ZASTRZEŻENIE – WAŻNE INFORMACJE

ELEKTRONICZNE WERSJE MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP SĄ UDOSTĘPNIANE NA NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ PRZEZ PEPCO GROUP N.V. W DOBREJ WIERZE I WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.

NINIEJSZE MATERIAŁY NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI NIE SĄ DOSTĘPNE DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LUB BĘDĄCYCH REZYDENTAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI ANI ŻADNYCH INNYCH JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH PRZEKAZYWANIE LUB UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP STANOWIŁOBY NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

Materiały nie stanowią ani nie są częścią żadnej oferty ani próby nabycia lub objęcia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub Republice Południowej Afryki ani w żadnej jurysdykcji, w której takie oferty lub sprzedaż są niezgodne z prawem (Wyłączone Terytoria). Żadne papiery wartościowe wyemitowane w związku z ofertą nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended, Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych) albo na podstawie jakichkolwiek obowiązujących przepisów o obrocie papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu, prowincji, terytorium, kraju lub jurysdykcji Wyłączonych Terytoriów. Odpowiednio, z zastrzeżeniem jakiegokolwiek wyjątku przewidzianego w jakichkolwiek obowiązujących przepisach o obrocie papierami wartościowymi, żadne takie papiery wartościowe nie mogą być oferowane, sprzedawane, odsprzedawane, obejmowane, wykonywane, odrzucane, przenoszone, wydawane lub dystrybuowane, bezpośrednio lub pośrednio, w lub do Wyłączonych Terytoriów lub jakichkolwiek innych jurysdykcji, jeżeli takie działanie stanowiłoby naruszenia odpowiednich przepisów w odpowiedniej jurysdykcji lub wymagałoby rejestracji takich papierów wartościowych w odpowiedniej jurysdykcji. Nie będzie prowadzona oferta publiczna papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Materiały są przeznaczone dla osób w Rzeczpospolitej Polskiej (Polska), które są osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (Polscy Inwestorzy Indywidualni) i inwestorów instytucjonalnych (Polscy Inwestorzy Instytucjonalni) w każdym przypadku zgodnie z przepisami Regulacji S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz dla osób w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Państwa Członkowskie), poza Polską, będących „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie (EU) 2017/1129) (Inwestorzy Kwalifikowani). W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej materiały są rozpowszechniane tylko do i będą przeznaczone jedynie dla inwestorów kwalifikowanych w znaczeniu Regulacji 2(e) Rozporządzenia Prospektowego, które stanowi część prawa angielskiego na mocy Ustawy o Wycofaniu z Unii Europejskiej z 2018 r. ze zmianami i uzupełnieniami (w tym Brytyjskimi Rozporządzeniami Zmieniającymi dotyczącymi Prospektów z 2019 r. (UK Prospectus Amendment Regulations 2019) i rozporządzenia w sprawie prospektu z 2019 roku na podstawie ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (Financial Services and Market Act 2000 (Prospectus) Regulation 2019)), którzy  posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestycji i są objęci definicją „profesjonalnych inwestorów” w rozumieniu artykułu 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 roku na podstawie ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 as amended) (Zarządzenie), lub są podmiotami o wysokiej wartości netto i innymi osobami, którym tego rodzaju komunikat może być przekazany, objętymi postanowieniami artykułu 49(2)(a) do (d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby zwane są dalej łącznie Właściwymi Osobami). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, której dotyczą materiały, są dostępne wyłącznie dla Polskich Inwestorów Indywidualnych i Polskich Inwestorów Instytucjonalnych w Polsce, Inwestorów Kwalifikowanych w Państwach Członkowskich, poza Polską, i właściwych osób w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i będą realizowane wyłącznie z tymi osobami. Każda osoba, która nie jest Polskim Inwestorem Indywidualnym lub Polskim Inwestorem Instytucjonalnym (w Polsce), Kwalifikowanym Inwestorem (w Państwie Członkowskim, poza Polską) lub właściwą osobą (w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), nie powinna działać na podstawie ani polegać na niniejszym dokumencie lub jego treści.

