysokości 1,1 mld zł.


W ramach usług bankowości inwestycyjnej wspieramy przedsiębiorstwa/ podmioty gospodarcze w pozyskaniu kapitału zarówno w drodze emisji akcji, jak i obligacji. Każdy projekt jest przez nas koordynowany i nadzorowany na wszystkich jego etapach: począwszy od wstępnego zbadania potrzeb Emitenta w kontekście aktualnych możliwości, jakie dają rynki kapitałowe, poprzez wsparcie na każdym etapie procesu przygotowania dokumentacji emisyjnej, aż po kontakt z inwestorami i pozyskanie środków oraz usługi posttransakcyjne, takie jak pełnienie funkcji agenta emisji, agenta  kalkulacyjnego czy wprowadzenie instrumentów na rynek wtórny i ich animacja.

Ponadto:

 • doradzamy w zakresie kształtowania optymalnej struktury kapitałowej,
 • organizujemy fuzje i przejęcia, w tym zajmujemy się poszukiwaniem na zlecenie klienta i w jego imieniu, spółek mogących być przedmiotem przejęcia lub połączenia,
 • organizujemy wezwania na sprzedaż akcji, przymusowe wykupy akcji od akcjonariuszy mniejszościowych,
 • prowadzimy programy skupu akcji i innych papierów wartościowych.

Odpowiednio dobrany sposób finansowania zwiększa dyscyplinę finansową w firmie oraz elastyczność jej działania. Efektem tego jest szybsze osiąganie celów inwestycyjnych oraz realizacja bardziej ambitnej strategii. Przekłada się to na przyspieszenie rozwoju firmy i zwiększenie jej wartości.


Współpracując z nami:

 • uzyskasz dostęp do elastycznego finansowania i zdywersyfikujesz jego źródła,
 • zwiększysz rozpoznawalność swojej firmy wśród inwestorów,
 • otrzymasz możliwość sfinansowania bardziej skomplikowanych transakcji oraz szerokie wsparcie merytoryczne doświadczonego podmiotu maklerskiego przy wielu operacjach na rynku,
 • zyskasz możliwość zrefinansowania posiadanych zobowiązań,
 • będziesz miał możliwość pozyskania kapitału na uzupełnienie wkładu własnego pod kredyt bankowy lub dotację, czy finansowania pomostowego przed uzyskaniem decyzji kredytowej.

Skontaktuj się z nami i powiedz nam czego potrzebujesz.


W Noble Securities dążymy do tego, aby wdrożenie efektywnych struktur finansowania oraz realizacja transakcji kapitałowych pozwoliły osiągnąć Przedsiębiorstwom zakładane cele przy ograniczaniu ryzyka.

Możesz dołączyć do grona tych, których wsparliśmy w drodze do sukcesu.


 

Wsparcie wizerunkowe projektów corporate finance oferowane przez Noble Securities to dopełnienie kompleksowej obsługi ofert akcji i obligacji realizowanych we współpracy z NS.

Działania z zakresu public relations i investor relations podejmowane przez Noble Securities obejmują:

 • przygotowanie prezentacji inwestorskiej,
 • doradztwo w prowadzeniu biura prasowego,
 • wsparcie w realizowaniu kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych,
 • szkolenie na temat komunikacji spółki publicznej z rynkiem.

Podejmowane działania wspierają emitenta w kreowaniu pozytywnego wizerunku, zarówno w środowisku inwestorskim, jak i w mediach.

Kompleksowa obsługa publicznych emisji akcji i obligacji realizowana przez Noble Securities pozwala na pełne skoordynowanie działań związanych z pozyskaniem kapitału z rynku publicznego.

Autoryzowany Doradca ma za zadanie przygotowanie firmy do wprowadzenia jej akcji lub obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz ma doradzać Spółce w czasie jej obecności na tym rynku.

Spółkom, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect, Noble Securities S.A. oferuje wykonywania czynności Animatora emitenta oraz Animatora Rynku. Współpraca ta pozwala Spółkom w znaczny sposób zwiększyć płynność papierów wartościowych, co wpływa na dobre postrzeganie Spółek przez inwestorów.


Noble Securities S.A. pełni funkcję Animatora emitenta  i rynku dla akcji następujących spółek:

 • Develia S.A. (d. LC Corp S.A.)
 • Kino Polska TV S.A.
 • Asseco SEE S.A.
 • Odlewnie Polskie S.A.
 • MW Trade S.A.
 • Comarch S.A.
 • Open Finance S.A.
 • PEM (Private Equity Managers) S.A. 
 • Ergis S.A.
 • JWW Invest S.A.
 • Miraculum S.A.

Noble Securities S.A. pełni funkcję Animatora rynku dla akcji:

na NewConnect:

 • Fluid S.A.
 • Akcept Finance S.A.
 • NWAI Dom Maklerski S.A.
 • PointPack.pl S.A.

na GPW:

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Orange Polska S.A.
 • Pekao S.A.
 • PGE S.A.
 • PKN ORLEN S.A.
 • PKO BP S.A.
 • PZU S.A.

dla obligacji:

 • BEST S.A. (seria Q1, Q2)
 • Getin Noble Bank S.A. (seria SP-I)
 • AOW Factoring S.A (seria L)
 • Idea Bank S.A.  (seria K0

dla instrumentów pochodnych:

 • kontrakty terminowe na indeks WIG20
 • kontrakty terminowe na akcje WIG20.