WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej ważnych informacji. Poprzez wybranie poniższej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO LUB MOGŁOBY TO STANOWIĆ NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 („Akcje Oferowane”) spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białystoku („Spółka”) („Oferta”).

W związku z ofertą publiczną Akcji Oferowanych opublikowane zostało Memorandum Informacyjne sporządzone zgodnie z art. 37b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (“Memorandum Informacyjne”), oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne.

Memorandum Informacyjne nie było weryfikowane, ani zatwierdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Memorandum Informacyjnego, zostało opublikowane i jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.tenderhut.com) oraz Menedżera Oferty podmiotu zarządzającego księgą popytu w ramach Oferty – Dom Maklerski Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl). Memorandum Informacyjne jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, akcjach (w tym Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum Informacyjnym oraz z wszelkimi formami informacji aktualizujących treść Memorandum Informacyjnego.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Memorandum Informacyjne, ewentualne wszelkie formy informacji aktualizujących treść Memorandum Informacyjnego lub których publikacja wynika z treści Memorandum Informacyjnego oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Memorandum, ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB / PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB / PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB / PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Przechodząc “Dalej” oświadczają i potwierdzają Państwo, że zapoznaliście się, rozumiecie i akceptujecie powyższe warunki i ograniczenia.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii.

 

Dalej

TenderHut S.A. to technologiczna grupa kapitałowa, prowadząca działalność w trzech liniach biznesowych: outsourcingu, wdrażania systemów laboratoryjnych oraz venture building. 

 


Uprzejmie informujemy, że Spółka TenderHut S.A. podjęła decyzję o zawieszeniu emisji akcji serii D1.

Szczegóły w Suplemencie nr 4 dostępnym na: https://tenderhut.com/raporty-biezace/2021/raport-espi-21-2021


Informujemy, że w Noble Securities S.A. do 21 lipca 2021 r. do godz. 20:00 mogą Państwo złożyć zapis na akcje serii D1 spółki TenderHut S.A. („Spółka”) w ofercie publicznej w ramach Transzy Małych Inwestorów.

Przed złożeniem zapisu należy zapoznać się ze szczegółami oferty znajdującymi się w Memorandum na stronie Spółki: tenderhut.com/emisja-akcji


Przewidywany harmonogram i podstawowe informacje o ofercie:

 • Termin zapisów: 13 -21 lipca 2021 r. do godz. 20:00 
 • Cena maksymalna za jedną akcję: 62 zł 
 • Cena emisyjna zostanie podana nie później niż 23 lipca 2021 godz. 12:00
 • Minimalny zapis: 20 akcji
 • Maksymalny zapis: 180 000 akcji
 • Liczba akcji w ofercie: 180 000  
 • Przydział akcji: nie później niż 29 lipca 2021 r.

Terminy oferty mogą ulec zmianie.


 • Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym łączna liczba akcji objęta zapisami nie może być większa, niż 180 000 akcji. 
 • Inwestorzy składają zapis po cenie maksymalnej. Zapis zawierający cenę inna niż maksymalna będzie uznany za nieważny.
 • Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych w Memorandum.
 • Zapis w Noble Securities S.A. przyjmowany jest poprzez rachunek maklerski.
 • Zapis na akcje powinien być w pełni opłacony. Inwestor składający zapis, powinien zapewnić na rachunku maklerskim, na którym składa zapis, środki pieniężne w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji i ceny maksymalnej powiększonej o wysokość prowizji maklerskiej. W przypadku niezapewnienia przez Inwestora wystarczającej wysokości środków na rachunku maklerskim, zapis nie zostanie przyjęty.
 • Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikająca z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje, w tym dyspozycji deponowania akcji, ponosi Inwestor.

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.?

Instrukcję zasilenia rachunku maklerskiego znajdziesz >>>tutaj.

Formularz zapisu zobacz >>>tutaj

 • Jeśli nie jesteś Klientem Noble Securities:

W pierwszej kolejności załóż rachunek maklerski. Możesz to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. lub przez internet całkowicie on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera.

Zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich. Znajdziesz je >>>tutaj.

Załóż rachunek on-line

 


ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki TenderHut Spółka Akcyjna („Spółka”). Memorandum informacyjne Spółki („Memorandum”), sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji serii D1 Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Memorandum Spółki jest opublikowane i dostępne na stronie internetowej Spółki https://tenderhut.com/, oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej Dom Maklerski Navigator https://navigatorcapital.pl/. Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Memorandum.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki, opisanymi w rozdziale Memorandum zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A z siedzibą w Warszawie (Rondo Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „NS”) .

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.