ISTOTNE INFORMACJE

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z ograniczeniami obrotu dewizowego wynikającymi z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem akcji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osób działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia akcji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Zwraca się uwagę Inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w rozdziale V Dokumentu Ofertowego, który stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Akcji Serii B. Materiały przedstawione na stronie emisji mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego.

 

Dalej

Spółka jest producentem i wydawcą gier na PC i konsole z Grupy PlayWay. 

 


Informujemy, że w Noble Securities S.A. w dniach 17 czerwca-16 lipca 2021 r. mogą Państwo złożyć zapis na akcje serii B spółki Forestlight Games S.A. („Spółka”) w ofercie publicznej.

Przed złożeniem zapisu należy zapoznać się ze szczegółami oferty znajdującymi się w Dokumencie Ofertowym na stronie Spółki: www.emisja.forestlightgames.com

Przedłużenie terminu zapisów: Komunikat aktualizujący nr 1 do Dokumentu Ofertowego 


Przewidywany harmonogram i podstawowe informacje o ofercie:

 • Termin zapisów: 17 czerwca - 16 lipca 2021 r. 
 • Cena emisyjna za jedną akcję: 12,50 zł 
 • Wartość emisji: 3 000 000 zł
 • Liczba akcji w ofercie: 240 000 szt. 
 • Przydział akcji: 20 lipca 2021 r.

Terminy oferty mogą ulec zmianie.


 • Minimalny zapis to 1 akcja.
 • Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym każdy z nich nie może być większy niż 240 000 akcji.
 • Inwestorzy składają zapis po cenie emisyjnej. Zapis zawierający cenę inna niż emisyjna będzie uznany za nieważny.
 • Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych w Dokumencie Ofertowym.
 • Zapis w Noble Securities S.A. przyjmowany jest poprzez rachunek maklerski.
 • Zapis na akcje powinien być w pełni opłacony. Inwestor składający zapis, powinien zapewnić na rachunku maklerskim, na którym składa zapis, środki pieniężne w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji i ceny emisyjnej powiększonej o wysokość prowizji maklerskiej. W przypadku niezapewnienia przez Inwestora wystarczającej wysokości środków na rachunku maklerskim, zapis nie zostanie przyjęty.
 • Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikająca z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje, w tym dyspozycji deponowania akcji, ponosi Inwestor. 

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.?

Instrukcję zasilenia rachunku maklerskiego znajdziesz >>>tutaj.

 • Jeśli nie jesteś Klientem Noble Securities:

W pierwszej kolejności załóż rachunek maklerski. Możesz to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. lub przez internet całkowicie on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera.

Zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich. Znajdziesz je >>>tutaj.

Załóż rachunek on-line

 


ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii B Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Akcji Serii B oraz czynnikach ryzyka jest Dokument Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pcdm.pl oraz www.emisja.forestlightgames.com. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale V Dokumentu Ofertowego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A z siedzibą w Warszawie (Rondo Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „NS”) .

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.