Z wyjątkiem prospektu (łącznie z podsumowaniem przetłumaczonym na język polski oraz wszelkimi suplementami i komunikatami aktualizującymi) Pepco Group B.V. (która zostanie przekształcona w publiczną spółkę akcyjną (naamloze vennootschap) a jej nazwa zmieniona na „Pepco Group N.V.”) (Spółka) (Prospekt), materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą planowanej pierwszej oferty publicznej akcji Spółki i mają charakter reklamy w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. W żadnym wypadku materiały te nie stanowią prospektu ani innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Prospektowego. Nie stanowią one również oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia/złożenia zapisu na papiery wartościowe ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą sprzedaży czy zaproszeniem do nabycia/złożenia zapisu na akcje Spółki w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów, a celem tych materiałów nie jest udzielenie porady prawnej, podatkowej ani finansowej.

Prospekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Prospektowym oraz, po jego zatwierdzeniu przez Niderlandzką Komisję Rynków Finansowych (Stichting Autoriteit Financiële Markten, AFM), jako właściwy organ zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym i notyfikowaniu zatwierdzenia łącznie z kopią zatwierdzonego Prospektu do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) Prospekt łącznie z tłumaczeniem na język polski jego podsumowania został opublikowany w Polsce na stronie internetowej Spółki (www.pepcogroup.eu) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o planowanej pierwszej ofercie publicznej akcji Spółki (Oferta) oraz o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Dopuszczenie do Obrotu). Zapisy na akcje Spółki w ramach Oferty powinny być dokonywane wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie, który został opublikowany przez Spółkę pod wskazaną powyżej stroną internetową. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem Dopuszczenia do Obrotu. 

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które zostały zamieszczone w Prospekcie. 

Jeżeli nie są Państwo uprawnieni do przeglądania materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej lub mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości czy są Państwo uprawnieni do przeglądania tych materiałów, prosimy o opuszczenie niniejszej strony. Niniejsze materiały nie podlegają ogłoszeniu ani przekazywaniu, dystrybucji lub wysyłaniu na Wyłączonych Terytoriach. Osoby otrzymujące taki dokument (w tym powiernicy lub pełnomocnicy) podlegają zakazowi przekazywania go lub wysyłania do lub na Wyłączonych Terytoriach.

Potwierdzenie zrozumienia i przyjęcia zastrzeżenia 

Niniejszym oświadczam, że nie jestem rezydentem ani nie znajduję się w, a podmiot, w imieniu którego uzyskuję dostęp do strony internetowej nie jest założony ani nie prowadzi działalności zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki ani żadnej innej jurysdykcji, gdzie dostęp do tych materiałów jest sprzeczny z prawem, i zobowiązuję się nie przekazywać ani nie wysyłać materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej do żadnej osoby znajdującej się na Wyłączonych Terytoriach.

Oświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am powyższe zastrzeżenie. Rozumiem, że zastrzeżenie to może wpłynąć na moje prawa i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowienia. Potwierdzam, że jestem uprawniony/a do uzyskania dostępu do elektronicznej wersji materiałów.

 

Dalej

      

 

PEPCO GROUP N.V. posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, obejmującą 3246 sklepów w 16 krajach, według stanu na 31 marca 2021 r. Sklepy Grupy działają lokalnie, są łatwo dostępne dla klientów. Oferują ubrania, artykuły detaliczne, produkty pierwszej potrzeby, zabawki i produkty sezonowe w konkurencyjnych cenach.


Informujemy, że w Noble Securities S.A. w dniach 6-13 maja 2021 r. do godz. 17:00 CET mogą Państwo złożyć zapis na akcje spółki PEPCO GROUP N.V. („Spółka”) w Transzy Inwestorów Indywidualnych w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Pepco Group N.V.

Przed złożeniem zapisu należy zapoznać się ze szczegółami oferty oraz prospektem, który łącznie z tłumaczeniem na język polski podsumowania prospektu, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki: https://www.pepcogroup.eu/ a także, jedynie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (www.bm.pkobp.pl).


