ISTOTNE INFORMACJE

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem akcji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osób działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia akcji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Zwraca się uwagę Inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w rozdziale I Memorandum Informacyjnego, który stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Akcji Serii K. Materiały przedstawione na stronie emisji mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego.

 

Dalej

BTC Studios S.A. to polski deweloper i wydawca gier wideo na urządzenia mobilne, konsole i komputery PC/Mac. BTC Studios S.A. jest spółką notowaną na rynku New Connect. 


Informujemy, że w Noble Securities S.A. w dniach 15-29 marca 2021 r. mogą Państwo złożyć zapis na akcje spółki BTC STUDIOS S.A. („Spółka”) w Transzy Małych i Dużych Inwestorów w ramach publicznej oferty akcji serii K.

Przed złożeniem zapisu należy zapoznać się ze szczegółami oferty oraz Memorandum Informacyjnym, który znajduje się na stronie Spółki: https://btc-studios.com/pl/relacje-inwestorskie


Przewidywany harmonogram i podstawowe informacje o ofercie:

 • Termin zapisów: 15-29 marca 2021 r.: 
 • Cena emisyjna za jedną akcję: 3,10 zł 
 • Liczba akcji w ofercie: 2 000 000 szt. w podziale na:
  • Transza Małych Inwestorów: do 1 000 000 szt. akcji
  • Transza Dużych Inwestorów: do 1 000 000 szt. akcji
 • Minimalna i maksymalna wielkość zapisu: 
  • Transza Małych Inwestorów: maksymalny zapis: 79 999 szt. akcji (redukcja proporcjonalna)
  • Transza Dużych Inwestorów: minimalny zapis: 80 000 szt. maksymalny zapis: 1 000 000 szt. akcji (przydział wg. uznania Emitenta)
 • Przydział akcji: 31 marca 2021 r.

Terminy oferty mogą ulec zmianie.


 • Transza Małych Inwestorów: Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym łączna liczba akcji wskazana w tych zapisach nie powinna przekroczyć 1 000 000 akcji. 
  • Zasada przydziału akcji: w przypadku, gdy liczba akcji w ramach Transzy Małych Inwestorów na którą opiewają wszystkie poprawnie złożone zapisy na akcje będzie wyższa od 1.000.000 szt. Emitent dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji serii K przydzielanych na wszystkie zapisy na akcje. Ułamkowe części akcji serii K nie będą przydzielane. Akcje serii K nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejnym Inwestorom w kolejności od największego zapisu na akcje serii K, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nieprzydzielenia ułamkowych części akcji. W razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy opiewają na tę samą liczbę akcji, akcje są przypisywane losowo.
 • Transza Dużych Inwestorów: Zapis (lub łączne zapisy jednego Inwestora) opiewający na liczbę akcji większą niż liczba akcji przeznaczonych do objęcia w Transzy Dużych Inwestorów będzie traktowany jako zapis na 1.000.000 szt. akcji.
  • Zasada przydziału akcji: w przypadku, gdy liczba akcji w ramach Transzy Dużych Inwestorów na którą opiewają wszystkie poprawnie złożone Zapisy na Akcje będzie wyższa od 1.000.000 szt. Emitent dokona przydziału według uznania Emitenta. Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane. 
 • Przydzielenie akcji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołany za wyjątkiem sytuacji opisanych w Memorandum Informacyjnym.
 • Zapis w Noble Securities S.A. przyjmowany jest poprzez rachunek maklerski.
 • Zapis na akcje powinien być w pełni opłacony. Inwestor składający zapis, powinien zapewnić na rachunku maklerskim, na którym składa zapis, środki pieniężne w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji i ceny emisyjnej powiększonej o wysokość prowizji maklerskiej. W przypadku niezapewnienia przez Inwestora wystarczającej wysokości środków na rachunku maklerskim, zapis nie zostanie przyjęty.
 • Wszelkie konsekwencje, w tym nieważność zapisu, wynikająca z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na akcje, w tym dyspozycji deponowania akcji, ponosi Inwestor.   

Jak złożyć zapis w Noble Securities S.A.?

Instrukcję zasilenia rachunku maklerskiego znajdziesz >>>tutaj.

 • Jeśli nie jesteś Klientem Noble Securities:

W pierwszej kolejności załóż rachunek maklerski. Możesz to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A. lub przez internet całkowicie on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera.

Zapoznaj się z dokumentami regulującymi świadczenie usług maklerskich. Znajdziesz je >>>tutaj.

Załóż rachunek

 


Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii K BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Akcji Serii K oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pcdm.pl oraz www.btc-studios.com. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale I Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części lub całości kapitału.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A z siedzibą w Warszawie (Rondo Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „NS”) i na jej zlecenie.

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Memorandum informacyjnym, są zamieszczone w Memorandum (w rozdziale „Czynniki ryzyka”). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego. Nadzór nad działalnością NS sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.