Od 5 do 25 lipca 2024 r. przyjmujemy zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii AP Ipopema Benefit 3 FIZAN. Cena emisyjna jednego certyfikatu wynosi 145,42 zł

Zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii AP Ipopema Benefit 3 FIZAN  można składać przez rachunek maklerski, IKE i IKZE w Noble Securities.

Certyfikaty są jedną z wielu metod dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Sprawdź szczegóły oferty >

 

 


NOTA PRAWNA:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy, stanowi informację handlową i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Prosta 67, Warszawa 00-838, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , dalej „NS”). Informacje i dane zawarte w tym materiale marketingowym nie mają na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej powoływany jako „Fundusz”) albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. Informacje zawarte w materiale marketingowym nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy ich traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Informacje o Funduszu, zasadach uczestnictwa w Funduszu, emisji, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach, a także zasadach nabycia certyfikatów inwestycyjnych oraz inne informacje istotne dla inwestorów, zawarte są w dokumentach prawnych tj. w statucie, prospekcie, w informacji dla klienta dostępnych w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabycia certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu należy zapoznać się dokumentami prawnymi, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazują ryzyka, koszty i opłaty. Tabele opłat danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawarte są w prospekcie funduszu dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. lub na stronie internetowej Funduszu www.ipopematfi.pl.

IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i zbycia oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. IPOPEMA TFI S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowywany z należytą starannością. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych IPOPEMA TFI S.A. lub źródeł zewnętrznych uznanych przez IPOPEMA TFI S.A. za wiarygodne. IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantuje, że informacje zawarte w materiale marketingowym są wyczerpujące, poprawne i kompletne i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami IPOPEMA TFI S.A. lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Dane zawarte w materiale mogą podlegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia, mogą być nieaktualne, dlatego w przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z aktualnymi dokumentami prawnymi Funduszu oraz skontaktować się z IPOPEMA TFI S.A., celem uzyskania aktualnych informacji. IPOPEMA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania Materiału marketingowego niezgodnie z przeznaczeniem.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264, NIP 108-000-30-69, kapitał zakładowy 10.599.441,00 zł w całości opłacony. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy na Certyfikaty będą przyjmowane przez członków konsorcjum dystrybucyjnego. NS pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.