Noble Securities S.A. nie pobiera prowizji maklerskiej za zakup akcji w ramach Oferty. 


Podstawowe informacje o ofercie:

 • Inwestorzy Indywidualni składają zapisy po Cenie Maksymalnej
 • Cena maksymalna jednej akcji: 46 zł 
 • Minimalna ilość akcji objęta jednym zapisem to: 1 akcja
 • Maksymalna ilość akcji objęta jednym zapisem to: 5.000.000 akcji

Przewidywany harmonogram oferty:

 • 6 maja 2021 r. - 13 maja 2021 r.: Okres przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego) 
 • 13 maja 2021 r.: Ustalenie ceny akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, ceny akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczby akcji oferowanych, które będą oferowane w ramach oferty, oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych, które będą oferowane poszczególnym kategoriom inwestorów
 • 14 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie): Publikacja informacji na temat ceny akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych, ceny akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych, ostatecznej liczby akcji oferowanych, które będą oferowane w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych, które zostaną zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, w formacie elektronicznym, umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu, na stronie internetowej Spółki oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego (www.bm.pkobp.pl)
 • 20 maja 2021 r.: Przydział za pośrednictwem systemu GPW – składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży akcji oferowanych inwestorom indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW. Dzień przydziału akcji oferowanych
 • 21 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie): Zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych
 • 26 maja 2021 r. (lub w zbliżonym terminie): Przewidywany pierwszy dzień notowań akcji na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW

 Ogólne informacje o Ofercie:

 • Inwestorzy indywidualni mogą złożyć więcej niż jeden zapis na akcje, pod warunkiem że maksymalna liczba akcji oferowanych objętych zapisem na akcje złożonym przez jednego inwestora indywidualnego w jednym zapisie nie przekracza 5.000.000 akcji oferowanych. Zapis obejmujący większą liczbę akcji oferowanych niż 5.000.000, będzie uznany za zapis na 5.000.000 akcji
 • Inwestorzy indywidualni składają zapisy po Cenie Maksymalnej 
 • Zapis na akcje powinien być w pełni opłacony. Inwestor indywidualny składający zapis na akcje oferowane, powinien zapewnić na rachunku maklerskim, na którym składa zapis, środki pieniężne w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji i Ceny Maksymalnej (płatność w momencie składania zapisu w polskich złotych, nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na akcje oferowane). W przypadku niezapewnienia przez Inwestora Indywidualnego wystarczającej wysokości środków na rachunku maklerskim, zapis na akcje oferowane nie zostanie przyjęty
 • Przydział akcji oferowanych inwestorom indywidualnym nastąpi za pośrednictwem systemu GPW, dlatego każdy inwestor indywidualny chcący złożyć zapis na akcje oferowane powinien posiadać rachunek papierów wartościowych 
 • Zapis na akcje jest bezwarunkowy i nieodwołalny z wyjątkiem sytuacji opisanych w prospekcie
 • Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje oferowane, w tym dyspozycji deponowania akcji oferowanych, ponosi Inwestor

Jak złożyć zapis na akcje w Noble Securities S.A.?

Instrukcję zasilenia rachunku maklerskiego znajdziesz >>>tutaj.

 • Jeśli nie jesteś Klientem Noble Securities:

W pierwszej kolejności załóż rachunek maklerski. Możesz to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. lub przez internet całkowicie on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera.

Zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich. Znajdziesz je >>>tutaj.

Załóż rachunek on-line

 


Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii, RPA lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 596/2014 oraz Rozporządzania delegowanego (UE) Komisji 2016/958.

Niniejszy materiał ma charakter reklamy oraz nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji Pepco Group N.V. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Stichting Autoriteit Financiële Markten, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym Holandii – w dniu 5 maja 2021 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informację o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.pepcogroup.eu/) oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej (www.bm.pkobp.pl). Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. („NS”) i na jej zlecenie związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Pepco Group N.V.

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie, są zamieszczone w Prospekcie (w rozdziale „Czynniki ryzyka”). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.